Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI: U slučaju da poreznici utvrde da poreski obveznik nije dostavio tačne podatke o imovinskom stanju, razlika između prijavljene imovine i prihoda biće oporezovana po stopi od 20 odsto.


Građani Srbije koji poseduju imovinu u zemlji i inostranstvu vredniju od 35 miliona dinara od mogu da Poreskoj upravi podnesu informativnu poresku prijavu

Na osnovu te prijave o imovinskom stanju, radiće se unakrsna provera imovine i prihoda poreskih obveznika.

Poreske prijava se odnosi na stanje imovine 1. janura 2013. godine, a krajni rok za dostavljanje tih podataka je 31. mart.

Poreska uprava Srbije će ove godine prvi put početi da sprovodi unakrsnu kontrolu imovinskog stanja i prihoda poreskih obveznika.

Obaveza prijavljivanja imovine vrednije od 35 miliona dinara propisana je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a dužni su da je podnesu poreski obveznici po osnovu plaćanja poreza na dohodak ili imovinu.

U informativnoj poreskoj prijavi dostavljaju se podaci i o imovini povezanih lica, odnosno supružnika, roditelja, dece, usvojenika i usvojioca.

Imovinom o kojoj se iskazuju podaci u poreskoj prijavi smatraju se nepokretnosti, akcije i udeli u preduzećima, oprema za obavljanje delatnosti, motorna vozila, plovila u vazduhoplovi, štedni ulozi i gotovina, ali i imovinska prava poput autorskih prava, prava na patent i licencu i pravo svojine na drugim pokretnim dobrima pojedinačne vrednosti veće od 100.000 dinara.

U prijavi se navode pojedinačne vrednosti imovine u dinarima ili dinarskoj protivvrednosti, na osnovu cene koja bi se mogla postići na tržištu na dan 1. janaara 2013. godine.

U slučaju da poreznici utvrde da poreski obveznik nije dostavio tačne podatke o imovinskom stanju, razlika između prijavljene imovine i prihoda biće oporezovana po stopi od 20 odsto.

 

PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI ("Sl. glasnik RS", br. 117/2012 i 118/2012 - ispr.)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se informativna poreska prijava kao izveštaj koji sadrži podatke od posebnog značaja za fiskalni interes Republike Srbije, lica koja su dužna da podnesu informativnu poresku prijavu, kao i način i rok za njeno podnošenje.

Član 2

Podacima od posebnog značaja za fiskalni interes Republike Srbije, u smislu člana 42. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka i 93/12), smatraju se podaci o imovini fizičkih lica, čija je ukupna vrednost u zemlji i inostranstvu, na dan 1. januara 2013. godine, veća od 35.000.000 dinara (u daljem tekstu: obveznik podnošenja prijave) i podaci o imovini fizičkih lica koja su povezana sa obveznikom podnošenja prijave.

Fizičkim licima - obveznicima podnošenja prijave iz stava 1. ovog člana smatraju se obveznici poreza na dohodak građana u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno obveznici poreza na imovinu u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu.

Lica povezana sa obveznikom podnošenja prijave jesu članovi njegove porodice, i to: supružnik, roditelji, deca, usvojenici i usvojioci.

Član 3

Imovinom iz člana 2. ovog pravilnika smatraju se:

1) nepokretnosti;

2) akcije i udeli u pravnom licu;

3) oprema za obavljanje delatnosti u svojini obveznika podnošenja prijave nezavisno od toga da li je obveznik podnošenja prijave koristi za obavljanje delatnosti;

4) motorna vozila, plovila i vazduhoplovi;

5) štedni ulozi i gotov novac;

6) druga imovinska prava, i to:

(1) stvarno pravo na nepokretnosti (pravo plodouživanja, pravo upotrebe, pravo vremenskog korišćenja - tajm šering, pravo dugoročnog zakupa, pravo korišćenja građevinskog zemljišta);

(2) autorsko pravo na pisanom delu, dramskom, dramsko-muzičkom, muzičkom, odnosno filmskom delu, delu likovne umetnosti, računarskom programu i prava srodna autorskom pravu (prava interpretatora, proizvođača fonograma, proizvođača videograma, proizvođača emisije i proizvođača baze podataka);

(3) pravo na patent, žig, model, uzorak, oznaku geografskog porekla i tehničko unapređenje;

(4) licence;

(5) pravo svojine na drugim pokretnim dobrima pojedinačne vrednosti veće od 100.000 dinara.

