Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJENA RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI ZAKONA SPROVODI SE U PERIODU OD 15. AVGUSTA DO 15. SEPTEMBRA


 

Ministarstvo pravde i državne uprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Radna grupa, koju je formirao ministar Nikola Selaković, izradila radnu verziju Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova koja je objavljena na sajtu resornog ministarstva.

Donošenje pomenutog dokumenta nametnula je potreba za poboljšanjem i unapređivanjem postojećeg normativnog okvira posredovanja u rešavanju sporova, kao i neophodnost da se postojeća normativna rešenja u ovoj oblasti usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima.

Takođe, cilj donošenja ovog dokumenta jeste mogućnost da u postupku stranke dobrovoljno reše sporni odnos putem pregovaranja, čime se doprinosi rasterećenju sudova, kao i ostvarivanje prava na pravično suđenje u razumnom roku.

Resorno ministarstvo poziva sve građane i stručnu javnost da se upozna sa radnom verzijom Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova i da svojim komentarima doprinesu da taj dokument bude što kvalitetniji, navodi se u saopštenju.

Kompletan tekst radne verziju Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova možete naći na sledećem linku http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php (ONLINE).

·         RADNA VERZIJA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova, koju je formirao ministar pravde i državne uprave, izradila je radnu verziju Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova.

Javna rasprava o radnoj verziji Zakona sprovodi se u periodu od 15. avgusta do 15. septembra, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo pravde i državne uprave sačiniće konačnu verziju Predloga zakona za razmatranje i odlučivanje na sednici Vlade Republike Srbije.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu dostaviti poštom Ministarstvu pravde i državne uprave, Kabinet ministra sa naznakom „Za radnu verziju zakona o posredovanju u rešavanju sporova“ Nemanjina broj 22-26 11000 Beograd, ili, putem obrazca za komentare, na e-poštu: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs.

RADNA VERZIJA

ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

I. OSNOVNE ODREDBE

                                                          Predmet zakona  

  Član 1.

Ovim zakonom uređuju se pojam, načela, postupak i pravno dejstvo posredovanja u rešavanju sporova (u daljem tekstu: posredovanje), uslovi za obavljanje posredovanja, prava i dužnosti posrednika i program obuke posrednika.

Područje primene zakona

Član 2.

Ovim zakonom uređuje se posredovanje u spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, ako drugim zakonom nije propisana isključiva nadležnost suda ili drugog organa, bez obzira na to da li se sprovodi pre ili posle pokretanja sudskog ili drugog postupka.

Posredovanje je moguće naročito u imovinskopravnim sporovima čiji je predmet ispunjenje obaveze na činidbu, drugim imovinskopravnim sporovima, u porodičnim, radnim i privrednim sporovima, upravnim stvarima, sporovima iz oblasti obrazovanja, zaštite životne sredine, sporovima nastalim usled diskriminacije, kao i u svim drugim spornim odnosima, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na posredovanje u krivičnim i prekršajnim stvarima u pogledu imovinskopravnog zahteva i zahteva za naknadu štete, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Pojam posredovanja

Član 3.

Posredovanje je postupak, bez obzira na naziv, u kojem stranedobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum.

 

 

Međunarodno posredovanje

Član 4.

Međunarodno posredovanje, u smislu ovog zakona, je posredovanje u spornim odnosima sa stranim elementom:

1) ako strane u vreme postizanja saglasnosti o posredovanju imaju prebivalište ili poslovno sedište u različitim državama;

2) ako država u kojoj strane imaju prebivalište ili poslovno sedište nije država u kojoj treba da se izvrši bitan deo obaveza iz poslovnog odnosa, odnosno država sa kojom je predmet spora najuže povezan.

Kada se posredovanje u spornim odnosima iz stava 1. ovog člana vodi u Republici Srbiji primenjuju se odredbe ovog zakona, osim ako su se strane izričito sporazumele da će se posredovanje sprovesti po drugim pravilima.

                                                      Primena načela i standarda posredovanja

        Član 5.

Pitanja koja nisu izričito uređena ovim zakonom rešavaju se u skladu sa načelima posredovanja predviđenim ovim zakonom  i standardima posredovanja izraženim u aktima Ujedinjenih Nacija, Evropske unije i Saveta Evrope.

    II. NAČELA POSREDOVANJA

       Dobrovoljnost

           Član 6. 

Postupak posredovanja se sprovodi dobrovoljno, na osnovu izričite saglasnosti strana, osim u spornim odnosima u kojima je posebnim zakonom pokretanje postupka posredovanja predviđeno kao uslov za vođenje sudskog ili drugog postupka.

Sud ili drugi organ koji je posebnim zakonom obavezan da strankama ukaže na mogućnost primene posredovanja, dužan je da pruži sva potrebna obaveštenja u cilju potpune obaveštenosti stranaka o mogućnosti sprovođenja posredovanja.

Obavezu iz stava 2. ovog člana sud ili drugi organ može izvršiti i upućivanjem stranaka kod posrednika ili organizacije za posredovanje.

Strane se slobodno sporazumevaju o načinu sprovođenja posredovanja.

Posrednik sprovodi posredovanje na način koji smatra odgovarajućim, uzimajući u obzir predloge strana, okolnosti slučaja i potrebu za brzim rešenjem spornog odnosa.    

                                                         Ravnopravnost

   Član 7.

U postupku posredovanja strane su ravnopravne.

Posrednik je dužan, uvažavajući sve okolnosti slučaja, da stranama obezbedi ista prava, bez ikakve diskriminacije.

                    Učestvovanje i prisustvovanje postupku posredovanja

Član 8.

U postupku posredovanja učestvuju strane lično.

 

Stranu koja nema poslovnu sposobnost zastupa zakonski zastupnik, kao i stranu koja ima ograničenu poslovnu sposobnost, van granica poslovne sposobnosti.

 

Pravno lice zastupa zakonski zastupnik upisan u odgovarajući registar, odnosno ovlašćeni punomoćnik.

 

Postupku posredovanja uz saglasnost strana mogu da prisustvuju i treća lica koja same strane odrede.    

 

                                       Punomoćnik u postupku posredovanja

 

                                                                Član 9.

 

Punomoćnik strane može prisustvovati  postupku posredovanja.

                                                               Isključenje javnosti

Član 10.

U postupku posredovanja javnost je isključena.

 

 

 

                                                          Poverljivost

Član 11.

Svi podaci, predlozi i izjave u vezi sa postupkom posredovanja su poverljivi, ako se strane nisu drugačije sporazumele, izuzev onih koji se moraju saopštiti na osnovu zakona ili radi sprovođenja sporazuma strana.

Strane, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, posrednik, treća lica koja prisustvuju postupku posredovanja, kao i lica koja obavljaju administrativne poslove za potrebe posredovanja, dužni su da sve podatke, predloge i izjave u vezi sa postupkom posredovanja čuvaju kao tajnu i odgovaraju za štetu nastalu kršenjem ove obaveze.

Neutralnost

Član 12.

Posrednik u postupku posredovanja postupa neutralno.

Hitnost

Član 13.

Postupak  posredovanja sprovešće se bez odlaganja, u najkraćem mogućem vremenu.

Prihvatljivost dokaza u drugim postupcima

Član 14.

Predlozi izneti tokom posredovanja dati isključivo u svrhu zaključenja sporazuma ne mogu se koristiti u sudskom, arbitražnom ili drugom postupku, niti saopštiti na drugi način.

Strane, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, posrednici, treća lica koja prisustvuju postupku posredovanja, kao i lica koja obavljaju administrativne poslove za potrebe posredovanja, ne mogu se u bilo kom sudskom ili drugom postupku pozivati na okolnosti, svedočiti ili predlagati kao dokaz:

1) činjenicu da je jedna strana predložila sprovođenje postupka posredovanja ili izrazila volju da u ovom postupku učestvuje;

2) mišljenja i stavove koje je strana u postupku posredovanja izrazila ili predloge koje je u tom postupku iznela isključivo u cilju postizanja sporazuma;

3) moguće načine rešavanja spornog odnosa koje je tokom postupka posredovanja izneo posrednik i činjenicu da je strana u postupku pokazala spremnost da prihvati predloženi način rešavanja spornog odnosa;

4) ispravu koja je pripremljena isključivo za potrebe postupka posredovanja.

Sud ili drugi organ koji vodi postupak neće prihvatiti predloge iz stava 2. ovog člana, ako budu ponuđeni.

Ako se u postupku posredovanja strana pozvala na neki dokaz koji bi u drugom postupku mogla uskratiti, korišćenje takvog dokaza u postupku posredovanja ne znači pristanak na njegovo korišćenje u drugom postupku.

