Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA 83. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA: PLANOVI I PROGRAMI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE


Nacionalni prosvetni savet, na svojoj 83. sednici imao je na dnevnom redu sledeće tačke:

1.Planovi i programi za srednje obrazovanje i vaspitanje

2.Standardi kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja

3.Udžbenici

Pod 1. U okviru ove tačke razgovaralo se o dve teme.

Prva tema je dopis ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kome se traži da Savet donese odluku o produženju važenja inoviranih nastavnih programa za gimnazije, koje je Savet usvojio septembra 2011. godine uz uslov da važe za školske 2011/12. i 2012/13. godine. Nacionalni prosvetni savet je tražio pre dve godine (u pismu upućenom 26.10.2010. godine, a koje je dato u prilogu dopisa) reformu gimnazija i izradu standarda obrazovnih postignuća za opšte srednje obrazovanje i vaspitanje. Ministarstvo sada u dopisu obaveštava da su standardi u procesu izrade, a nakon završetka tog posla (ne kaže se kada), sledi izrada planova i programa u skladu sa standardima. U dopisu se ne navodi vremenski plan, te se ne zna dokle bi trebalo da važe inovirani programi ukoliko Savet donese odluku o njihovom daljem važenju. U internoj informaciji o gimnazijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koju je potpisao načelnik za opšte srednje obrazovanje Bojan Ristić, iznosi se mišljenje da se ceo posao reforme kurikuluma (pa čak i donošenje novih udžbenika) može završiti do školske 2014/15. godine, iako do sada nisu usvojeni ni standardi obrazovnih postignuća. Na kraju ove interne informacije se za inovirane programe kaže " Dato produženje roka važnosti može se obaviti odlukom ministra prosvete bez konsultovanja Zavoda i NPS".

Većina učesnika u diskusiji je podržala predlog da Savet ne donosi odluku o produženju važenja inoviranih programa za gimnazije već da odluku prepusti ministru, sa obrazloženjem da ne želi da snosi odgovornost za nastalu situaciju koju nije prouzrokovao. Kao osnovni razlog navedeno je to da su pri inoviranju programa svojevremeno urađene minimalne izmene i da stoga ovi programi nisu zadovoljavajućeg kvaliteta za dugoročniju primenu. Bilo je i predloga da bi Savet ipak trebalo da izvrši određene izmene inoviranih programa za koje u trenutku donošenja nije bilo dovoljno vremena.

Članovi Saveta su informisani da je predlog standarda obrazovnih postignuća pripremljen i da se očekuje da uskoro bude upućen Savetu na usvajanje. Takođe su upoznati da su aktivnosti u realizaciji projekta IPA11, čiji je jedan od ciljeva izrada novih planova i programa za osnovno obrazovanje i opšteobrazovni deo u srednjem obrazovanju počele i da je trajanje projekta tri godine. Ipak je istaknuto da su rokovi za kurikularnu reformu gimnazija kratki da bi posao bio kvalitetno obavljen, jer bi kroz ogled bilo potrebno prethodno proveriti predložene novine.

Nacionalni prosvetni savet je sa jednim uzdržanim glasom doneo odluku da se ne izjašnjava o produženju važenja inoviranih programa za opšte srednje obrazovanje, sa obrazloženjem da kvalitet ovih programa nije zadovoljavajući da bi oni bili u dužoj upotrebi. Savet ne može da snosi odgovornost za nastalu situaciju, koju nije prouzrokovao.

Druga tema u okviru ove tačke dnevnog reda odnosila se na planove i programe ogleda u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju. Savetu su upućeni predlozi planova i programa tri nova ogleda u području rada Ekonomija, pravo i administracija: bankarski službenik, komercijalista i službenik osiguranja. Ni jedan od ova tri četvorogodišnja profila ne zadovoljava principe usvojene od strane NPS, jer nema ni jedan čas fizike ni hemije u toku školovanja.

Predstavnica NPS u radnoj grupi Saveta za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, čiji je zadatak da formuliše predlog i metodologiju praćenja i vrednovanja ostvarenosti ciljeva i ishoda ogleda i izvrši analizu svih pristiglih izveštaja o vrednovanju oglednih profila u srednjem stručnom obrazovanju, uputila je NPS zaključak radne grupe pod nazivom "Stručno mišljenje radne grupe o daljem statusu vrednovanih oglednih profila u srednjem stručnom obrazovanju". Uz detaljna obrazloženja radna grupa od 23 razmatrana ogledna profila predlaže 9 za prelazak u redovan obrazovni sistem. Preporuka radne grupe za osam ogleda u oblasti zdravstva i socijalne zaštite biće doneta kada se o izmenama planova i programa i usaglašavanju sa evropskim standardima izjasni zajednica medicinskih škola. Izveštaj radne grupe usvojio je SSOOO. NPS je podržao zaključak radne grupe. Konstatovano je da za šest od 9 profila, predloženih za prelazak u redovan obrazovni sistem, Savet nije dobio predloge planova i programa niti zahteve za njihovo razmatranje, te će ih razmatrati kada mu predlozi budu dostavljeni. Podseća predlagače da pri formulisanju predloga treba voditi računa o principima zastupljenosti opšteobrazovnih sadržaja koje je NPS usvojio. Preostala tri profila su trogodišnji profili zlatar i stolar, i četvorogodišnji profil tehničar za primarnu obradu drveta. Dogovoreno je da se primedbe na programe ovih profila za predmete Hemija, Sociologija sa pravima građana i Matematika upute ZUOV-u.

