Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: NESRAZMERNO OBJAVLJIVANJE LIčNIH PODATAKA AKCIONARA - NEDOPUšTENA I RIZIčNA OBRADA PODATAKA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti po prijavama građana i po službenoj dužnosti sprovodi postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) u većem broju akcionarskih privrednih društava.

Radi se o privrednim društvima koji su na svojim internet prezentacijama javno objavile baze podataka akcionara fizičkih lica koje sadrže imena i prezimena, JMBG, mesto, ulicu i broj stanovanja, kao i broj akcija.

Na adrese nekoliko desetina ovakvih društava upućena su upozorenja u kojima se ukazuje na nedozvoljenost ovakve obrade podataka o ličnosti i rešenja kojima se naređuje uklanjanje ličnih podataka sa internet prezentacija. Protiv tih pravnih lica i njihovih odgovornih lica biće podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.

Poverenik Rodoljub Šabić je apelujući i na sva druga akcionarska privredna društva, koja ovom prilikom nisu bila predmet kontrole, da se uzdrže od nepotrebne, prekomerne i nedopuštene obrade ličnih podataka, izjavio i sledeće:

"Radi se zapravo o javnom objavljivanju "Jedinstvene evidencije akcionara" (tzv. knjiga akcionara) koju su preduzeća pribavila od Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, a koju Centralni registar vodi u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), svojim statutom i Pravilima poslovanja. Objavljivanje podataka o akcionarima - fizičkim licima, na internet sajtu Centralnog registra, ograničeno je samo na ime i prezime akcionara i broj akcija koje poseduje. "Jedinstvena evidencija akcionara" dostavlja se privrednim društvima na zahtev, i to radi održavanja Skupštine akcionara i Dana akcionara, što je sve propisano Zakonom o privrednim društvima.

Objavljivanje kompletnih podataka, uključujući i JMBG i kućnu adresu na Internetu očigledan je primer obrade ličnih podataka koja je suprotna svrsi i nesrazmerna, pa tako shodno članu 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i nedozvoljena. Takvom obradom podataka narušava se pravo na privatnost akcionara i povećava rizik moguće "krađe identiteta".

Samo u nekoliko desetina kontrolisanih preduzeća na opisani način su učinjeni dostupnim javnosti lični podaci više hiljada akcionara. Imena preduzeća neću saopštavati da ne bi nepotrebno skretao pažnju na lične podatke akcionara koji se na sajtovima nekih od njih još uvek nalaze. A budući da je sasvim realna, praktično izvesna mogućnost da je broj preduzeća koji postupaju ili nameravaju da postupe na sličan način mnogo veći apelujem na sve njih da se od takve prakse uzdrže, odnosno da s njom prekinu."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 13.3.2013.