Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČINJE S RADOM CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA: POSLODAVCI VIŠE NEĆE MORATI DA NA ŠALTERIMA PRIJAVLJUJU ILI ODJAVLJUJU ZAPOSLENE, VEĆ ĆE TO ČINITI ELEKTRONSKI


SVI poslodavci u Srbiji, koji prijavljuju ili odjavljuju radnika, od ove nedelje to mogu da čine - iz kancelarije. Dugo očekivan Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja počeo je sa radom, pa sve prijave mogu da se u elektronskom obliku podnose na portal.

Poslodavci i osiguranici i dalje mogu koristiti neki od šaltera Penzijskog ili zdravstvenog fonda ili Nacionalne službe za zapošljavanje, ali prijava podneta na portalu ovog registra se istog momenta prosleđuje svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, kao i Agenciji za privredne registre, Poreskoj upravi i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

- Imajući u vidu da smo operativni tek nekoliko dana, pojavljuju se manji problemi, ali će se procesi uskoro ubrzati - objašnjava Milica Danilović, direktorka Centralnog registra.

Već prvog dana rada, na šalterima i na portalu Centralnog registra registrovano je ukupno 4.454 prijava poslodavaca, drugog dana čak 18.373 prijava, a sledećeg više od 25.000.

 

OBAVEŠTENJE:

Dana 06.08.2013. godine, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja počeo je sa operativnim radom, a to podrazumeva da se Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku podnose na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Ovim obaveštenjem vam skrećemo pažnju i na činjenicu da od početka operativnog rada Centralnog registra, sve radnje, koje preduzmete na Portalu su zvanične i beleže se u Jedinstvenoj bazi CROSO-a, a poslodavci koji su se registrovali za rad na Portalu snose svu odgovornost za sve preduzete radnje.

 

Centralni registar će i dalje primati dokumenta dodele ovlašćenja u papirnom obliku

Jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje preko portala Centralnog registra, od avgusta 2013. godine podnosiće:

 • poslodavac, a izuzetno, ako on nije tehnički osposobljen, ili taj posao želi da prenese na nekog drugog, jedinstvenu prijavu može podnositi fizičko ili pravno lice koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, a na osnovu ovlašćenja poslodavca za podnošenje prijave (na primer: knjigovodstvene agencije, ukoliko poseduju kvalifikovan elektronski sertifikat, koje mogu biti ovlašćene i od više poslodavaca).
 • Izuzetno, umesto fizičkih lica, iz čl. 12. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koja nemaju tehničke mogućnosti za dostavljanje prijave u elektronskom obliku, jedinstvenu prijavu na osnovu dokaza koje podnese na uvid, podnose:

1) na portalu, ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje, (RFPIO i NSZ), koji ima kvalifikovani elektronski sertifikat;

2) putem modifikovane aplikacije, ovlašćeni službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji ima kvalifikovani sertifikat.

Preduslovi za korišćenje portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja su posedovanje:

I kvalifikovanog elektronskog sertifikata, i

II ovlašćenja

I Kvalifikovani elektronski sertifikat služi za elektronsku identifikaciju korisnika (vlasnika sertifikata) i digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata. Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata nije u nadležnosti Centralnog registra, već ih na lični zahtev, izdaje jedno od četiri registrovana sertifikaciona tela u Republici Srbiji:

-    Privredna komora RS – http://www.pks.rs/Usluge.aspx?tipUslugeID=2
-    Javno preduzeće Pošta RS – http://www.ca.posta.rs/
-    Halkom – http://www.halcom.rs/index.php?section=80
-    MUP – http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/e-Usluge.h

II Ovlašćenje u sistemu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja predstavlja elektronski ugovor između zakonskog zastupnika kao davaoca ovlašćenja i ovlašćenog lica, odnosno punomoćnika, kojim se ovlašćeno lice (punomoćnik) ovlašćuje da u ime i za račun davaoca ovlašćenja, preduzima određene radnje.

Prvu registraciju, obavlja zakonski zastupnik korisnika, čija ovlašćenja za zastupanje proverava Centralni registar, i dodeljuje najmanje jedno generalno ovlašćenje - Administratorsko ovlašćenje sebi ili nekom drugom licu, čime je postupak registracije okončan.

Zakonski zastupnik može ovlastiti drugo lice na dva sledeća načina:

 1. Elektronskim putem, preko portala Centralnog registra, samo ukoliko je u pitanju zakonski zastupnik obveznika plaćanja doprinosa , koji je upisan u Agenciji za privredne registre i ukoliko poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat;
 2. U papirnoj formi, poštom, ukoliko je u pitanju zakonski zastupnik obveznika plaćanja doprinosa koji nije registrovan u APR-u, već u nekom drugom organu nadležnom za registraciju, zbog čega nije moguće da Centralni registar automatski proveri tu činjenicu elektronskim putem, kao i u situaciji kada obveznik tehnički nije osposobljen za taj posao ili želi da taj posao prenese na neko drugo fizičko ili pravno lice.
  Kada se registracija vrši na ovaj način, potrebno je poštom, na adresu Centralnog registra, Novi Beograd, ul.Omladinskih brigada br.1/drugi sprat/- soba 232 uz popunjen, potpisan i zaveden dokument o dodeli ovlašćenja, priložiti sledeće dokaze: (Primer ispravno popunjenog obrasca ovlascenja)
 • rešenje o registraciji nadležnog organa-kopiju
 • kopiju ličnog identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika- lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument
 • kopiju ličnog identifikacionog dokumenta za svako ovlašćeno lice -lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument,

Tehničko uputstvo za pristup i korišćenje Portala, u kome je detaljno pojašnjen postupak podnošenja prijave/promene/odjave, dokument “Kvalifikovani sertifikati, digitalni potpis i dodela ovlašćenja” u kome je detaljno pojašnjeno korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i dodela ovlašćenja, kao i obrazac ovlašćenja, mogu se preuzeti sa sajta Centralnog registra, odeljak eUputstva.

OBAVEŠTENjE: u vezi podnetih ovlašćenja za rad na portalu CROSO-a

Sva dokumenta ovlašćenja, koja su dostavljena Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, a posle izvršene provere nisu vraćena poslodavcima, smatraju se validnim.
Ista će biti uneta u Informacioni sistem Centralnog registra do početka rada sistema, o čemu će poslodavci biti obavešteni.

Napomena: Ukoliko od trenutka dostavljanja ovlašćenja papirnim putem do operativnog uspostavljanja Centralnog registra dođe do bilo kakvih promena u pogledu lica kojima su dodeljena ovlašćenja, važno je o tome obavestiti Centralni registar, kako bi se te promene unele u sistem.

 

Obaveštavaju se korisnici Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja da mogu postaviti pitanja, odnosno dobiti sve potrebne informacije vezane za podnošenje Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku na Portalu Centralnog registra, na sledeće brojeve telefona:

 • pitanja u vezi poslovnih pravila na brojeve telefona: 011/285-62-68; 285-62-49; 285-62-53; 285-62-63 i 285-62-90;
 • za tehnička pitanja na brojeve telefona: 011/311-03-65,
 • na pitanja koja proizilaze iz primene zakona i podzakonskih akata Centralnog registra na brojeve telefona: 011/285-62-49; 285-62-53; 285-62-63 i 285-62-90 i
 • posle radnog vremena (od 16.30 - 19.30 časova) na broj telefona: 064/802-79-61
Izvor: