Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: ROK ZA PODNOšENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRđIVANJE GODIšNJEG POREZA NA DOHODAK GRAđANA ISTIčE 15. MARTA 2013. GODINE


Poreska uprava Republike Srbije podseća poreske obveznike da zakonski rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2012. godinu ističe u petak, 15. marta 2013. godine.

Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za prethodnu godinu, dužni su da podnesu:

fizička lica - rezidenti, uključujući i stranca - rezidenta, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana vrši se primenom stope od 10 % na poresku osnovicu - oporezivi dohodak, obveznicima čiji je dohodak za oporezivanje manji od 4.134.960 dinara. Obveznicima koji ostvare dohodak za oporezivanje veći od 4.134.960 dinara, na poresku osnovicu preko ovog iznosa, porez će se obračunavati po stopi od 15%.

Svako fizičko lice koje ne podnese poresku prijavu ili je podnese neblagovremeno, ili je ne podnese nadležnom poreskom organu, ili u prijavi ne navede tačne podatke od kojih zavisi visina poreza, biće kažnjeno za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 - 50.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 11.3.2013.