Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

SMERNICE ZA SARADNJU AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA


I UVOD

Participativna demokratija omogućava stalno učešće građana u javnim poslovima (a ne samo u vreme izbora), sa ciljem da se promovišu i zaštite njihovi legitimni interesi. Organizacije civilnog društva (OCD) su sastavni deo participativne demokratije1.

Učešće OCD u izradi i primeni javnih politika je neophodno i korisno zato što to:

a) podiže kvalitet usvojene javne politike;

b) omogućava lakše i jeftinije sprovođenje javne politike;

c) omogućava lakši nadzor nad primenom javnih politika;

Polazeći od toga da je civilno društvo jedan od strateških partnera države u borbi protiv korupcije i jačanju društvenog integriteta, Agencija za borbu protiv korupcije2 je utvrdila principe, uslove, i postupak za ostvarivanje saradnje sa OCD.

II PRINCIPI SARADNJE

Kodeks dobre prakse za učešće građana3, kao referentni dokument Saveta Evrope, zasnovan je na principima: otvorenosti, poverenja, odgovornosti, nezavisnosti strana u procesu. Cilj kodeksa dobre prakse je da doprinese stvaranju pogodnog pravnog okvira za učešće građana.

Učešće građana, prema Kodeksu dobre prakse, podrazumeva: pristup informacijama, konsultacije, dijalog, partnerstvo.

Sledeći primer Kodeksa dobre prakse, Agenicija usvaja sledeće principe saradnje sa OCD:

Učešće - procesi za učešće otvoreni su i pristupačni, zasnovani na dogovorenim parametrima za učešće;

Poverenje - otvoreno i demokratsko društvo zasniva se na poštenim međusobnim odnosima. Iako OCD i državne vlasti imaju različite uloge, zajednički cilj da se poboljša život ljudi može se postići na zadovoljavajući način samo ako je zasnovan na poverenju koje podrazumeva transparentnost, uvažavanje i uzajamno poverenje;

Odgovornost i transparentnost  - delovanje u javnom interesu zahteva otvorenost, obaveznost, jasnoću i odgovornost, kako OCD, tako i državnih institucija, uz transparentnost u svim fazama;

Nezavisnost - OCD moraju biti priznate kao slobodna i nezavisna tela što se tiče njihovih ciljeva, odluka i aktivnosti. One imaju pravo da deluju nezavisno i da javno zastupaju pozicije različite od pozicija vlasti, s kojima inače mogu sarađivati.

III PRAVNI OKVIR

Ustav, zakoni i drugi dokumenti koji čine pravni osnov Smernica za saradnju Agencije sa

OCD su:

- Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

- Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US)

- Zakon o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni)

- Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

- Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći ("Sl. list SRJ", br. 53/2001, 61/2001 - ispr. i 36/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon)

- Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 109/2005)

- Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

IV OPŠTI USLOVI Saradnje

Ovim smernicama obuhvaćeni su oni oblici saradnje Agencije i OCD koji se odvijaju na inicijativu OCD.

Opšti uslovi za saradnju Agencije i OCD su:

1. da je OCD usvojila i primenjuje etička pravila, samostalno ili na nivou grupe organizacija ili mreže organizacija;

2. Agencija neće sarađivati sa udruženjima koja su u postupku likvidacije ili stečaja, koja su poslovala suprotno načelima profesionalnog ponašanja (na primer u vezi sa sukobom interesa, nenamenskim trošenjem sredstava sa projekta, zlostavljanjem zaposlenih i sl.);

3. da je program ili projekat, u vezi sa kojim OCD traži saradnju sa Agencijom, iz oblasti borbe protiv korupcije;

4. da program ili projekat, u vezi sa kojim OCD traži saradnju sa Agencijom, nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima.

V OBLICI SARADNJE

Ovim smernicama obuhvaćena su tri oblika saradnje Agencije sa OCD: načelna podrška, saradnja i partnerstvo.

V 1. NAČELNA PODRŠKA AGENCIJE PROGRAMIMA ILI PROJEKTIMA OCD

Načelna podrška podrazumeva da će Agencija za borbu protiv korupcije pružiti načelnu podršku OCD koja se obrate Agenciji sa zahtevom da napiše pismo podrške kojim Agencija podržava program ili projkat te OCD.

