Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR DOPUNA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2012. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 98/2012: • Za 15 novih tarifnih oznaka iz glave 72 Carinske tarife u koje se svrstavaju toplovaljani i hladnovaljani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika se odobrava uvoz po sniženoj stopi carine u visini od 0% •
• KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 97/2012: • Propisani novi obrasci i minimalni podaci prilikom podnošenja nepotpune deklaracije, promenjen iznos do kog ne postoji obaveza podnošenja deklaracije o carinskoj vrednosti i izvršene izmene u Kodeksu šifara •
• KOMENTAR NOVE ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU - "Sl. glasnik RS", br. 98/2012: • Proširena lista valuta kojima se trguje na deviznom tržištu •
• OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 15.10. do 21.10.2012. godine •

Izvor: Paragraf Lex