Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE


KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 76/2012: • Organizaciono razdvojene monetarna i nadzorna funkcije NBS, izbor i razrešenje svih funkcionera NBS u Narodnoj skupštini, skraćeno redovno trajanje mandata članovima Saveta sa šest na pet godina, ukinuto pravo funkcionera NBS na izričitu sudsku zaštitu u slučaju razrešenja •

Izvor: