Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJAVLJUJE SE IZRADA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: NOVA JAVNA RASPRAVA ćE POčETI TOKOM SEPTEMBRA, A TREBALO BI DA SE ZAVRšI DO POLOVINE OKTOBRA, DOK ćE PREDLOG NOVOG ZAKONA O ZAšTITI POTROšAčA U SKUPšTINSKU PROCEDURU UćI DO KRAJA 2013. GODINE


Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija izradiće Nacrt novog Zakona o zaštiti potrošaca, jer se tokom javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama važećeg Zakona o zaštiti potrošača pokazalo da je potrebno izmeniti veći broj članova nego što je prihvatljivo za proces izmena i dopuna.

Najvažnije novine koje bi trebalo da budu propisane novim Zakonom o zaštiti potrošača tiču se prioritetno:

- dužnosti obaveštavanja pre zaključenja ugovora,

- zabrane diskriminacije potrošača,

- zaštite potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji robe,

- ugroženog potrošača i, s tim u vezi, Nacionalnog programa zaštite ugroženog potrošača,

- zaštite od isključenja,

- nadležnosti za nadzor i ovlašćenja nadležnih inspekcijskih organa,

kaže za Paragraf 9. septembra pomoćnica ministra spoljne i unutrašnja trgovine i telekomunikacija Ljiljana Stanković.

Ona dodaje da da je opšti cilj delotvornije sprovođenje Zakona o zaštiti potrošača, efikasnija i funkcionalnija zaštita prava i interesa potrošača, kako bi se obezbedila potpuna usklađenost sa potrošačkim pravom Evropske unije, uspostavljanje novog celovitijeg institucionalnog sistema, a što bi doprinelo potpunijoj i kvalitetnijoj zaštiti potrošača kao ekonomski slabije strana.

Tokom perioda primene važećeg Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010), pojašnjava Stanković, pokazalo se da su ovlašćenja odgovarajućih inspektora, iako brojna, ipak nedovoljna. U skladu sa predloženim izmenama proširena su odgovarajuća ovlašćenja inspekcijskih organa (npr. inspektor proverava da li je trgovac uredno i o roku isporučio robu potrošaču, vrši diskriminaciju potrošača, omogućava potrošaču da prisustvuje proveri utvrđivanja nesaobraznosti i dr.). Proširenje ovlašćenja umnogome će doprineti delotvornijoj i efikasnijoj zaštiti potrošača.

Pomoćnica ministra ističe da se prilikom izrade novih rešenja, vodilo računa da se za svaku odredbu propiše prekršajna sankcija ukoliko je to pravno moguće i ukoliko je celishodno. Pored odredaba koje su sada važećim zakonom bile sankcionisane, biće predviđeno predviđa da će trgovac biti sankcionisan i u sledećim situacijama:

- ukoliko naplaćuje dodatne troškove koje nije ugovorio prilikom zaključenja ugovora (npr. poštanski troškovi i troškove transporta i isporuke),

- ukoliko ne isporuči robu o roku koji je ugovoren i dr.

Takođe, posebna pažnja posvećena je sankcionisanju nepoštovanja predugovornog obaveštavanja potrošača, kako kod redovne prodaje u prodajnom objektu trgovca, tako i kod prodaje na daljinu i van poslovnih prostorija, pa će tako biti sankcionisano neuručivanje obrasca za jednostrani raskid ugovora zaključenih na daljinu i van poslovnih prostorija, nevraćanje novca potrošaču najkasnije o roku od 30 dana od kada je potrošač izjavio da raskida ugovor zaključen na daljinu ili ugovora zaključenog van poslovnih prostorija. Takođe, trgovac će biti kažnjen ukoliko daje netačna obaveštenja ili na drugi način dovodi ili preti da dovede prosečnog potrošača u zabludu u pogledu postojanja i osnovnih obeležja proizvoda, kao i ukoliko navodi prosečnog potrošača da donese ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo.

Iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija napominju da je sada jasnije precizirana i definisana obaveza trgovaca u pogledu predugovornog obaveštavanja potrošača, ukoliko informacije nisu očigledne iz konteksta, a sve u cilju donošenja racionalnih ekonomskih odluka potrošača. Predugovorno obaveštavanje se takođe primenjuje i na ugovore o snabdevanju vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni za prodaju u ograničenoj količini ili unapred određenoj količini, ili na ugovore o centralnom grejanju ili o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa.

Osim navedenog, doslednije ostvarivanje prava iz ugovora biće znatno olakšano preciznijim i jasnije definisanim pravima i obavezama kako trgovaca tako i potrošača i poboljšanjem vansudske zaštite potrošača. Pored toga, preciznim definisanjem nosilaca zaštite potrošača, a pre svega preciznim navođenjem odgovarajućih ministarstava koja će preko svojih inspektora sprovoditi ovaj Zakon, uvođenjem šireg opsega nadzora inspekcijskih organa, proširenjem kaznenih odredaba, umnogome će biti olakšano ostvarivanje prava iz ugovora.

Da bi se obezbedila potpuna usklađenost sa potrošačkim pravom Evropske unije kao i sveobuhvatnija i celishodnija zaštita potrošača u Republici Srbiji, pomoćnica ministra navodi da su uvedeni novi pojmovi:

- digitalni sadržaj,

- komercijalna garancija,

- davalac garancije,

- tehnička roba.

