Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraU REPUBLIČKOM BUDŽETU NAJVEĆE UŠTEDE MOGUĆE SU SMANJENJEM RAZNIH SUBVENCIJA, KAPITALNIH IZDATAKA I RASHODA ZA KAMATE


Uštede su moguće i na stavkama:Kupovina roba i usluga i rashodi za zaposlene, kaže ekonomista Miroslav Zdravković.

On je u analizi budžeta naveo da je najveći rast u odnosu na isti period lane zabeležen u davanjima za subvencije - 87,4 procenta, kapitalnih izdataka koji su veći 76,2 odsto, dok su rashodi po osnovu otplate kamate uvećani oko 36,6 procenata.

Za kupovinu roba i usluga rashodi su veći za oko 30,5 procenata, a veća su izdvajanja i za zaposlene, za oko 14,8 procenata.

Zdravković je dao i predlog kako bi trebalo da izgleda budžetska potrošnja do kraja godine, a prema rebalansu, za koji smara da bi trebalo da uradi nova vlada.

Predlog ovog ekonomiste je da se umesto 20 odsto od poreza na zarade u republički budžet uplaćuje 40 odsto, a 60 odsto da ostane lokalnim samoupravama (sada je to 80 odsto), smanjivanje svih vidova potrošnje na mesečno propisane razdele do kraja godine.

On predlaže da se izbegne povećanja plata i penzija u oktobru, a povećaju transferi najsiromašnijim opštinama, prilikom smanjivanja dela koje im pripada od poreza na zarade.

Zdravković takođe smatra da je potrebna izričita kontrola da se na mesečnom nivou, prema namenama, ne probije limitirani iznos rashoda.

Ukoliko bi se nastavile tendencije u primanjima, usporili izdaci, budžetski deficit bi na kraju 2012. iznosio identičnih 132 milijarde dinara - kao i u prošloj godini.

U pripremi za iduću godinu trabalo bi da se pođe ambiciozno kako bi se deficit državnog budžeta smanjio na 70 do 80 milijardi dinara, kaže Zdravković.

Izvor: Tanjug