Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE POVODOM NACRTA ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE


Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Ministarstvu građevinarstva i urbanizma komentare na Nacrt zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole i tim povodom Marijana Obradović, pomoćnik direktora za poslove prevencije, izjavila je:

"Na Nacrtu zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole mora još mnogo da se radi. Postojeći tekst, koji je dat na javnu raspravu, sadrži brojne rizike za nastanak korupcije u njegovoj primeni.

Neki od rizika su: manjkave upućujuće odredbe, sukob pojedinih odredaba u tekstu nacrta zakona, pravne praznine ("rupe u zakonu"), nedostatak administrativnih procedura, promovisanje partikularnih interesa suprotno javnom interesu, dvosmisleno izražavanje koje omogućava različitu interpretaciju, upotreba različitih termina za istu pojavu ili upotreba istih termina za različite pojave, upotreba novih termina koji nisu definisani u zakon", ukazujući na neophodnost da se Zakonom propiše obaveza predlagača zakona da Agenciji dostavlja nacrt na analizu i sugestije.

Osnovni nalazi Izveštaja koji je Agencija za borbu protiv korupcije uputila Ministarstvu građevinarstva i urbanizma su:

•Nacrt zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole sadrži brojne rizike od korupcije. Neki od njih su: manjkave referentne odredbe, sukob pojedinih odredaba zakona, pravne praznine ("rupe u zakonu"), nedostatak/dvosmislenost administarativnih procedura, promovisanje interesa suprotno javnom interesu, dvosmisleno izražavanje koje omogućava različitu interpretaciju, upotreba različitih termina za istu pojavu ili upotreba istih termina za različite pojave, novi termini koji nisu definisani u zakonu.

•Iako u samom Nacrtu zakona nije definisan cilj, iz odredbi zakona može se zaključiti da je cilj regulisanje upisa prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. Uprkos tome, pojedine odredbe zakona regulišu i upis prava svojine na građevinskom zemljištu, što nije navedeno kao predmet zakona.

•Odredbama ovog Nacrta zakona biće dozvoljen upis prava svojine na građevinskom zemljištu u korist vlasnika bespravno izgrađenog objekta, ako je bespravno izgrađeni objekt sagrađen na građevinskom zemljištu koje je u svojini ili je na njemu upisano pravo korišćenja u korist nekog trećeg lica (fizičko ili pravno lice ili jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina ili Republika Srbija) i ako su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom. Na ovaj način se ugrožavaju prava trećih lica i promovišu privatni interesi suprotno javnom interesu.

•Zakon promoviše interese lica čiji se objekti nalaze na površinama javne namene, u zaštićenim zonama itd., tako što će pod posebnim uslovima biti dozvoljen upis prava svojine na ovim objektima.

•Zakon promoviše interese pojedinih javnih preduzeća tako što se kao uslov za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima zahtevaju dokazi o plaćenim računima za električnu energiju, gas, naknade za komunalne usluge i sl.

•Postupak za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima nije regulisan. Zakonom su utvrđene određene obaveze organa nadležnog za poslove urbanizma, ali nije utvrđena procedura kao ni kriterijumi za donošenje odluka ovog organa. Pored toga, neizvesno je i da li će organ uprave biti u stanju da izvrši dužnosti predviđene ovim zakonom

•Nacrt zakona sadrži nejasne formulacije, odnosno termine koji nisu definisani zakonom; koriste se različiti termini za iste stvari i poziva se na isti zakon na različit način. Zakonske odredbe moraju biti što jasnije i preciznije. U suprotnom, ostavljaju prostor za različito tumačenje, a samim tim i korupciju.

•Pojedinim odredbama Nacrta zakona vrši se neodređeno upućivanje na druge zakone, što može u praksi dovesti do različitog tumačenja zakona od strane organa koji zakon primenjuje.

Izveštaj o Nacrtu zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole možete videti u celini putem linka: http://www.acas.rs/images/stories/izvestaj_o_legalizaciji.pdf (ONLINE)

NACRT
ZAKONA
O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA
IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se upis prava svojine na objektima, odnosno delovima objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole do 11. septembra 2009 godine, odnosno koji se koriste bez upotrebne dozvole (u daljem tekstu: bespravno izgrađeni objekti).

Objekti iz stava 1. ovog člana jesu objekti namenjeni za stanovanje, stambeno-poslovni objekti, odnosno posebni delovi u tim objektima vikend kuće (kuće za odmor), objekti namenjeni za obavljanje zanatske delatnosti, pomoćni i ekonomski objekti.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na objekte koji su izgrađeni na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili površina javne namene za koje se, u skladu sa odredbama posebnog zakona, utvrđuje javni interes, kao i za objekte izgrađene u prvom stepenu zaštite prirodnog dobra, odnosno izgrađene u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u listu svetske kulturne baštine, odnosno izvedeni radovi na samom kulturnom dobru, objekti koji se nalaze u zaštitnom pojasu po posebnim zakonima, kao i na sve objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine.

Izuzetno, na objekte iz stava 3. ovog člana, na upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, pod propisanim uslovima u pogledu pribavljanja saglasnosti i drugih dokaza, primenjivaće se odredbe zakona kojima je uređen postupak legalizacije.

Na zahtev Republičkog geodetskog zavoda, organ nadležan za poslove urbanizma, u roku od tri dana od dana dobijanja zahteva, utvrđuje da li se radi o objektu na koji se primenjuju odredbe ovog zakona i o tome pismeno obaveštava podnosioca.

Član 2.

Upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima vrši se na osnovu javnih i privatnih isprava koje su podobne za upis prava svojine na zemljištu i objektima, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa Zakonom o državnom premeru i katastru i dokaza o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na građevinskom zemljištu iz člana 193. Zakona o planiranju i izgradnji.