                                          III. POSTUPAK POSREDOVANJA 

Pokretanje postupka

Član 15.

Postupak posredovanja  se pokreće predlogom jedne od strana za  zaključenje sporazuma o pristupanju  posredovanju, o kom je predlogu  druga strana  dužna da se  izjasni u roku od 15 dana pisanim putem.

Kada je pokretanje postupka posredovanja posebnim zakonom predviđeno kao uslov za vođenje sudskog ili drugog postupka, odnosno ako su se strane prilikom zaključenja ugovora obavezale da će spor pokušati da reše putem posredovanja pre pokretanja sudskog ili drugog postupka, strana je  dužna da pisanim putem  predloži  drugoj strani   zaključenje sporazuma o pristupanju posredovanju.

                                               Započinjanje  posredovanja

Član 16.

Posredovanje započinje zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju.

Ukoliko se stranke u toku sudskog ili drugog postupka saglase da pristupe rešavanju spora posredovanjem uz zastoj sudskog postupka,  postupak posredovanja započinje  dostavljanjem sudu ili drugom organu pred kojim se vodi postupak sporazuma o pristupanju posredovanju.

U slučaju iz stava 2. ovog člana dolazi do zastoja sudskog postupka.

 

 

 

Sporazum o pristupanju posredovanju

Član 17.

Strane i posrednik zaključuju sporazum o pristupanju posredovanju u pisanoj formi kojim potvrđuju izbor posrednika, uređuju međusobna prava i obaveze  u skladu sa načelima posredovanja, utvrđuju troškove posredovanja i druga pitanja od značaja za sprovođenje posredovanja.

Izbor posrednika

Član 18.

Postupak posredovanja sprovodi jedan ili više posrednika, koje strane sporazumno odrede.

Ako strane sporazumno ne odrede posrednika, mogu zatražiti da posrednika odredi organizacija za posredovanje, sud ili  drugi organ pred kojim se vodi postupak.

Isključenje posrednika

Član 19.

Posrednik ne može biti sudija koji postupa u predmetu povodom spornog odnosa, odnosno službeno lice koje odlučuje o zahtevu strana u vezi sa spornim odnosom u  upravnom ili nekom  drugom postupku.

Izuzeće posrednika

Član 20.

Posrednik će se izuzeti iz postupka posredovanja u kome ima lični interes ili ako iz drugih razloga nije u mogućnosti da postupa nepristrasno.

Posrednik je dužan da obavesti strane o svim okolnostima koje bi mogle da dovedu u sumnju njegovu nepristrasnost.

Posrednik može sprovoditi postupak posredovanja i u slučaji kada se  strane, nakon što su obaveštene o postojanju  okolnosti iz st. 1. i 2. ovog člana, saglase da on vodi postupak. 

 

 

                                                   Sprovođenje postupka

 

Član 21.

Na početku postupka posredovanja, posrednik upoznaje strane sa ciljem posredovanja, ulogom posrednika, pravilima i troškovima postupka.

Strane se slobodno sporazumevaju o načinu sprovođenja posredovanja upućivanjem na određena pravila postupka ili na drugi način.

Posrednik može da vodi zajedničke ili odvojene razgovore sa stranama, kao i da predloge i stavove jedne strane, uz njenu saglasnost prenese drugoj strani.

Svaka strana može odustati od daljeg učešća u postupku posredovanja u bilo kojoj fazi postupka.

Posrednik može obustaviti postupak posredovanja ako proceni da dalje sprovođenje postupka nije celishodno.

Okončanje postupka

Član 22.

Postupak posredovanja se okončava:

1) zaključenjem sporazuma  o rešavanju spora  putem posredovanja;

2) odlukom posrednika da se postupak obustavlja jer dalje vođenje postupka nije celishodno;

3) izjavom jedne strane da odustaje od daljeg sprovođenja postupka, osim u slučaju ako u postupku posredovanja učestvuje više strana, koje nakon odustanka jedne od strana odluče da nastave postupak posredovanja;

4) Protekom roka od 60 dana od zaključenja sporazuma o pristupanju posredovanju, osim  ukoliko se strane ne sporazumeju drugačije.

Ako se postupak posredovanja sprovodi na osnovu uputa suda ili drugog organa, posrednik je dužan da obaveštenje o načinu okončanja postupka posredovanja dostavi sudu ili drugom organu.

