Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA TRENUTNO JE U RADU VIŠE OD 10.000 PREDSTAVKI IZ SRBIJE


Pred Evropskim sudom za ljudska prava trenutno je u radu više od 150.000 predstavki Evropljana, među kojima su više od 10.000 uputili građani Srbije.

IZ SVOG SEDIŠTA U STRAZBURU, SUD PRATI POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA ZA 800 MILIONA EVROPLJANA U 47 DRŽAVA ČLANICA SAVETA EVROPE KOJE SU RATIFIKOVALE EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA.

Sud je osnovan 1959. godine i od tada je doneo više od 10.000 presuda koje su obavezujuće za države na koje se odnose.

Broj sudija je jednak broju zemalja članica Saveta Evrope koje su ratifikovale Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a trenutno ih je 47.

Sudije Evropskog suda za ljudska prava deluju samostalno i ne predstavljaju nijednu zemlju.

Srbija je postala članica Saveta Evrope 2003. godine.

Sudu se građani država potpisnica konvencije mogu obratiti predstavkom ako smatraju da su lično i direktno bili žrtva kršenja prava garantovanih Konvencijom ili njenim Protokolima, a prethodno su iscrpeli sve pravne lekove pred sudovima u svojoj zemlji.

Konvencija garantuje, pravo na život, pravo na pravično suđenje u građanskim i krivičnim postupcima, pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, pravo na slobodu izražavanja,pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti,pravo na slobodu udruživanja,pravo na slobodu okupljanja, pravo na efikasan pravni lek, pravo na mirno uživanje imovine i pravo na slobodne izbore.

Konvencija zabranjuje, mučenje i nečovečno ili ponižavajuće postupanje i kažnjavanje,ropstvo ili ropski položaj i prinudan rad,diskriminaciju u uživanju prava i sloboda zagarantovanih Konvencijom, proterivanje sopstvenih državljana od strane države ili sprečavanje njihovog ulaska u zemlju,kolektivno proterivanje stranaca, smrtnu kaznu, nezakonit pritvor.

Izvor: Tanjug