Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Propisi


• MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE U OBLASTI ZDRAVLJA I MEDICINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br.10/2013)
• METODOLOGIJA ZA ANALIZU DOBIJENE VREDNOSTI U ODNOSU NA ULOŽENA SREDSTVA (VALUE-FOR-MONEY) U JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA
• SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 8% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 8.8.2013. godine)
• ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE I VLADE DRŽAVE KUVAJT KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE O ZAJEDNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2011)
• ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVE IZRAEL O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2013)
• ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU I PRIHVATANJU DOKAZA O ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG, MEŠOVITOG/KOMBINOVANOG POREKLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2013)
• ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O SARADNJI U OBLASTI VETERINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2013)
• ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O SARADNJI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2013)
• ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILA O UKIDANJU VIZA ZA NJIHOVE DRŽAVLJANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2010)
• ZAKON O POTVRĐIVANJU TRGOVINSKOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KUVAJT ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2011)
• KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG PREDUZEĆA "HIPODROM BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 35/2013)
• ODLUKA O JAVNOM PREDUZEĆU ZA AERODROMSKE USLUGE "AERODROM NIŠ" ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GORICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MEDIANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING-SERVIS" - NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBJEDINJENU NAPLATU KOMUNALNIH, STAMBENIH I DRUGIH USLUGA I NAKNADA ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE "TRŽNICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "NAISSUS" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST "NIŠKA TELEVIZIJA" ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "NIŠSTAN" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
• ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2010, 8/2011, 13/2012 i 6/2013)
• ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2012 i 6/2013)
• ODLUKA O NAČINU SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE I NAČINU OBAVEŠTAVANJA JAVNOSTI O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2009 i 6/2013)
• ODLUKA O ODREĐIVANJU PODRUČJA MESNIH ZAJEDNICA I NAZIVA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2009 i 6/2013)
• ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/2013)
• ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADI POKRIĆA GUBITAKA
• UGOVOR O FORFETINGU (SA UGOVOROM O CESIJI)
• Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 71/2013 OD 9.8.2013. GODINE
• Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. GLASNIK OPŠTINE GORNJI MILANOVAC", BR. 15/2013 OD 8.8.2013. GODINE

Izvor: Paragraf Lex