Ako je pokrenuti postupak posredovanja, koji je posebnim zakonom predviđen kao uslov za vođenje sudskog ili drugog postupka, okončan na način iz stava 1. tač. 2. ili 3. ovog člana, posrednik je dužan da obavesti nadležni organ ili organizaciju o  ishodu postupka posredovanja.

 

Dejstvo posredovanja na rokove zastarelosti i prekluzivne rokove

Član 23.

Započinjanjem posredovanja  (član 16.) ne prekida se zastarelost potraživanja, osim u slučajevima kada je postupak posredovanja zakonom propisan kao uslov za vođenje sudskog ili drugog postupka.

Započinjanjem posredovanja počinje zastoj zastarelosti potraživanja u odnosu na zahtev povodom koga se sprovodi postupak posredovanja, koji ne može trajati duže od 60 dana.

Po isteku roka iz   stava 2. ovog člana  rok zastarelosti  nastavlja da teče.

Ako je  zakonom  određen poseban  rok za podnošenje tužbe taj rok ne teče dok postupak posredovanja traje, ali ne duže od 60 dana.

Sporazum  o rešavanju spora putem   posredovanja

Član 24.

Sadržinu sporazuma  o rešavanju spora putem   posredovanja određuju strane u postupku posredovanja.

Sporazum se sačinjava u pisanoj formi i potpisuju ga posrednik, strane u postupku posredovanja i punomoćnici koji prisustvuju posredovanju.

Potpis posrednika se overava pečatom posrednika.

Posrednik učestvuje u sastavljanju i izradi sporazuma, ukoliko se strane u postupku saglase.

Ako strane u postupku posredovanja ne postignu sporazum zbog nesaglasnosti o pravnim pitanjima, mogu postići pisanu saglasnost o činjeničnim pitanjima.

Činjenična pitanja obuhvaćena saglasnošću volja strana u postupku smatraće se nespornim u sudskom ili drugom postupku.

Sporazum  o rešavanju spora putem  posredovanja kao izvršna isprava

Član 25.

Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja  ima snagu izvršne isprave.

Potpisi strana i posrednika sporazuma iz  stava 1. ovog člana moraju biti overeni od strane sudije ili javnog beležnika.

Svako lice koje ima pravni interes može da pokrene postupak  za poništaj sporazuma iz stava 1. ovog člana u postupku koji je zakonom predviđen za poništaj sudskog poravnanja.

Tužba za poništaj sporazuma iz člana 24. ovog zakona  može biti podneta u roku od jedne godine od saznanja za zaključenje sporazuma, a najkasnije u roku od tri godine od dana  zaključenja sporazuma.

 

                             Shodna primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju

                                                               Član 26.

Na postupak izvršenja sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja   shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje, osim ukoliko ovim zakonom nije drugačije predviđeno.

U postupku izvršenja na osnovu sporazuma iz prethodnog stava   mesno je nadležan osnovni sud na čijem području se nalazi prebivalište ili boravište, odnosno sedište dužnika.

Troškovi posredovanja

Član 27.

U postupku posredovanja svaka strana snosi svoje troškove, a zajedničke troškove snose na jednake delove, ako se nisu drugačije sporazumele.

Zajedničke troškove posredovanja čine nagrada za rad posrednika i naknada troškova koje je posrednik imao u vezi sa postupkom posredovanja,  kao i drugi troškovi.

Visina nagrade za rad i visinanaknade troškova posrednika određuje se prema Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja koju donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministar), ako se strane drugačije ne sporazumeju.

Strane se oslobađaju plaćanja troškova posredovanja pod uslovima utvrđenim  posebnim zakonom.

Posrednici mogu da obavljaju posredovanje bez nagrade.

IV. ODNOS POSREDOVANJA I SUDSKOG ILI DRUGOG POSTUPKA

Član 28.

Strane mogu pokrenuti postupak posredovanja pre ili nakon pokrenutog sudskog postupka.

Strane mogu pokrenuti postupak posredovanja i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka.

Strane koje su se ugovorom obavezale  da u slučaju spora pokušaju da sporni odnos reše posredovanjem pre pokretanja sudskog ili drugog postupka pravne zaštite, mogu od postupka posredovanja odustati u svakom trenutku.

Obaveza plaćanja takse u slučaju postizanja sporazuma o rešavanju spora putem  posredovanja

Član 29.

U slučaju postizanja sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja nakon pokrenutog sudskog ili drugog  postupka do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, stranke se oslobađaju plaćanja sudskih, odnosno administrativnih taksi.

