Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS", br. 98/2012: • Ukinute naknade za registraciju zamene finansijskih izveštaja i za dodatnu obradu u slučaju neotklanjanja nedostataka u propisanom roku •
• ODLAGANJE PLAĆANJA POREZA U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
• NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE OD 12.10.2012. GODINE
• OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kretanje kupovne moći stanovništva za avgust 2012. godine •
• OBAVEZE PRAVNOG LICA - PREDAJA PROPISANIH OBRAZACA PRILIKOM ISPLATE NAKNADE PO OSNOVU AUTORSKOG UGOVORA
• PORESKE OBAVEZE KOJE NASTUPAJU PRILIKOM PRODAJE NEPOKRETNOSTI IZ IMOVINE PRAVNOG LICA ZAPOSLENOM RADNIKU

Izvor: Paragraf Lex