Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE O POSLOVANJU PRIVREDE U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI


U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2012. godini, a tim povodom je održana i konferencija za novinare.

Poslovanje privrede u Republici Srbiji u 2012. godini sagledano je na osnovu podataka za 92.157 privrednih društava, čiji su redovni godišnji finansijski izveštaji za 2012. godinu, u skladu s propisima, primljeni i obrađeni u Agenciji. Pri tome, analiza osnovnih trendova data je prema podacima iz usvojenih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu za 93.096 privrednih društava.

Ispoljene recesione tendencije, posle prošlogodišnjih početnih znakova oporavka, obeležile su srpsku privredu u 2012. godini. Ukupna ekonomska aktivnost je oslabljena, pa je pad bruto domaćeg proizvoda od 1,7% u odnosu na prethodnu godinu, ostvaren uz još izraženije smanjenje industrijske proizvodnje od 2,9%. Spoljnotrgovinski deficit je povećan (2,4%), a makroekonomske neravnoteže su se manifestovale i kroz snažne inflatorne pritiske (12,2%) i slabljenje domaće valute (8,7% u odnosu na vrednost evra na kraju 2011. godine).

Ukupna poslovna aktivnost privrednih društava tokom 2012. godine odvijala se uz smanjeni broj zaposlenih (1,4%), tako da su prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2012. godinu, ona zapošljavala 1.004.336 radnika. Ostvareni obim aktivnosti je blago povećan u odnosu na prethodnu godinu, pa ukupni prihodi iznose 8.693 mlrd dinara, a ukupni rashodi 8.748 mlrd dinara i beleže međugodišnji rast od 7,2% odnosno 9,2%.

Kontinuitet ostvarivanja pozitivnih rezultata iz poslovne aktivnosti je očuvan, a poslovni dobitak u iznosu od 364 mlrd dinara veći je za četvrtinu od prošlogodišnjeg. Međutim, on nije mogao da iznese teret opšte nestabilnosti poslovnog ambijenta, koja se odrazila na rast finansijskih i ostalih gubitaka.

Kao posledica toga, srpska privreda je u 2012. godini, posle prošlogodišnjeg pozitivnog rezultata (64 mlrd dinara), obnovila poslovanje sa gubitkom i na ukupnom nivou je iskazan negativan neto finansijski rezultat u iznosu od 63 mlrd dinara, koji je, ipak, manji od gubitaka koje su privredna društva iskazivala u početnim godinama kriznog perioda.

Neprofitabilno poslovanje srpske privrede u 2012. godini opredelili su, prvenstveno, nerazmljenljivi sektori, koji su, za razliku od prethodne godine kada su poslovali sa dobitkom (55 mlrd dinara), iskazali negativan neto finansijski rezultat od 97 mlrd dinara.

Nerazmenljivi sektori H-Saobraćaj i skladištenje i F-Građevinarstvo, zajedno su iskazali čak za polovinu veći gubitak od cele privrede. Pri tome, privredna društva koja su poslovala u sektoru H-Saobraćaj i skladištenje beleže negativan neto finansijski rezultat od 55 mlrd dinara, dok su u prethodnoj godini iskazala dobitak (15 mlrd dinara), a gubitak privrednih društava u sektoru F-Građevinarstvo od 37 mlrd dinara, osam puta je veći od prošlogodišnjeg. Višestruko povećani iznosi negativnog neto finansijskog rezultata iskazani su i na nivou sektora K-Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja (14 mlrd dinara) i L-Poslovanje nekretninama (14 mlrd dinara). Nasuprot tome, među nerazmenljivim sektorima, visoke iznose pozitivnog rezultata beleže sektori J-Informisanje i komunikacije (16 mlrd dinara) i G-Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala (11 mlrd dinara).

Na nivou razmenljivih sektora iskazan je dobitak, koji je skoro četiri puta veći od prošlogodišnjeg i iznosi 34 mlrd dinara. Privredna društva koja su poslovala u sektoru V-Rudarstvo, kao i prethodne godine, iskazala su najveći pozitivan neto finansijski rezultat u skoro nepromenjenom iznosu od 40 mlrd dinara. Sektor A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, za razliku od prethodne godine kada je poslovao sa gubitkom (11 mlrd dinara), beleži pozitivan neto finansijski rezultat (5 mlrd dinara), a sektor E-Snabdevanje vodom,upravljanje otpadnim vodama,... je iskazao dobitak (2 mlrd dinara), koji je više nego za trećinu manji od prošlogodišnjeg. S druge strane, u okviru razmenljivih sektora, privredna društva iz sektora D-Snabdevanje električnom energijom, gasom... poslovala su sa gubitkom od 13 mlrd dinara, a u prethodnoj godini iskazala su pozitivan rezulat (22 mlrd dinara).

Negativan neto finansijski rezultat srpske privrede u 2012. godini, posmatrano sa aspekta veličine, posledica je višestrukog uvećanog gubitka malih privrednih društava u odnosu na prošlogodišnji, sa iznosom od 45 mlrd dinara, kao i negativnog neto finansijskog rezultata velikih privrednih društava od 26 mlrd dinara, posle prošlogodišnjeg dobitka (58 mlrd dinara). Srednja privredna društva su sačuvala prošlogodišnje pozitivno poslovanje (8 mlrd dinara).

Vraćanje domaće privrede u sferu negativnog poslovanja praćeno je slabljenjem finansijskih kapaciteta privrednih društava. S obzirom na prilično ograničene nekreditne izvore finansiranja, privredna društva su se okrenula daljem zaduživanju, što se odrazilo i na smanjenje njihove solventnosti. Pored rastuće zaduženosti, usled neadekvatne ročne strukture izvora finansiranja, manjak dugoročnog kapitala za finansiranje stalne imovine pospešio je nelikvidnost.

Privredna društva u Republici Srbiji, na kraju 2012. godine, raspolažu ukupnim bilansnim potencijalom u iznosu od 12.997 mlrd dinara i kapitalom od 5.502 mlrd, koji beleže blagi međugodišnji rast (7,6% i 3,5%).

Usled nedostatka sopstvenih izvora finansiranja za poslovanje privredna društva su u većem obimu koristila pozajmljena sredstva, pa je inače visok nivo zaduženosti privrede ostvaren u prethodnom periodu, u 2012. godini, dodatno potenciran. Na jačanje finansijskih neravnoteža i rastuću zaduženost upućuje smanjeno učešće sopstvenog kapitala u ukupnim izvorima finansiranja na 34,6% sa 36,8% u prethodnoj godini.

Pored toga, srpsku privredu opterećuju i rastući gubici iz prethodnog perioda, koji su na kraju 2012. godine iskazani u iznosu od 2.463 mlrd dinara, a veći su za 8,3% u poređenju sa prošlogodišnjim. Od toga, na gubitke do visine kapitala odnosi se 1.490 mlrd dinara, a na gubitke iznad visine kapitala 973 mlrd dinara.

Narušen finansijski balans srpske privrede, uslovljen oskudicom dugoročnog kapitala za finansiranje stalne imovine, manifestuje se kroz negativan neto obrtni kapital koji je na nivou svih privrednih društava iskazan u iznosu od 280 mlrd dinara, pa je za njeno poslovanje nedostajalo još 1.654 mlrd dinara dugoročnog kapitala. Na prisutnu nelikvidnost ukazuje i prilično nizak racio opšte likvidnosti od 0,95.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 12.6.2013.