                 Obezbeđenje tehničkih uslova za sprovođenje posredovanja

Član 30.

Kada je postupak posredovanja pokrenut u toku sudskog postupka sud će omogućiti sprovođenje posredovanja u sudskoj zgradi, van radnog vremena, u skladu sa Sudskim poslovnikom.

V. POSREDNIK

Uslovi za obavljanje posredovanja

                                                             Član 31.

Posrednik je fizičko lice koje na nezavisan, neutralan i nepristrasan način posreduje između strana u spornom odnosu.

Za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

1)  da je poslovno sposoban ;

2) da je državljanin Republike Srbije;

3) da je završilo osnovnu obuku za posrednika;

4) da ima visoku stručnu spremu ;

5) da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje  poslova posredovanja ;

6) da ima važeću dozvolu za posredovanje ;

7) da je upisano u Registar posrednika.

U određenim oblastima zakonom mogu biti propisani posebni uslovi za obavljanje posredovanja.

Aktima organizacija koje obavljaju posredovanje mogu biti propisani i dodatni uslovi za obavljanje posredovanja.

U međunarodnom posredovanju posrednik može biti i strani državljanin pod uslovom  da je ovlašćen da se bavi posredovanjem u drugoj državi.

Sudije mogu obavljati posredovanje isključivo van radnog vremena i bez naknade.

                                                     Dužnosti posrednika

Član 32. 

Posrednik je dužan da:

1)  posreduje u skladu sa načelima posredovanja i Etičkim kodeksom posrednika    (u daljem tekstu: Etički kodeks) koji donosi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ( u daljem tekstu ministarstvo);

2) u porodičnim sporovima postupa u skladu sa načelom zaštite najboljeg interesa deteta;

3) sprovede i okonča postupak posredovanja u najkraćem roku;

4) stranama podnese obračun troškova;

5) ministarstvu  podnese godišnji izveštaj o obavljenim posredovanjima koji sadrži podatke o vrsti spornog odnosa, mestu u kojem je sproveden postupak posredovanja i načinu okončanja postupka posredovanja, uz poštovanje načela poverljivosti podataka.

Posrednik ne može da nameće stranama rešenje, da daje obećanja i pravne savete, niti da garantuje određeni ishod posredovanja.

 

 

 

Odgovornost za za štetu

Član 33.

Posrednik je odgovoran za štetu koju nanese stranama postupajući suprotno Etičkom kodeksu svojim nezakonitim postupanjem, namerno ili grubom nepažnjom, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

VI. IZDAVANJE DOZVOLE ZA POSREDOVANJE

Postupak izdavanja dozvole za posredovanje

Član 34.

Izdavanje dozvole za posredovanje je postupak u kome se utvrđuje da li neko lice ispunjava uslove za obavljanje posredovanja propisane zakonom.

Dozvola za posredovanje

                                                                                        Član 35.

Dozvola za posredovanje je javna isprava kojom se potvrđuje da lice ispunjava uslove za obavljanje posredovanja.

Pravo na dobijanje dozvole za posredovanje ima lice koje ispunjava uslove iz člana 31. stav 2. tač. 1. do 5. i st. 3. i 4. ovog zakona.

Dozvola za posredovanje se izdaje prvi put sa rokom važenja od  tri godine, a potom obnavlja na rok od pet godina.

Obrazac dozvole za rad  propisuje ministar.

Obnavljanje dozvole za posredovanje

Član 36.

Dozvola za posredovanje se obnavlja na zahtev posrednika, po proteku roka na koji je izdata.

Zahtev iz stava 1. ovog člana se podnosi pre isteka roka na koji je dozvola izdata.

Za obnavljanje dozvole za posredovanje, pored uslova iz člana  35. stav 2. ovog zakona, posrednik mora da ispunjava i sledeće uslove:

1)  najmanje deset sati stručnog usavršavanja posrednika u toku jedne godine;

2)  najmanje pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje.

U postupku obnavljanja dozvole za posredovanje posebno se vodi računa o poštovanju Etičkog kodeksa u ispunjavanju obaveza propisanih ovim zakonom i opštim aktima ministarstva, od strane posrednika.

Izuzetno, dozvola za posredovanje se može obnoviti ako posrednik iz opravdanih razloga nije ispunio uslove iz stava 3. tač. 1. i 2. ovog člana.

