Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE


Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva pravde i državne uprave, 31. jula 2013. godine donela je Zaključak br. 700-6579/2013 o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine (dalje: Akcioni plan). Zaključak čiji je sastavni deo Akcioni plan objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 71/2013 od 9.8.2013. godine.

Nacionalna strategija reforme pravosuđa koju je Narodna skupština usvojila na sednici održanoj 1. jula 2013. godine (dalje: Strategija) predstavlja petogodišnji strateški okvir koji razrađuje ključna načela reforme, njihove strateške ciljeve i dugoročne strateške smernice za ostvarivanje pojedinih strateških ciljeva. Dalja razrada konkretnih mera i aktivnosti vrši se kroz Akcioni plan, koji će se ažurirati svake godine na osnovu analize ostvarenog u prethodnom periodu. Mere utvrđene Akcionim planom slede smernice i postavljene su kratkoročno, srednjoročno i dugoročno, zavisno od kapaciteta i potrebnih aktivnosti. Mere se dalje detaljno razrađuju kroz aktivnosti kojima se utvrđuju rokovi, nadležna tela tj. nosioci mera i izvori finansiranja.

Akcioni plan sadrži indikatore strateških ciljeva i izvore verifikacije indikatora čime omogućava sistemski nadzor nad sprovođenjem Strategije te predstavlja kontrolni mehanizam na osnovu kojeg će se proveravati njena delotvornost.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 11.9.2013.