Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SPROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU


U Beogradu, 14. avgusta 2013. godine Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade ("Službeni glasnik RS", br. 61/06 - prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Odbor za javne službe donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Određuje se sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

2. Usvaja se Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je sastavni deo ovog zaključka.

3. Javna rasprava će se održati od 19. avgusta do 7. septembra 2013. godine.

4. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i

tehnološkog razvoja.

PREDSEDNIK ODBORA

prof. dr Slavica Djukić-Dejanović

Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade ("Službeni glasnik RS", br. 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Odbor za javne službe određuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Nacrt zakona), koji je sastavni deo ovog programa.

2. Nacrt zakona sačinila je Radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici visokoškolskih ustanova, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Konferencije univerziteta, Konferencije akademija strukovnih studija, studentskih konferencija, naučnoistraživačkih organizacija i drugih javnih službi, poslodavaca i drugi zainteresovani subjekti.

3. Javna rasprava o Nacrtu zakona biće održana od 19. avgusta do 7. septembra 2013. godine.

4. Nacrt zakona biće objavljen na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs. i na portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na sledeće e-mail adrese: vesna.lukic@mpn.gov.rs i lela.rudic@mpn.gov.rs, ili poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, Beograd, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju".

5. Po okončanju javne rasprave Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će sačiniti Izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

6. Program javne rasprave o Nacrtu zakona dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi realizacije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 15.8.2013.