                                      Oduzimanje dozvole za posredovanje

Član 37.

Posredniku se oduzima dozvola za posredovanje ukoliko se utvrdi da ne ispunjava uslove  iz člana 31. stav 2. tač. 1. do 5. i st. 3. i 4. ovog zakona i ako se u posredovanju ne pridržava pravila postupka predviđenih ovim zakonom.

Predlog za oduzimanje dozvola za posredovanje mogu podneti organizacija za posredovanje, sud ili drugi organ koji vodi postupak i ministarstvo.

Nadležnost

Član 38.

Postupak izdavanja, obnavljanja  i oduzimanja  dozvole za posredovanje sprovodi ministarstvo.

Postupak oduzimanja  dozvole za posredovanje sprovodi se pred komisijom, koju čine tri člana, i to po jedan iz reda sudija, posrednika i ministarstva, koje imenuje ministar nadležan za poslove  pravosuđa  na period od četiri godine.

Protiv odluke ministarstva kojom se odbija zahtev za izdavanje i obnavljanje dozvole za posredovanje, odnosno odluke kojom se oduzima dozvola za posredovanje može se pokrenuti upravni spor.

Postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje bliže se uređuje opštim aktom ministarstva.

                                                     Registar posrednika

                                                                                        Član 39.

Lice koje je dobilo dozvolu za posredovanje upisuje se u Registar posrednika koji vodi ministarstvo.

Registar posrednika je javan i objavljuje se na internet stranici ministarstva.

Registar se vodi kao jedinstvena javna centralna baza podataka.

Registar posrednika vodi se u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Bližu sadržinu i način vođenja Registra posrednika uređuje se opštim aktom ministarstva.

Liste posrednika

Član 40.

Druga tela, institucije ili organizacije, mogu formirati svoje liste posrednika koji imaju dozvolu za posredovanje i koji su upisani u registar posrednika pri ministarstvu i organizovati službe za pružanje usluga posredovanja u okviru svojih nadležnosti.

VII. OBUKA POSREDNIKA

Pojam i vrste obuke posrednika

Član 41.

Obuka posrednika je organizovano sticanje i usavršavanje praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje poslova posredovanja.

Obuka posrednika može biti osnovna i specijalizovana.

Završena osnovna obuka je uslov za sticanje svojstva posrednika.

Specijalizovana obuka se organizuje za pojedine oblasti ili vrste sporova.

Program obuke

Član 42.

Ministarstvo opštim aktom utvrđuje program osnovne obuke.

Program specijalizovane obuke  propisuje se posebnim aktom organizacije za posredovanje,  uz saglasnost ministarstva.

 

 

 

 

 

Akreditacija za sprovođenje obuke

 

Član 43.

 

Program obuke iz člana  42.  ovog zakona sprovode državni organi, drugi organi i organizacije kao i pravna  lica, na osnovu dozvole ministarstva.

 

Aktom ministarstva bliže se određuju uslovi i postupak za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, kao i nadzor nad sprovođenjem obuke.

 

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim dozvolama iz stava 1. ovog člana.

Uverenje o završenoj obuci

Član 44.

Državni i drugi organi i organizacije i pravna lica iz člana 43. stav 1. ovog zakona izdaju uverenja o završenoj osnovnoj i specijalizovanoj obuci.

Ministarstvo vodi evidenciju izdatih uverenja.

Obrazac uverenja iz stava 2. ovog člana uređuje se opštim aktom ministra.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Lica koja se do dana stupanja na snagu ovog zakona nalaze na spiskovima posrednika koje vode nadležni sudovi i drugi organi ili na spisku posrednika Centra za posredovanje, kao i lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona završila program obuke za posrednike, u skladu sa Pravilnikom programa obuke za posrednika („Službeni glasnik RS”, broj 44/05), nisu obavezna da završe osnovnu obuku za posrednike propisanu ovim zakonom.

Član 46.

Postupci posredovanja koji su u toku na dan stupanja na snagu ovog zakona završiće se po odredbama Zakona o posredovanju-medijaciji (Službeni glasnik RS, broj 18/05).''

 

Član 47.

 

Podzakonski akti propisani ovim zakonom biće doneti u roku od šest meseci od stupanje na snagu ovog zakona.

 

Član 48.

Ovaj zakon stupa na snagu  osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se posle isteka roka od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.8.2013. i ministarstvo pravde I drzavne uprave