Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 3. STAV 2. ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O VLADI ("SL. GLASNIK RS", BR. 72/2012)


Ustavni sud je na 34. sednici, održanoj 14.11.2013. godine, utvrdio da odredba člana 3. stav 2. Zakona o dopunama Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2012), nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbio predlog za utvrđivanje neustavnosti odredaba čl. 1. i 2. i člana 3. stav 1. navedenog Zakona. (predmet IUz- 921/2012)

 

Zakon o dopunama Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2012)

 

Član 3

U članu 8. stav 2. posle reči: "Ako organ državne uprave" dodaju se reči: "ili imalac javnih ovlašćenja na nivou Republike".

U stavu 3. posle reči: "propis organa državne uprave" dodaju se reči: "ili imaoca javnih ovlašćenja na nivou Republike".

Član 8. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US i 72/2012) glasi:

"Ovlašćenja prema organima državne uprave i imaocima javnih ovlašćenja na nivou Republike

Član 8

Vlada nadzire rad organa državne uprave, usmerava organe državne uprave u sprovođenju politike i izvršavanju zakona i drugih opštih akata i usklađuje njihov rad.

Ako organ državne uprave ili imalac javnih ovlašćenja na nivou Republike ne donese propis, donosi ga Vlada ako bi nedonošenje propisa moglo izazvati štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.

Vlada može poništiti ili ukinuti propis organa državne uprave ili imaoca javnih ovlašćenja na nivou Republike koji je u suprotnosti sa zakonom ili propisom Vlade i odrediti rok za donošenje novog propisa."

Izvor: Redakcija, 14.11.2013.