Nepokretnostima iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatraju se sve vrste zemljišta, višegodišnji zasadi (voćnjaci i vinogradi), zgrade, posebni delovi zgrada, garaže i garažna mesta van zgrada, sportski objekti (stadioni, hale, bazeni i dr) i tereni.

Član 4

Obveznik podnošenja prijave dužan je da podnese informativnu poresku prijavu u periodu od 15. januara do 31. marta 2013. godine.

Informativna poreska prijava podnosi se na Obrascu IPP - Informativna poreska prijava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Informativna poreska prijava sastoji se iz dva dela, i to:

1) IPP-I - Podaci o ukupnoj imovini obveznika podnošenja prijave sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o svojoj ukupnoj imovini sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine;

2) IPP-II - Podaci o ukupnoj imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine.

U slučaju kada obveznik podnošenja prijave nema povezana lica podnosi samo deo IPP-I, a u slučaju kada ih ima, za svako povezano lice podnosi deo IPP-II, s tim što svi delovi čine celinu informativne poreske prijave.

Član 5

Informativna poreska prijava podnosi se Poreskoj upravi - Centrali neposredno ili putem pošte, odnosno elektronskim putem na portalu Poreske uprave.

Član 6

Ukupna imovina i njena vrednost prijavljuju se sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine.

Za potrebe podnošenja informativne poreske prijave, obveznik podnošenja prijave vrednost imovine opredeljuje na osnovu cene koja bi se u slučaju prodaje imovine mogla postići na tržištu, na dan 1. januara 2013. godine.

Obveznik podnošenja prijave iskazuje u informativnoj poreskoj prijavi pojedinačnu vrednost imovine.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Podaci o ukupnoj imovini obveznika podnošenja prijave sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine - IPP-I

REPUBLIKA SRBIJA

INFORMATIVNA PORESKA PRIJAVA - Obrazac IPP

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

 

PORESKA UPRAVA

 

Podaci o ukupnoj imovini obveznika podnošenja prijave sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine - IPP-I

Podnosilac prijave _________________________, JMBG ___________________, sa prebivalištem u ____________________, ulica i broj _______________, stan broj __________, sprat ________.

I PODACI O UKUPNOJ IMOVINI

I/I PODACI O NEPOKRETNOSTI

R. br.

Vrsta nepokretnosti sa opisom

Država

Mesto

Adresa (ulica i broj, katastarska opština)

Površina u m2 1)

Način sticanja 2)

Godina sticanja

Broj i datum akta

Učešće u vlasništvu 3)

Tržišna vrednost 4)

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

______________
1)Iskazuje se podatak o celokupnoj površini nepokretnosti izraženoj u m2. Ukoliko se nepokretnost sastoji iz više delova, iskazuje se zbirni podatak za sve delove;
2)Iskazuje se podatak o načinu sticanja - kupovina, gradnja, poklon, nasleđe i dr;
3)Iskazuje se podatak o vlasničkom udelu izraženom u procentu;
4)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti nepokretnosti, odnosno vlasničkog udela na nepokretnosti.

