Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNA OSNOVU ODLUKE USTAVNOG SUDA RS, UBUDUĆE - PLAĆENI POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA VIŠE NIJE USLOV ZA UPIS PRAVA NA NAPOKRETNOSTI


Odredba člana 38a Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon i 135/2004) prestala je da važi na osnovu Odluke Ustavnog suda Republike Srbije IUz broj 225/2005 od 19. aprila 2012. godine, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 57/2012 od 8. juna 2012. godine.

Naime, pre Odluke Ustavnog suda, odredbom člana 38a bilo je propisano da se upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i drugim javnim knjigama, ne može vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno o plaćenom porezu na nasleđe i poklon.

Zakon o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02, 80/02 i 135/04)

Član 38a

Upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i drugim javnim knjigama, ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno o plaćenom porezu na nasleđe i poklon.

Navedenom Odlukom suda prestao je da važi član 38a Zakona, te je sada upis prava na nepokretnosti moguć bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno poreza na nasleđe I poklon

ODLUKA

USTAVNOG SUDA

("Sl. glasnik RS", br. 57/2012)

 
 

Ustavni sud, na osnovu člana 167. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 19. aprila 2012. godine, doneo je

ODLUKU

Utvrđuje se da odredba člana 38a Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02, 80/02 i 135/04) nije u saglasnosti s Ustavom.

Izvor: