Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI


Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi nalaze se, pre svega, u potrebi usaglašavanja odredaba ovog zakona sa sledećim zakonima: Zakonom o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni), Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011 i 121/2012), Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010 i 93/2012), Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010), Zakonom o javnim putevima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 123/2007, 101/2011 i 93/2012), Zakonom o odbrani ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon i 104/2009 - dr. zakon), Zakonom o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012) i Zakonom o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon i 101/2011).

Deo predloženih izmena je u funkciji otklanjanja nedostataka u važećem tekstu Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007) koji se odnosi na: sazivanje sednica skupštine opštine/grada, preduslova za uspešno vršenje dužnosti odbornika, položaja pomoćnika predsednika opštine/grada i položaja zamenika predsednika skupštine opštine/grada.

Takođe, predloženim izmenama i dopunama Zakona otklanjaju se uočeni nedostaci u praktičnoj primeni važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi u oblasti rada i funkcionisanja mesnih zajednica. Brojni problemi i konflikti u radu organa mesnih zajednica dovodili su do njihove neefikasnosti.

Isto tako, predloženim izmenama podržava se razvoj i primena informacionih tehnologija u oblasti lokalne samouprave (počevši od formiranja različitih baza podataka, uspostavljanja jedinstvenog sistema komunikacije između državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao i imalaca javnih ovlašćenja na čitavoj teritoriji do uvođenja elektronskog poslovanja), što postepeno dovodi do promene u odnosu lokalne samouprave prema građanima i svima onima na koje se odnosi rad lokalne samouprave i to kroz veću efikasnost u radu, jer se skraćuje vreme prikupljanja, prenosa i analize informacija i podataka, obezbeđuje tačnost podataka, premošćuje fizička udaljenost subjekata koji komuniciraju, ostvaruju uštede kako u vremenu, tako i u pogledu izdataka za tekući rad organa, eliminiše nepotrebna birokratičnost u radu i postiže otvorenost rada lokalne samouprave.

Smatrajući da razni oblici međuopštinske saradnje predstavljaju jedan od ključnih pravaca razvoja jedinica lokalne samouprave, predložene izmene detaljnije regulišu oblike međuopštinske saradnje kao i obavezne elemente ovih sporazuma.

Kompletan tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi možete preuzeti putem linka: http://www.mrrls.gov.rs/sites/default/files/attachment/Izmene%20i%20dopune%20Zakona%20o%20lokalnoj%20samoupravi%20cirilica.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, 14.1.2013.