Član 3.

Ako je vlasnik bespravno izgrađenog objekta upisan kao nosilac prava korišćenja na katastarskoj parceli na kojoj je bespravni objekat izgrađen, organ nadležan za upis prava svojine jednim rešenjem upisuje pravo svojine na objektu i građevinskom zemljištu, ako su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Član 4.

Ako je bespravno izgrađeni objekat sagrađen na građevinskom zemljištu koje je u svojini ili je na njemu upisano pravo korišćenja u korist nekog trećeg lica (fizičko ili pravno lice ili jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajna ili Republika Srbija), organ nadležan za upis prava svojine jednim rešenjem upisuje pravo svojine na objektu i građevinskom zemljištu ispod objekta, ako su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na lica koja u skladu sa odredbama posebnog zakona spadaju u krug lica na koja se primenjuju odredbe o konverziji uz nadoknadu.

Ako vlasnik bespravno izgrađenog objekta koji se koristi za porodično stanovanje, ne poseduje ni jednu ispravu i dokaz iz člana 2. ovog zakona upisaće svojinu na objektu na osnovu:

1) rešenja nadležnog poreskog organa kojim je određen porez na imovinu, za bespravno izgrađeni objekat;

2) dokaza o plaćanju naknade za vršenje komunalnih usluga(voda, kanalizacija, čistoća i sl.);

3) dokaza o plaćanju električne energije, gasa i sl;

4) overene potvrde mesne zajednice o vremenu izgradnje bespravno izgrađenog objekta;

5) obaveštenja nadležnog organa uprave o mogućnosti legalizacije objekta, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje postupak legalizacije.

Član 5.

Upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu koji je izgrađen na katastarskoj parceli koja je u susvojini, odnosno sukorišćenju više lica, a na kojoj nije sprovedena parcelacija izvršiće se uz podnošenje jednog od dokaza iz člana 2. ovog zakona.

Član 6.

Upis prava svojine na objektu koji je izgrađen na osnovu građevinske dozvole a za čije korišćenje nije izdata upotrebna dozvola do 11.septembra 2009 godine, može se izvršiti na osnovu pravnosnažne građevinske dozvole, odnosno pravnosnažnog rešenja kojim se menja građevinska dozvola usled promene investitora, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Na objektima izgrađenim u skladu sa zakonom, a koji su dograđeni, nadzidani ili adaptirani do 11. septembra 2009. godine, bez građevinske dozvole, upisaće se pravo svojine u korist vlasnika posebnog dela u skladu sa ovim zakonom

Član 8.

Zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu podnosi se Republičkom geodetskom zavodu-službi za katastar nepokretnosti na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Uz zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, odnosno delovima objekata, uz dokaze iz člana 2. i 3. ovog zakona, za objekte koji nisu već snimljeni, dostavlja se i:

1) snimak objekta, urađen u preglednoj razmeri i overen od strane registrovanog izvođača radova geodetske struke, a koji sadrži: prikaz položaja katastarske parcele prema stranama sveta, oznaku katastarske parcele, snimljeni svi bespravno izgrađeni objekti na parceli sa upisanim dimenzijama osnove objekta, oznaku broja objekata po redosledu, spratnost i način korišćenja objekata za sve objekte na parceli i priloženim zapisnikom snimanja detalja.

zapisnik o izvršenom uviđaju.

3) po potrebi specifikacija posebnih delova objekta po etažama, sa priloženom skicom uz V2 list.

Nosioci prava svojine, prava korišćenja, odnosno prava zakupa na zemljištu, kao i vlasnici bespravno izgrađenog objekta u smislu ovog zakona, dužni su da licu koje vrši uviđaj omoguće nesmetan pristup objektu.

Član 9.

Vlasnici bespravno izgrađenih objekata, odnosno delova objekata, koji su podneli zahtev za legalizaciju objekata u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11), nemaju obavezu podnošenja novog zahteva, u smislu stava 1. ovog člana, već se podneti zahtev smatra zahtevom za upis prava svojine po ovom zakonu.

Vlasnici bespravno izgrađenih objekata, odnosno delova objekata, koji nisu podneli zahtev za legalizaciju objekta u rokovima propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji mogu u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, podneti zahtev u skladu sa ovim zakonom.

Organ uprave nadležan za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, dužan je da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostavi katastru nepokretnosti spisak objekata iz člana 1. ovog zakona sa potrebnom dokumentacijom, odnosno dokazima o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu i objektu, koji se prilažu uz zahtev za legalizaciju.

Član 10.

Rešenje o upisu prava svojine u skladu sa ovim zakonom donosi organ iz člana 8. ovog zakona u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Rešenje iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži i obavezu o upisu zabeležbe u bazu podataka katastra nepokretnosti iz koje se izdaje list nepokretnosti, da je pravo svojine upisano na osnovu ovog zakona.

Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se vlasniku objekta, nosiocu prava svojine, odnosno prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je sagrađen objekat i objavljuje se na oglasnoj tabli teritorijalno nadležne Službe za katastar nepokretnosti.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja, Ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva.

Član 11.

Upis prava svojine na objektu, po odredbama ovog zakona, ne sprečava investotora da nastavi započeti postupak legalizacije objekta i pribavi građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu.

Ako nosilac prava svojine iz iz stava 1. ovog člana pribavi odgovarajuću građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, katastar nepokretnosti će na njegov zahtev, brisati zabeležbu da je pravo svojine upisano po ovom zakonu.

Član 12.

Upisom prava svojine na bespravno izgrađenom objektu ne dira se u prava trećih lica da u sudskom postupku ostvaruju pravo na svojinsku zaštitu i pravo na naknadu štete.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" i prestaje da važi 31. decembra 2014 godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 11.12.2012.