Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSKUPŠTINI RS DOSTAVLJEN PREDLOG ZAKONA O REBALANSU BUDŽETA ZA 2012. GODINU, PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DUVANU, PREDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU, KAO I PREDLOG DOPUNA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU


Skupštini Srbije dostavljen je Predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta kojim su predviđeni prihodi od 829,6 milijardi dinara, i rashodi od 1.033,2 milijarde, što predstavlja deficit od 203,6 milijardi dinara, ili 6,2 odsto bruto-društvenog proizvoda.

Predlogom zakona, koji je Vlada Srbije usvojila, uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Srbije za 2012. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Premijer Ivica Dačić je posle sednice Vlade rekao da su predviđeni drastični rezovi smanjenjem nepotrebnih troškova države, između ostalog i ukidanje raznih agencija, direkcija i fondova.

Dačić je ukazao i da Vlada namerava da zaštiti slojeve stanovništva koji su najviše pogođeni krizom, što znači da neće biti zamrzavanja plata i penzija.

Kako je naveo, plate u javnom sektoru i penzije moći će da se povećaju dva odsto u oktobru i isto toliko u aprilu sledeće godine da bi se od oktobra 2013. njihovo usklađivanje nastavilo kako je predviđeno fiskalnim pravilima.

Najviša plata u javnom sektoru ograničena je na 162.000 dinara. Rebalansom je predviđen rast troškova socijalne zaštite za sedam milijardi dinara, sredstva za privredu biće povećana za 4,7 milijardi, a za uplaćivanje obaveza prema Fijatu namenjeno je šest milijardi.

Pored Predloga zakona o rebalansu budžeta za 2012. godinu, skupštini su na usvajanje dostavljeni i predlog izmena i dopuna zakona o duvanu, Predlog zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, kao i predlog dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju .

Izvor: Tanjug