Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: NASTAVNIK, VASPITAč I STRUčNI SARADNIK SA ODGOVARAJUćIM VISOKIM OBRAZOVANJEM MORA DA IMA OBRAZOVANJE IZ PSIHOLOšKIH, PEDAGOšKIH I METODIčKIH DISCIPLINA STEčENO NA VISOKOšKOLSKOJ USTANOVI U TOKU STUDIJA ILI NAKON DIPLOMIRANJA, OD NAJMANJE 30 BODOVA I šEST BODOVA PRAKSE U USTANOVI, U SKLADU SA EVROPSKIM SISTEMOM PRENOSA BODOVA


Članom 8. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011 - dalje: Zakon) propisano je da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik sa odgovarajućim visokim obrazovanjem iz st. 2. i 3. ovog člana mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova.

Članom 121. stav 9. i 10. istog Zakona propisano je da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik mora da ima i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, iz člana 8. stav 4. ovog zakona.

U prelaznim i završnim odredbama Zakona, članom 179. propisno je da će se odredbe člana 8. stav 4. i člana 121. stav 9. ovog zakona, primenjivati od školske 2012/2013. godine.

Ovo znači da od 1.septembra 2012. godine, lice koje pored odgovarajućeg obrazovanja iz člana 8.stav.2. i 3. nema i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ne ispunjava uslove da bude primljeno u radni odnos u ustanovi.

Bliže uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, propisuje ministar.

Bliži uslovi nisu propisani, pa treutno se traže odgovori na nekoliko pitanja.

• Kako se dokazuje postojanje 30 bodova u stečenih na visokoškolskoj ustanovi u toku studija?

• Kako i gde lice može da stekne 30 bodova nakon diplomiranja?

• Kako se stiču 6 bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova?

• Da li lica koja su na osnovnim studijama pre 10. septembra 2005. godine imala psihologiju, pedagogiju i metodiku imaju ispunjen uslov iz čl. 8.stav 4. i, ako ispunjavaju, ko daje potvrdu o broju bodova....

• Da li je ovo uslov za prijem ili uslov za rad.

Resor za normativno pravne poslove Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije je uputio zahtev Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za davanje tumačenja u vezi primene člana 8.stav 4. ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 14.11.2012.