V 1. 1. Posebni uslovi za pružanje načelne podrške

Posebni uslovi za pružanje načelne podrške Agencije programima ili projektima OCD su:

1. da programom ili projektom, u vezi sa kojim OCD traži načelnu podršku, nije planirano učešće Agencije za borbu protiv korupcije u implementaciji projektnih aktivnosti, kao ni korišćenje resursa Agencije za borbu protiv korupcije, izuzev onih koji su već javno dostupni;

2. da je OCD Agenciji podnela pisani zahtev za dobijanje načelne podrške, projektnu skicu 4 za koju traži načelnu podršku i primerak etičkog kodeksa ili pristupnicu etičkom kodeksu grupi ili mreži OCD;

3. da je Agenciji ostavljen rok, ne kraći od 3 radna dana, da na podneti zahtev odgovori.

V 1. 2. Postupak pružanja načelne podrške Agencije programima ili projektima OCD

Na osnovu podnetog zahteva i propratne dokumentacije Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom utvrđuje da li su u konkretnom slučaju ispunjeni opšti i posebni uslovi za dobijanje načelne podrške Agencije.

Kada utvrdi da su ispunjeni opšti i posebni uslovi za davanje načelne podrške, Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom sastavlja nacrt pisma podrške.

Pismo koje sadrži načelnu podršku programu, projektu ili projektnom predlogu potpisuje direktor Agencije ili lice koje on ovlasti.

V 2. SARADNJA AGENCIJE SA OCD NA PROGRAMIMA ILI PROJEKTIMA

Saradnja podrazumeva saradnju Agencije sa OCD u pojedinačnim, konkretnim aktivnostima, na sporadičnoj osnovi,5 koje su predviđene programom ili projektom sa kojim OCD namerava da konkuriše za dobijanje sredstava kod domaćih ili međunarodnih donatora.

V 2. 1. Posebni uslovi za saradnju

Posebni uslovi za saradnju Agencije sa OCD na aktivnostima koje su predviđene programom ili projektom su:

1. da je OCD Agenciji podnela pismo o namerama da uključi Agenciju kao saradnika na programu ili projektu, projketnu skicu, predlog programa ili projekta, primerak etičkog kodeksa ili pristupnicu etičkom kodeksu grupi ili mreži OCD;

2. planirane aktivnosti u čijoj implementaciji treba da učestvuje Agencija moraju biti u skladu sa propisanim nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije;

3. aktivnosti programa ili projekta na kojima se traži angažovanje zaposlenih u Agenciji, ne mogu prevazilaziti kapacitete Agencije za borbu protiv korupcije;

4. da je pismo o namerama i projektna skica dostavljena Agenciji minimum 10 radnih dana pre isteka roka za podnošenje projektnog predloga donatoru;

5. da je finalna verzija predloga programa ili projekta dostavljena Agenciji minimum 3 radna dana pre isteka roka za podnošenje projektnog predloga.

V 2. 2. Kriterijumi za saradnju

U slučaju kada je u isto vreme više OCD, koje ispunjavaju opšte i posebne uslove, podnelo zahtev za ostvarivanje saradnje sa Agencijom, a Agencija ima kapacitete da ostvari ovu saradnju samo sa određenim brojem OCD, ili kada je sam donator propisao uslove da samo određeni broj OCD može ostvariti saradnju sa Agencijom, kriterijum kojim će se Agencija rukovoditi u odabiru OCD sa kojima će sarađivati je prior tempore potior iure (prvi u vremenu, preči u pravu).

V 2. 3. Postupak za ostvarivanje saradnje Agencije i

OCD na programu ili projektu

OCD podnosi Agenciji pismo o namerama da uključi Agenciju kao saradnika na programu, ili projektu na koji želi da konkuriše. Uz pismo o namerama, OCD dostavlja projektnu skicu6, primerak etičkog kodeksa ili pristupnicu etičkom kodeksu grupi ili mreži OCD.

Na osnovu pisma o namerama i propratne dokumentacije, Odeljenje za edukacije kampanje i saradnju sa civilnim društvom utvrđuje da li su u konkretnom slučaju ispunjeni opšti, posebni uslovi7 i kriterijum za sardnju sa OCD.

Kada utvrdi da su ispunjeni uslovi i kriterijum za saradnju, Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom kontaktira OCD i zahteva da Agenciji dostavi finalnu verziju predloga programa ili projekta onako kako će biti poslat donatoru.

Po dobijanju finalne verzije projekta, ukoliko je ona u potpunosti usklađena sa aktivnostima iz projektne skice, u kojima je planirano da učestvuju zaposleni u Agenciji, Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom sastavlja nacrt izjave o saradnji8 sa OCD na konkretnom programu ili projektu.

Izjavu o saradnji na programu ili projektu potpisuje direktor Agencije ili lice koje on ovlasti.

V 3. PARTNERSTVO AGENCIJE SA OCD NA PROGRAMU ILI PROJEKTU

Partnerstvo Agencije i OCD podrazumeva zajedničko učešće na programu ili projketu, za koje OCD ima nameru da konkuriše kod domaćih ili stranih donatora. To znači da je Agencija u obavezi da angažuje značajan deo sopstvenih resursa na implementaciji projketnih aktivnosti u toku trajanja programa ili projekta.

V 3. 1. Posebni uslovi za partnerstvo

Posebni uslovi za partnerstvo Agencije sa OCD na aktivnostima koje su predviđene programom ili projektom su:

1. da je OCD Agenciji podnela pismo o namerama da uključi Agenciju kao partnera na programu ili projektu, projektnu skicu, predlog programa ili projekta, primerak etičkog kodeksa ili pristupnicu etičkom kodeksu grupi ili mreži OCD;

2. planirane aktivnosti programa ili projekata, u čijoj implementaciji treba da učestvuje Agencija, moraju biti u skladu sa propisanim nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije;

3. planirane aktivnosti programa ili projekta, u čijoj implementaciji treba da učestvuje Agencija, moraju biti usklađene sa planiranim aktivnostima Agencije za godinu u okviru koje se planira sprovođenje programa ili projekta;

4. aktivnosti programa ili projekta na kojima se traži angažovanje zaposlenih u Agenciji, ne mogu prevazilaziti kapacitete Agencije za borbu protiv korupcije;

5. da je pismo o namerama, primerak etičkog kodeksa ili pristupnica etičkom kodeksu grupi ili mreži OCD, dostavljena Agenciji minimum 15 radnih dana pre isteka roka za podnošenje projektnog predloga donatoru;

6. da je projektna skica dostavljena Agenciji minimum 10 radnih dana pre isteka roka za podnošenje projektnog predloga donatoru;

7. da je finalna verzija predloga programa ili projekta dostavljena Agenciji minimum 3 radna dana pre isteka roka za podnošenje projektnog predloga.

V 3. 2. Kriterijumi za partnerstvo

U slučaju kada je u isto vreme više OCD, koje ispunjavaju opšte i posebne uslove, podnelo zahtev za ostvarivanje partnerstva sa Agencijom, a Agencija ima kapacitete da ostvari partnerstvo samo sa određenim brojem OCD, ili kada je sam donator propisao uslove da samo određen broj OCD može ostvariti partnerstvo sa Agencijom, kriterijum kojim će se Agencija rukovoditi u odabiru OCD sa kojima će biti partner na programu ili projektu je prior tempore potior iure (prvi u vremenu, preči u pravu).

V 3. 3. Postupak za ostvarivanje partnerstva Agencije sa OCD na programu ili projektu

OCD podnosi Agenciji pismo o namerama da uključi Agenciju kao partnera na programu ili projektu na koji želi da konkuriše. Uz pismo o namerama, OCD dostavlja primerak etičkog kodeksa ili pristupnicu etičkom kodeksu grupi ili mreži OCD.

Na osnovu pisma o namerama i propratne dokumentacije, Odeljenje za edukacije kampanje i saradnju sa civilnim društvom utvrđuje da li su u konkretnom slučaju ispunjeni opšti uslovi za partnerstvo sa OCD.

Kada utvrdi da su ispunjeni opšti uslovi za partnerstvo sa OCD, Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom kontaktira OCD i zakazuje razgovor kako bi se dala prilika OCD da izloži konkretnu ideju o partnerstvu na programu  ili  projektu  sa  kojim  namerava  da  konkuriše  kod  domaćih  ili međunarodnih donatora. Nakon što zajednički razmotre i razrade projektnu ideju i ustanove da postoji potencijal za partnerstvo, Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom na ovaj sastanak poziva predstavnike drugih organizacionih jedinica Agencije, u čijoj se nadležnosti nalaze oblasti koje bi budućim projektom bile pokrivene, kako bi se dodatno razmotrila vrsta i obim aktivnosti na čijem sprovođenju bi učestvovali zaposleni u Agenciji.

Nakon sastanka, u koordinaciji sa Odeljenjem za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom, OCD izrađuje projektnu skicu koju dostavlja Agenciji.

Na osnovu projektne skice9, Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom će proveriti da li su ispunjeni posebni uslovi 10  i da li je ispunjen kriterijum za partnerstvo na projektu sa OCD.

Ukoliko ustanovi da OCD ispunjava sve uslove i kriterijum za partnerstvo sa Agencijom, Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom zahteva od OCD da Agenciji dostavi finalnu verziju predloga programa ili projekta onako kako će biti poslat donatoru.

Po dobijanju finalne verzije, ukoliko je ona u potpunosti usklađena sa dogovorenim aktivnostima iz projektne skice, u kojima je planirano da učestvuju zaposleni u Agenciji, Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom, sastavlja nacrt izjave o partnerstvu11 sa OCD na konkretnom programu ili projektu.

Izjavu o partnerstvu na programu ili projektu potpisuje direktor Agencije ili lice koje on ovlasti.

----------------------

1 U daljem tekstu se koristi skraćenica OCD.

2 U daljem tekstu Agencija.

3 Kodeks dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka, koji je usvojen na konferenciji međunarodnih nevladinih organizacija Saveta Evrope, a koji je odobrio Savet Ministara kao referentni dokument Saveta Evrope u oktobru 2009. godine, ima za cilj omogućavanje nevladinim organizacijama da učestvuju u procesu donošenja odluka iz oblasti politike na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_Serbian_final.pdf

4 Projektna skica mora obavezno sardžati informacije o cilju programa ili projketa, opis projektnih aktivnosti i očekivani ishod programa ili projekta. Projektna skica ne mora da sardži budžet.

5 To znači da je projektom predviđeno da predstavnici Agencije učestvuje na nekoliko aktivnosti (seminar, konferencija, okrugli sto) ili učestvuje u radu na izradi nekog dokumenta, ili u radu neke radne grupe gde angažovanje predstavnika Agencije neće trajati duže od dva do tri dana u toku celokupnog trajanja projekta.

6 Projektna skica mora obavezno sardžati informacije o cilju programa ili projketa, očekivani ishod programa ili projketa kao i detaljan opis, vremensku odrednicu i budžet planiranih aktivnosti u čijoj implementaciji treba da učestvuju zaposleni u Agenciji. Prilikom planiranja budžeta za aktivnosti u kojima učestvuju zaposleni u Agenciji, kao troškovi mogu biti planirani: dnevnice, naknada za prekovremeni rad, u skladu sa Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika i Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, troškovi prevoza i smeštaja.

7 U ovoj fazi postupka Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom kontaktira onu organizacionu jedinicu u Agenciji u čijoj nadležnosti je predložena aktivnost. Odluku o tome da li predložena aktivnost prevazilazi kapacitete organizacione jedinice ili ne, donosi rukovodilac te organizacione jedinice.

8 Izjava o saradnji će uvek sadržati precizan pregled aktivnosti na kojima će Agencija učestvovati u programu ili projektu, kao i napomenu da Agencija ne odgovara za kvalitet projektnog predloga, odnsno da li su projektnim predlogom ispunjeni svi uslovi i kriterijumi koje je donator postavio objavljivanjem javnog poziva za prikupljanje ponuda.

9 Projektna skica mora obavezno sardžati informacije o cilju programa ili projketa, očekivani ishod programa ili projketa kao i detaljan opis, vremensku odrednicu i budžet planiranih aktivnosti u čijoj implementaciji treba da učestvuju zaposleni u Agenciji. Prilikom planiranja budžeta za aktivnosti u kojima učestvuju zaposleni u Agenciji, kao troškovi mogu biti planirani: dnevnice, naknada za prekovremeni rad, u skladu sa Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika i Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, troškovi prevoza i smeštaja.

10 U ovoj fazi postupka Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom kontaktira onu organizacionu jedinicu u Agenciji u čijoj nadležnosti bi bila realizacija predloženih aktivnosti. Odluku o tome da li predložene aktivnosti prevazilaze kapacitete organizacione jedinice ili ne, kao i o tome da li su planirane projektne aktivnosti usklađene sa godišnjim planom rada organizacione jedinice Agencije, donosi rukovodilac te organizacione jedinice.

11 Izjava o partnerstvu će uvek sadržati precizan pregled aktivnosti na kojima će Agencija učestvovati u programu ili projektu, kao i napomenu da Agencija ne odgovara za kvalitet projektnog predloga, odnosno, da li su projektnim predlogom ispunjeni svi uslovi i kriterijumi koje je donator postavio objavljivanjem javnog poziva za prikupljanje ponuda.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 14.7.2013.