I/II PODACI O AKCIJAMA

R. br.

Naziv pravnog lica

PIB pravnog lica

Država

Mesto

Adresa (ulica i broj)

Broj akcija

Vrednost akcija 1)

Način sticanja 3)

Godina sticanja

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Ia/II PODACI O UDELIMA

R. br.

Naziv pravnog lica

PIB pravnog lica

Država

Mesto

Adresa (ulica i broj)

Procenat udela u imovini pravnog lica

Vrednost udela 2)

Način sticanja 3)

Godina sticanja

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

______________
1)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti akcija na berzi ili nominalnoj vrednosti ako se akcije ne kotiraju na berzi;
2)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti udela;
3)Iskazuje se podatak o načinu sticanja - kupovina, poklon, nasleđe i dr.

I/III PODACI O OPREMI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

R. br.

Vrsta opreme

Adresa na kojoj se oprema nalazi (mesto, ulica i broj)

Godina sticanja

Broj i datum akta o sticanju

Tržišna vrednost

Način sticanja 1)

             
             
             
             
             
             
             

______________
1)Iskazuje se podatak o načinu sticanja - kupovina, poklon, nasleđe i dr.

I/IV PODACI O MOTORNIM VOZILIMA, PLOVILIMA I VAZDUHOPLOVIMA

R. br.

Marka, tip i model

Godina proizvodnje

Snaga motora

Broj registracione dozvole

Godina sticanja

Broj i datum dokumenta o sticanju

Tržišna vrednost

 

I. Podaci o motornim vozilima

           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

II. Podaci o plovilu

           
               
               
               
               
               
               
               
               
 

III. Podaci o vazduhoplovu

           
               
               
               
               
               
               
               
               

I/V PODACI O ŠTEDNIM ULOZIMA

R. br.

Naziv poslovne banke kod koje je deponovan štedni ulog

Država u kojoj se nalazi banka kod koje je deponovan štedni ulog

Broj računa na kome je deponovan štedni ulog

Visina štednog uloga

Iznos u valuti 1)

Iznos u dinarima 2)

           
           
           
           
           
           
           
           
           

Ia/V PODACI O GOTOVOM NOVCU

R. br.

Iznos gotovog novca

Iznos u valuti 1)

Iznos u dinarima 2)

     
     
     
     
     
     
     
     
     

______________
1)Iskazuje se podatak o iznosu i vrsti valute;
2)Iskazuje se iznos u dinarima, odnosno dinarska, odnosno dinarska protivvrednost iznosa iskazanog u valuti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

I/VI PODACI O DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA

R. br.

Vrsta imovinskog prava

Napomena poreskog obveznika u vezi sa imovinskim pravom

Godina sticanja imovinskog prava

Broj i datum dokumenta o sticanju imovinskog prava

Tržišna vrednost imovinskog prava

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

U ________________________

Potpis: _________________________________

Dana, __________ 2013. godine

 

OBVEZNIK PODNOŠENJA PRIJAVE

____________________________________
(ime, ime jednog od roditelja i prezime)

____________________________________
(potpis)

Telefon broj: __________ e-mail: _______________________________________________

________________________________________________
(adresa)

Potvrđujem da sam primio informativnu poresku prijavu (ako se podnosi neposredno).

(prijava zavedena pod brojem)

___________________________

(datum prijema)

 

(potpis službenog lica PU)

     
     
   

M.P.

Podaci o ukupnoj imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine - IPP-II

REPUBLIKA SRBIJA

INFORMATIVNA PORESKA PRIJAVA - Obrazac IPP

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

 

PORESKA UPRAVA

 

Podaci o ukupnoj imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine - IPP-II

Srodstvo ___________________
Povezano lice _________________________, JMBG ___________________, sa prebivalištem u ____________________, ulica i broj _______________, stan broj __________, sprat ________.

I PODACI O UKUPNOJ IMOVINI

I/I PODACI O NEPOKRETNOSTI

R. br.

Vrsta nepokretnosti sa opisom

Država

Mesto

Adresa (ulica i broj, katastarska opština)

Površina u m2 1)

Način sticanja 2)

Godina sticanja

Broj i datum akta

Učešće u vlasništvu 3)

Tržišna vrednost 4)

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

______________
1)Iskazuje se podatak o celokupnoj površini nepokretnosti izraženoj u m2. Ukoliko se nepokretnost sastoji iz više delova, iskazuje se zbirni podatak za sve delove;
2)Iskazuje se podatak o načinu sticanja - kupovina, gradnja, poklon, nasleđe i dr;
3)Iskazuje se podatak o vlasničkom udelu izraženom u procentu;
4)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti nepokretnosti, odnosno vlasničkog udela na nepokretnosti.

I/II PODACI O AKCIJAMA

R. br.

Naziv pravnog lica

PIB pravnog lica

Država

Mesto

Adresa (ulica i broj)

Broj akcija

Vrednost akcija 1)

Način sticanja 3)

Godina sticanja

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Ia/II PODACI O UDELIMA

R. br.

Naziv pravnog lica

PIB pravnog lica

Država

Mesto

Adresa (ulica i broj)

Procenat udela u imovini pravnog lica

Vrednost udela 2)

Način sticanja 3)

Godina sticanja

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

______________
1)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti akcija na berzi ili nominalnoj vrednosti ako se akcije ne kotiraju na berzi;
2)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti udela;
3)Iskazuje se podatak o načinu sticanja - kupovina, poklon, nasleđe i dr.

I/III PODACI O OPREMI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

R. br.

Vrsta opreme

Adresa na kojoj se oprema nalazi (mesto, ulica i broj)

Godina sticanja

Broj i datum akta o sticanju

Tržišna vrednost

Način sticanja 1)

             
             
             
             
             
             
             

______________
1)Iskazuje se podatak o načinu sticanja - kupovina, poklon, nasleđe i dr.

I/IV PODACI O MOTORNIM VOZILIMA, PLOVILIMA I VAZDUHOPLOVIMA

R. br.

Marka, tip i model

Godina proizvodnje

Snaga motora

Broj registracione dozvole

Godina sticanja

Broj i datum dokumenta o sticanju

Tržišna vrednost

 

I. Podaci o motornim vozilima

           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

II. Podaci o plovilu

           
               
               
               
               
               
               
               
               
 

III. Podaci o vazduhoplovu

           
               
               
               
               
               
               
               
               

I/V PODACI O ŠTEDNIM ULOZIMA

R. br.

Naziv poslovne banke kod koje je deponovan štedni ulog

Država u kojoj se nalazi banka kod koje je deponovan štedni ulog

Broj računa na kome je deponovan štedni ulog

Visina štednog uloga

Iznos u valuti 1)

Iznos u dinarima 2)

           
           
           
           
           
           
           
           
           

Ia/V PODACI O GOTOVOM NOVCU

R. br.

Iznos gotovog novca

Iznos u valuti 1)

Iznos u dinarima 2)

     
     
     
     
     
     
     
     
     

______________
1)Iskazuje se podatak o iznosu i vrsti valute;
2)Iskazuje se iznos u dinarima, odnosno dinarska, odnosno dinarska protivvrednost iznosa iskazanog u valuti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

I/VI PODACI O DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA

R. br.

Vrsta imovinskog prava

Napomena poreskog obveznika u vezi sa imovinskim pravom

Godina sticanja imovinskog prava

Broj i datum dokumenta o sticanju imovinskog prava

Tržišna vrednost imovinskog prava

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

U ________________________

Potpis: _________________________________

Dana, __________ 2013. godine

 

OBVEZNIK PODNOŠENJA PRIJAVE

____________________________________
(ime, ime jednog od roditelja i prezime)

____________________________________
(potpis)

Telefon broj: __________ e-mail: _______________________________________________

________________________________________________
(adresa)

Potvrđujem da sam primio informativnu poresku prijavu (ako se podnosi neposredno).

(prijava zavedena pod brojem)

___________________________

(datum prijema)

 

(potpis službenog lica PU)

     
     
   

M.P.

Izvor: