Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MREŽI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 12/2013: • Vlada, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine doneće akt o osnivanju novih centara za porodični smeštaj i usvojenje najkasnije do 30. juna 2013. godine, a ustanove socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja i centri za porodični smeštaj i usvojenje su u obavezi da usklade svoje opšte akte sa ovom uredbom do 13. avgusta 2013. godine •
• Stručni komentar - ODNOS JAVNOG PREDUZEĆA PREMA OSNIVAČU I KONTROLNA OVLAŠĆENJA U ZAKONU O JAVNIM PREDUZEĆIMA
• Stručni komentar - POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA - KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA I DRUGIH RELEVANTNIH ZAKONA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE U DELATNOSTIMA OD OPŠTEG INTERESA

Izvor: Paragraf Lex