Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


• ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME KOMANDITNOG DRUŠTVA U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

• ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME ORTAČKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

• OVLAŠĆENJE ZA SAČINJAVANJE IZJAVE O POREKLU ROBE NA FAKTURI (OVLAŠĆENI IZVOZNIK)

• ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA SAČINJAVANJE IZJAVE O POREKLU ROBE NA FAKTURI (STATUS OVLAŠĆENOG IZVOZNIKA)

• UGOVOR O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI PREMA ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA PRIMERIMA SUDSKE PRAKSE

• DONOŠENJE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA OD STRANE DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA

• PRAVO ZAPOSLENOG NA NEPLAĆENO ODSUSTVO U SLUČAJEVIMA KOJI NISU PROPISANI OPŠTIM AKTOM

Izvor: Paragraf Lex