Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA: RAD NA IZMENAMA ZAKONA O MALOLETNIM UčINIOCIMA KRIVIčNIH DELA


Državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Danilo Nikolić rekao je da svi oblici nasilja, zlostavljanja, zloupotreba i zanemarivanja dece kojima se ugrožava ili narušava njihov bilo fizički, psihički ili moralni integritet, predstavljaju povredu jednog od osnovnih prava koje je navedeno u Konvenciji UN o pravima deteta, a to je pravo na život, opstanak i razvoj.

Nikolić je na otvaranju konferencije "Kako sprečiti nasilje među decom" u Palati Srbije, koju je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, podsetio na to da srpsko zakonodavstvo deci pruža posebnu zaštitu, tako da se mladi do 14 godina tretiraju kao deca i nisu podložni bilo kakvom vidu krivične odgovornosti.

Takođe, on je dodao da se osobe između 14 i 18 godina tretiraju kao mlađi, a između 16 i 18 kao stariji maloletnici, i da svi oni u krivičnom zakonodavstvu imaju određene olakšice zbog svoje nezrelosti i životnog doba.

Okolnost da je krivično delo učinjeno prema, ili na štetu deteteta ili maloletnog lica se u krivičnom zakonodavstvu, u najvećem broju krivičnih dela, tretira kao teža okolnost, naglasio je Nikolić i dodao da to delo čini znatno težim u odnosu na isto krivično delo kada je oštećeno punoletno lice.

Državni sekretar je rekao da je Ministarstvo pravde i državne uprave oformilo radnu grupa koja će, uzimajući u obzir sve specifičnosti maloletničkog zakonodavstva, raditi na izmenama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Taj zakon je usvojen 2005. godine, podsetio je on i uputio poziv stručnoj javnosti da se, kada radna verzija zakona bude gotova, svojim predlozima aktivno uključi u javnu raspravu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 11.11.2013.