Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAktuelna službena mišljenja:


  • Ministarstvo finansija i privrede: MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA STANU, KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI ZA SLUŽBENE POTREBE STRANOG DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
  • Ministarstvo finansija i privrede: PDV TRETMAN PROMETA USLUGE PRODAJE VAUČERA KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI STRANOM LICU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
Izvor: Paragraf Lex