Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Članom 37. Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, koju je potvrdila Narodna skupština RS maja 2010. godine, obavezane su države članice ove konvencije da radi sprečavanja i gonjenja krivičnih dela ustanovljenih u skladu sa ovom konvencijom, preduzmu sve neophodne zakonodavne ili ostale mere za prikupljanje podataka koji se odnose na identitet i na genetski profil (DNK) lica koja su osuđena za krivična dela ustanovljena u skladu sa ovom konvencijom.

Pored toga, imajući u vidu povećan broj krivičnih dela protiv polne slobode koja su izvršena prema maloletnim licima neophodno je da se pored postojećeg sistema krivičnih sankcija, koje se nisu u potpunosti pokazale kao delotvorne, uvedu i posebne mere kojima bi se otklonili uslovi koji mogu biti od uticaja da učiniioci ovih krivičnih dela ubuduće vrše ta dela.

Iz navedenih razloga predlaže se donošenje posebnog zakona kojima bi se propisale dodatne mere koje se sprovode prema licima osuđenim za krivična dela protiv polne slobode učinjenih prema maloletnim licima, nakon izdržane kazne zatvora, a takođe i ustanovila posebna kaznena evidencija za ova osuđena lica.

Predložena zakonska rešenja zasnovana su na relevantnim međunarodnim dokumentima, kao što su navedena konvencija, Preporuka REC (2001) 16 o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja, Okvirna odluka Saveta Evropske unije o borbi protiv seksualnog iskorišćavanja dece i dečje pornografije, kao i na praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i uporednopravnim rešenjima država koje imaju propise koje uređuju predmetno pitanje (Velika Britanija, Francuska, Norveška i Kanada).

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/559-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 13.2.2013.