Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROGRAM MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2014. GODINI


1. U skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije - osnovni cilj monetarne politike je postizanje i održavanje srednjoročne stabilnosti cena, čime se doprinosi očuvanju stabilnosti finansijskog sistema i ostvarivanju održivog ekonomskog rasta.

2. Monetarna politika Narodne banke Srbije u 2014. godini zasnivaće se na Memorandumu Narodne banke Srbije o monetarnoj strategiji i Memorandumu Narodne banke Srbije o ciljanim stopama inflacije do 2016. godine.

3. Cilj monetarne politike Narodne banke Srbije izražen je numerički - kao godišnja procentualna promena indeksa potrošačkih cena, i iznosi 4,0% ± 1,5 p.p. u 2014. godini. Postavljeni cilj je iznad nivoa kvantitativne definicije cenovne stabilnosti i nivoa ciljane inflacije u razvijenim zemljama (2,0% ili 2,5%) budući da je zasnovan na oceni da u ovom periodu neće biti završene strukturne reforme i liberalizacija cena, tj. nominalna, realna i strukturna konvergencija prema Evropskoj uniji.

4. Narodna banka Srbije nastojaće da cilj utvrđen za inflaciju ostvari pomoću osnovnog instrumenta monetarne politike - kamatne stope, koja se primenjuje u sprovođenju glavnih operacija na otvorenom tržištu. Visina te stope će se menjati na dosledan i predvidiv način, zavisno od ekonomskih kretanja i projekcije inflacije, uzimajući u obzir i njen uticaj na finansijsku stabilnost. Pored toga, Narodna banka Srbije će koristiti i sve druge instrumente iz svoje nadležnosti da bi se cilj utvrđen za inflaciju ostvario na srednji rok.

5. Narodna banka Srbije nastaviće da sprovodi režim rukovođeno plivajućeg deviznog kursa. Intervencije na deviznom tržištu Narodna banka Srbije će sprovoditi radi smanjenja prekomernih kratkoročnih oscilacija deviznog kursa, radi očuvanja cenovne i finansijske stabilnosti i održavanja adekvatnog nivoa deviznih rezervi.

6. Narodna banka Srbije će, radi boljeg sagledavanja makro-finansijskih veza, redovno sprovoditi stres testove, koji će služiti

1 Memorandum Narodne banke Srbije o monetarnoj strategiji usvojen je na sednici Monetarnog odbora Narodne banke Srbije 22. decembra 2008. godine.

2 Memorandum Narodne banke Srbije o ciljanim stopama inflacije do 2016. godine usvojen je na sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije 18. oktobra 2013. godine. kao jedan od osnova za ocenu uticaja kamatne stope na stabilnost bankarskog sektora.

7. Monetarna politika u 2014. godini zadržaće dosadašnji stepen fleksibilnosti i spremnosti na brzo reagovanje raspoloživim instrumentima na promene međunarodnih i domaćih okolnosti, uključujući i doslednost u sprovođenju fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, kako bi se sprečilo veće odstupanje inflacije od cilja. U slučaju znatnije volatilnosti kratkoročnih tokova kapitala i negativnih efekata po finansijski sistem, Narodna banka Srbije će, pored instrumenata monetarne politike, imati na raspolaganju i makroprudencijalne instrumente, koje će koristiti da bi se očuvala finansijska stabilnost, kao i instrumente kontrole platnobilansnih tokova.

8. I u 2014. godini Narodna banka Srbije će nastaviti da razvija domaće finansijsko tržište, radi povećanja efikasnosti transmisionog mehanizma monetarne politike i doprinosa finansijskoj stabilnosti. Nastaviće i da sprovodi strategiju dinarizacije kako bi se povećala efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike i smanjila osetljivost privrede i stanovništva na promene kursa dinara.

9. U režimu ciljanja inflacije važna je koordinacija monetarne i fiskalne politike. Vlada RS se Sporazumom o ciljanju (targetiranju) inflacije obavezala da će sprovoditi održivu i predvidivu fiskalnu politiku u skladu s ciljanom inflacijom.

10. U slučaju da odstupanje inflacije od utvrđenog cilja traje duže od šest uzastopnih meseci - Narodna banka Srbije će Vladu RS pismeno obavestiti o razlozima tog odstupanja, merama koje se moraju preduzeti i vremenu potrebnom da se inflacija vrati na utvrđeni cilj.

11. Delujući transparentno i odgovorno prema javnosti, s ciljem usidravanja inflacionih očekivanja oko nivoa ciljane inflacije - Narodna banka Srbije će komunicirati s javnošću na sledeći način: a) izveštajem o inflaciji, b) izveštajem o stabilnosti finansijskog sistema, v) konferencijama za štampu, g) saopštenjima za javnost i d) drugim publikacijama.

3 Sporazum Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije o ciljanju (targetiranju) inflacije usvojen je na sednici Vlade 19. decembra 2008. godine.

Program monetarne politike Narodne banke Srbije u 2014. godini (ONLINE)

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 15.12.2013.