Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja decembra 2012. godine - Proizvođač/uvoznik: "BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH - EAST EUROPE" d.o.o. BAT, Beograd - (MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja januara 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: "BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH - EAST EUROPE" d.o.o. BAT, Beograd -)
 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja januara 2013. godine - Philip Morris Operations a.d., Niš -
 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja januara 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: "IMPERIAL TOBACCO SCG" d.o.o, Beograd -
 • MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, ODNOSNO DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja januara 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: British American Tobacco Vranje a.d. Vranje -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od januara 2007. do kraja januara 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: "VELETABAK" d.o.o., Novi Sad -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene od 2005. do kraja januara 2013. godine - Proizvođač/uvoznik: "JULIETA" d.o.o, Beograd -
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA PO OSNOVU ODREĐENIH IZVORNIH JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2012)
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U DECEMBRU 2012. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" NA ODLUKU O CENI VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA, SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2012)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "PARKING SERVIS" NA CENOVNIK USLUGA SPECIJALNIM DIZALICAMA, NISKONOSEĆE POLUPRIKOLICE, DIZALICE KOLES, DIZALICE MAGIRUS I OSTALOG PO NALOGU NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA (PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE I MUP-A) - KOMERCIJALNO ANGAŽOVANJE, SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2012 i 72/2012)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE PIJACE", SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2012)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 16/2008, 26/2009, 25/2010 i 38/2012)
 • ODLUKA O OVLAŠĆENJU GRADONAČELNIKA GRADA PANČEVA ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE SLUŽBE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012)
 • ODLUKA O POREZU NA IMOVINU ("Sl. list opštine Pančevo", br. 29/2006 i 19/2007 i "Sl. list grada Pančeva", br. 16/2009, 27/2009, 14/2011 i 38/2012)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČA ISTORIJSKOG ARHIVA U PANČEVU ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2011, 22/2011 - ispr. i 38/2012)
 • ODLUKA O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO, INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICIMA KOJA SU STEKLA STATUS LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEDELJNOG RASPOREDA RADA, POČETKA I ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA U APOTECI "PANČEVO" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREGOVORE U POSTUPKU ZAKLJUČENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA "SLUŽBENOG LISTA GRADA PANČEVA" ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE BRIGE O MLADIMA GRADA PANČEVA 2013 - 2016. GODINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 14/2013 OD 13.2.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex