Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA ZA FIKSNI BEŽIČNI PRISTUP U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 10150-10300 MHZ I 10500-10530 MHZ: POčETAK JAVNIH KONSULTACIJA 27.9.2013. GODINE


U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010 i 60/2013 - odluka US), Republička agencija za elektronske komunikacije poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za fiksni bežični pristup u frekvencijskim opsezima 10150-10300 MHz i 10500-10530 MHz.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Republička agencija za elektronske komunikacije

Višnjićeva 8

11000 Beograd

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

Dragana Tošić Lazić

Telefon: 011 2026 833

E-mail: dragana.tosiclazic@ratel.rs

Raspored aktivnosti:

12.9.2013.

Objavljivanje nacrta Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za fiksni bežični pristup u frekvencijskim opsezima 10150-10300 MHz i 10500-10530 MHz.

12.9.2013.

Početak javnih konsultacija.

27.9.2013.

Završetak javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za fiksni bežični pristup u frekvencijskim opsezima 10150-10300 MHZ i 10500-10530 MHZ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 12.9.2013.