Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UTVRĐENA NEUSTAVNOST (U VREME VAŽENJA) ODREDBE ČLANA 10. STAV 1. TAČKA 4. ODLUKE O AUTO-TAKSI PREVOZU ("SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 29/2005)


Ustavni sud je na 34. sednici, održanoj 14.11.2013. godine, utvrdio da odredba člana 10. stav 1. tačka 4. Odluke o auto-taksi prevozu ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2005), u vreme važenja nije bila u saglasnosti s Ustavom i zakonom. (predmet IUo-179/2009)

Odluka o auto-taksi prevozu ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2005)

Član 10

Motorno vozilo je namenjeno i pogodno za obavljanje taksi prevoza ako ispunjava sledeće uslove:

1. da je fabrički proizvedeno putničko vozilo kategorije M1 koje ima najviše pet sedišta, računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata;
2. da tip vozila ispunjava uslove iz Uredbe o homologaciji vozila ("Službeni list SRJ", broj 51/98);
3. da razmak osovina vozila bude minimum 2.440 mm, širina minimum 1.500 mm, zapremina korisnog prtljažnog prostora minimum 250 litara, a u smislu člana 7. ove odluke, razmak osovina vozila minimum 2.550 mm, širina 1.700 mm, i zapremina korisnog prtljažnog prostora minimum 400 litara;
4. da je do 31. decembra 2008. godine proizvedeno minimalno u skladu sa uslovima propisanim normom "EURO-3" u pogledu izduvne emisije a od 1. januara 2009. godine u skladu sa uslovima propisanim normom "EURO-4";
5. da je tehnički ispravno u skladu sa propisima;
6. da vozilo ima registarsku oznaku teritorije grada Beograda;
7. da poseduje polisu za osiguranje putnika od posledica nesrećnog slučaja u javnom prevozu;
8. da ima elektronski uređaj koji sadrži digitalni taksimetar sa štampačem za izdavanje računa, aktivnim ekranom, GPS-om i čitačem kreditnih kartica, koji mora biti ispravan, baždaren na važeću tarifu, plombiran i postavljen tako da iznos koji se otkucava bude vidljiv i da se njegovim uključenjem svetlo na taksi oznaci iz tačke 15. ovog stava isključuje;
9. da je opremljeno panik tasterom i kamerom za video nadzor unutrašnjosti vozila;
10. da je opremljeno instalacijom za osvetljenje krovne oznake;
11. da ima važeći cenovnik postavljen tako da njegov sadržaj bude vidljiv putnicima;
12. da ima na vidnom mestu istaknut identifikacioni karton i identifikacionu vetrobransku nalepnicu a za obavljanje delatnosti na lokacijama od posebnog interesa iz člana 7. i identifikacionu vetrobransku nalepnicu za lokacije od posebnog interesa za grad;
13. da je vozilo bez oštećenja i čisto;
14. da je vozilo obojeno u jedinstvenu boju;
15. da vozilo ima svetleću krovnu oznaku TAXI, koja je obojena u jedinstvenu boju pravougaonog oblika i sadrži broj krovne oznake i osnovni grb grada u svemu prema projektu koji je sastavni deo ove odluke.

Po ispunjavanju uslova iz stava 1. ovog člana vozilo za taksi prevoz se klasifikuje i razvrstava u sledeće klase:

1) "I" klasa za vozilo koje je pri ispitivanju pogodnosti ocenjeno od 51 do 100 bodova,
2) "II" klasa za vozilo koje je pri ispitivanju pogodnosti ocenjeno od 1 do 50 bodova.

Gradonačelnik donosi rešenje kojim utvrđuje jedinstvenu boju taksi vozila.

Organizaciona jedinica u saradnji sa ovlašćenim predstavnicima taksi vozača predlaže jedinstvenu boju taksi vozila.

Na krovu taksi vozila iza krovne oznake TAXI može se nalaziti reklamni pano.

Reklamni pano mora biti postavljen tako da ne zaklanja krovnu oznaku TAXI.

Saglasnost za postavljanje reklamnog panoa daje organizaciona jedinica, na osnovu izdatog sertifikata ovlašćene institucije da reklamni pano ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Odluka o auto-taksi prevozu ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2005) bila je na snazi od 28.12.2005. do 29.9.2011. godine

Izvor: Redakcija, 14.11.2013.