Nacionalni prosvetni savet je u vezi ogleda u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju:

jednoglasno doneo odluku da podrži "Stručno mišljenje o daljem statusu vrednovanih oglednih profila u srednjem stručnom obrazovanju" radne grupe SSOOO;

podržao primedbe na programe predmeta hemija, sociologija i matematika za ogledne profile zlatar, stolar i tehničar za primarnu obradu drveta;

uputio molbu SSOOO da usvoji primedbe NPS na program stručnog predmeta hemija, kao i tehničke primedbe na programe ostalih stručnih predmeta iz oblasti hemije za trogodišnji ogledni profil zlatar, u cilju dobijanja što kvalitetnijih programa.

Pod 2. Predstavnica ZUOV-a informisala je o promenama koje su na osnovu ranijih primedbi članova Saveta učinjene na predlogu Standarda kompetencija direktora. Ovoga puta iznete su primedbe na definiciju kompetencije i indikatora, koje su date u uvodnom delu teksta.

Predstavnik Zajednice gimnazija izneo je niz primedbi na novi predlog:

nije održana javna rasprava o predlogu standarda, već je predlog upućen direktno Savetu;

od obaveze polaganja ispita za licencu izuzeti su rukovodioci ustanova visokog obrazovanja;

indikatori nisu numerički iskazani (na primer brojevima od 1 do 4);

kako će biti uzeti u obzir indikatori koji su kvalitativni;

licenciranje, pored direktora, treba definisati i za šefove računovodstva i sekretare škola kako bi se u potpunosti mogla izvršiti ocena kvaliteta direktora i ustanove;

kompetencije nastavnika i direktora su iste (oblast 1 i 2), iako su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 5) vrlo razdvojeni standardi za direktore i standardi za nastavnike;

ne zna se kako će se vršiti obuka direktora, da li kroz kurseve koje drže drugi direktori ili će se obuka izvoditi na univerzitetima;

direktor ne može da utiče na izbor nastavnika jer je u obavezi da primi tehnološke viškove;

direktor nema mogućnosti da pokaže svoje upravljačke sposobnosti.

Ostali direktori škola koji su članovi Nacionalnog prosvetnog saveta su, uz manje primedbe, podržali predlog standarda kao dobar početni osnov za definisanje kompetencija direktora. Izneta su mišljenja:

standardima su ograničena prava direktora, ali se pojačava odgovornost;

standardima kompetencija su podignuti zahtevi nastavnicima, te je u redu da se podignu zahtevi i direktorima;

uočeno je da u tekstu nema reči koja kaže da direktor odlučuje;

neka načelna pitanja nisu dovoljno rešena uključujući i pitanje gde se direktor obrazuje, da li mora da zna i ekonomiju i pravo, da li direktor mora da bude i nastavnik,…;

za direktore obrazovnih institucija postavljaju se mnogo veći zahtevi nego za ostale direktore;

predlog da se u okviru TEMPUS projekta razvije master program za direktore, ali i mišljenje da su primereniji manji ciklusi obuka;

SROS definiše ulogu direktora i razvoj škole kao institucije.

S obzirom da je nedovoljan broj članova Saveta podržao predlog dokumenta Nacionalni prosvetni savet nije usvojio Standarde kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja.

Savet je doneo odluku da primedbe u pisanoj formi uputi ZUOV-u. Pri podnošenju novog predloga usklađenog sa primedbama Saveta ZUOV treba da, u slučaju da određene primedbe ne budu uvažene, da obrazloženje.

Pod 3. Nacionalnom prosvetnom savetu upućeno je pet rukopisa udžbenika koji su dobili pozitivno mišljenje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Rukopise udžbenika pregledali su članovi Saveta odgovarajuće struke i dali pozitivno mišljenje za svih pet rukopisa.

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je doneo odluku da predloži ministru da odobri navedenih pet udžbenika.

Četiri rukopisa udžbenika ili udžbeničkih kompleta stiglo je u Savet sa pozitivnim mišljenjem ZUOV-a ali, pošto se radi o udžbenicima stranih jezika, Savet ne može da ih razmatra zbog toga što nema stručnjake za odgovarajuće oblasti među svojim članovima.

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je doneo odluku da se predloženi rukopisi udžbenika dostave Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na dalju nadležnost.

Savet je dobio ekspertize dva rukopisa za koje je zahtev podnela izdavačka kuća Malac iz Zemuna. Rukopis radne sveske za pripremni predškolski program Malac Radoznalac upoznaje svet oko sebe, autora Milice Suzić, jedan ekspert je ocenio pozitivno a drugi negativno.

Nacionalni prosvetni savet je većinom glasova odlučio da se rukopis Malac Radoznalac upoznaje svet oko sebe, autora Milice Suzić, ne preporuči ministru za odobravanje.

Rukopis radne sveske za pripremni predškolski program Malac u svetu reči i slova, autora Milice Suzić i Jelene Suzić, dobio je pozitivno mišljenje oba eksperta.

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je odlučio da se rukopis Malac u svetu reči i slova, autora Milice Suzić i Jelene Suzić, preporuči ministru za odobravanje.

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 12.12.2012.