Pojam "garancija", zamenjen je pojmom "komercijalna garancija", kako bi se pored obezbeđivanja potpune usklađenosti sa pravom Evropske unije, postigla jasna distinkcija u odnosu na pojam saobraznosti, koji se u širokoj upotrebi često naziva i "zakonska garancija". S tim u vezi definisan je i pojam "davalac garancije", s obzirom na to da se tim izrazom obuhvataju sva lica koja se mogu pojaviti u ulozi davaoca garancije, bilo da su to trgovci, bilo sami proizvođači. Kada je u pitanju nepoštena poslovna praksa privrednih subjekata prema potrošačima uvedeni su pojmovi kodeks ponašanja i tvorac kodeksa.

Stanković dodaje da su značajne novine u vezi sa isporukom robe pravila za dostavu robe na adresu potrošača, zatim da isporuka nije uredna ukoliko je dostava izvršena ostavljanjem robe ispred vrata kuće ili stana potrošača, kao i obaveza trgovca da na računu napiše rok isporuke. U slučaju da trgovac ne ispuni svoju obavezu i odbije da isporuči robu ili je ne isporuči u ugovorenom roku, potrošač ima pravo da raskine ugovor sa trgovcem, a trgovac se obavezuje da potrošaču vrati uplaćene novčane iznose sa pripadajućom kamatom. Kod isporuke trgovac je obavezan da isporuči robu i preda dokumenta koja se na nju odnose u maksimalnom roku isporuke od 30 dana. Pomoćnica ministra napominje da je nepoštovanje ovih odredaba prekršajno sankcionisano. S obzirom na raspon novčane kazne koja može biti izrečena u prekršajnom postupku, ovakva odredba će sigurno imati preventivno dejstvo, odnosno doprineće smanjivanju broja žalbi potrošača koje se odnose na neisporučivanje robe, odnosno nevraćanje novca o roku, smatra Stanković.

Ona dodaje da je detaljnije i preciznije definisan i pojam saobraznosti robe, kao i da je isključena mogućnost da se odgovornost trgovca za nedostatak saobraznosti ugovorom ograniči ili isključi i pojašnjava da je trgovac dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, pre svega u pogledu količine, kvaliteta i vrste, na način predviđen ugovorom. Takođe, trgovac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predato potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Značajna novina je mogućnost potrošača da prisustvuje proveri utvrđivanja nesaobraznosti robe koju vrši trgovac, uz istovremeno propisivanje obaveze trgovca da potrošaču to i omogući.

Veoma bitan predlog, koji omogućava potrošaču značajnije viši nivo zaštite, tiče se situacije pojave nesaobraznosti u prvih šest meseci, kada potrošač može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom za novi proizvod, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. U ovom slučaju otklanjanje nesaobraznosti opravkom bilo bi moguće samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uvođenje ove odredbe onemogućiće nametanje opravke potrošaču u prvih 6 meseci, što će dovesti do mnogo manjeg broja nezadovoljnih potrošača, ističe pomoćnica ministra.

Uvodi se i nova obaveza trgovca da uz prodatu robu potrošaču preda prateću dokumentaciju i to naročito:

- deklaraciju,

- uputstvo za upotrebu,

- uputstvo za montažu,

- a kod prodaje tehničke robe i spisak ovlašćenih servisera sa teritorije Republike Srbije.

Stanković pojašnjava da svi navedeni dokumenti moraju biti napisani jasno i čitljivo na srpskom jeziku, čime se obezbeđuje viši nivo zaštite potrošača kod kupovine pojedinih kategorija proizvoda.

Pojam ugroženog potrošača dobija širi obim i odnosi se na pribavljanje i korišćenje svih roba i usluga, a ne samo na usluge od opšteg ekonomskog interesa. Ugroženi potrošač je potrošač koji zbog svog ekonomskog ili društvenog položaja, uslova života, posebnih potreba ili drugih teških ličnih prilika pribavlja robu ili koristi uslugu pod naročito otežanim uslovima ili je u tome onemogućen. Ako u domaćinstvu postoji ugroženi potrošač zbog uzrasta, hendikepa ili bolesti, nije dozvoljena obustava usluge grejanja ili snabdevanja električnom energijom ili gasom kojima se potrošač snabdeva radi grejanja tokom grejne sezone.

Konkretnu korist, smatra Stanković, potrošači će imati kada je u pitanju postupak reklamacije, vođenje knjige reklamacija od strane trgovca i rokova za rešavanje reklamacija. Predlaže se da se rok u kome trgovac odgovara potrošaču na izjavljenu reklamaciju skrati sa 15 na osam dana. Na novi način se uređuju obaveze trgovca u slučaju uništenja, gubitka ili oštećenja predmeta datog na opravku, ali se propisuje da nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Takođe, predloženo je da trgovac vodi evidenciju primljenih reklamacija u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

U Ministrastvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija navode da će nova javna rasprava početi tokom septembra, a trebalo bi da se završi do polovine oktobra, dok će novi Predlog zakona o zaštiti potrošača u skupštinsku proceduru ući do kraja 2013. godine.

Izvor: Redakcija, 11.9.2013.