Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Propisi


 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA GROBLJA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE TRŽNICE" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRADA KRAGUJEVCA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "MLADOST" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG STAMBENOG PREDUZEĆA "KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 4/2012 i 18/2013)
 • ODLUKA O KOREKCIJI CENE ZA VRŠENJE KOMUNALNE USLUGE ODLAGANJA I UKLANJANJA OTPADA I DRUGOG SMEĆA ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2013)
 • ODLUKA O KOREKCIJI CENE ZA VRŠENJE KOMUNALNIH USLUGA SAKUPLJANJA I ODVOŽENJA SMEĆA ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2010, 4/2011 i 15/2013)
 • ODLUKA O POVERAVANJU JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "HIGIJENA" PANČEVO POSLOVA SAKUPLJANJA, ODVOŽENJA I DEPONOVANJA SMEĆA IZ NASELJENOG MESTA STARČEVO I NAPLATE USLUGA U VEZI OBAVLJANJA POSLOVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2013)
 • ODLUKA O USLUGAMA IZ KOMUNALNE DELATNOSTI ZA KOJE JE NA ODLUKE O PROMENI CENA POTREBNO PRIBAVITI SAGLASNOST SKUPŠTINE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE GREJANJA I SANITARNE TOPLE VODE ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2013)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2013 i 19/2013)
Izvor: Paragraf Lex