Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA 86. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA


Zajednička sednica Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

1. Dogovor o saradnji dva saveta u procesu usvajanja ogleda u srednjem stručnom obrazovanju

2.Razmatranje ogleda koji su u postupku usvajanja na oba saveta

3.Udžbenici

Pod 1. Član Saveta za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (SSSOO) i predsednik međuresorne Radne grupe za izradu metodologije za usvajanje ogleda Iskra Maksimović dala je u opširnoj prezentaciji prikaz razvoja ogleda i presek sadašnjeg stanja. Naglasila je da prve oglede, koji su započeti između 2001. i 2005. godine, nije pratila procedura neophodna za prevođenje u sistem. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja se u međuvremenu menjao (2003., 2004. i 2009. godina) i definisao je samo okvir. Nije postojala jasna metodologija za razvijanje, praćenje i evaluaciju ogleda, a procedure prevođenja ogleda u redovan sistem su nejasne. Zbog toga neki ogledi traju 9 godina, mada je zakonsko ograničenje trajanja ogleda 5 godina.

Da bi se ovo stanje prevazišlo potrebno je utvrditi jasne zajedničke procedure oba saveta za razmatranje i usvajanje oglednih planova i programa. Zbog učešća oba zavoda u pripremi materijala, preporuka je da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bude koordinator i da saveti razmatraju samo predloge koje je uputilo ministarstvo. Iako po zakonu planove i programe opšteobrazovnih predmeta donosi NPS, a planove i programe stručnih predmeta donosi ministar na predlog SSSOO, oba saveta treba da razmatraju celinu nastavnih planova i programa. Posebno je ova saradnja neophodna u razmatranju programa opšteobrazovnih predmeta koji su u funkciji struke, tzv. opštestručnih predmeta (iako ih Zakon ne prepoznaje). U proceduri usvajanja ogleda prvo treba izveštaj o vrednovanju ogleda da usvoji SSSOO i da o tome obavesti NPS. Zatim zajednička radna grupa razmatra pripremljene nastavne planove i programe i daje svoje mišljenje i jednom i drugom savetu. SSSOO razmatra celovit predlog nastavnih planova i programa i o svojim odlukama i preporukama informiše NPS, koji zatim razmatra opšteobrazovne sadržaje u planu i programu ogleda. Ukoliko ima primedbi i preporuka zajednička radna grupa priprema predlog promena i upućuje ga savetima na konačno odlučivanje. Usaglašeni predlog oba saveta dostavlja se ministarstvu.

Posebno je naglašeno da treba precizirati izuzetke u proceduri prevođenja ogleda u sistem. To su regulisane profesije koje su definisane posebnim standardima EU (zdravstvo,…) i unikatne škole i međunarodno licencirani profili (vazduhoplovstvo). Predlog je da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zakonski reguliše izuzeće iz postojeće procedure ovih profesija.

Vida Džagić, predsednica SSSOO, koja je ujedno i potpredsednica Privredne komore Srbije, istakla je da rezultati istraživanja o potrebama privrede za znanjima i veštinama govore da su osnovni zahtevi fleksibilnost (kombinacija znanja i veština koje se mogu koristiti na različitim radnim mestima, što znači sažimanje više srodnih profila), osposobljenost praktičnim znanjima i veštinama, ali i razvijene ključne kompetencije (svi oblici pismenosti, preduzetnički duh, veština komunikacija).

Desanka Radunović, predsednica NPS, objasnila je da je pri donošenju principa kojih će se držati pri razmatranju ogleda Savet upravo imao u vidu potrebu razvoja svih ključnih kompetencija kod svakog učenika, bez obzira na vrstu srednje škole. Nacionalni obrazovni minimum čine sadržaji svih opšteobrazovnih predmeta koji obezbeđuju dostizanje bar osnovnog nivoa standarda obrazovnih postignuća za kraj srednjoškolskog obrazovanja, na kojima sada radi Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, i on treba da bude sadržan u planovima i programima svih ogleda. Podsetila je da Nacionalni prosvetni savet, na osnovu člana 14. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ima nadležnost da donosi deo nastavnih planova i programa srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih za opšteobrazovne predmete. Jer, ako se ogled prevodi u regularni sistem, planovi i programi opšteobrazovnih predmeta postaju važeći u sistemu obrazovanja i vaspitanja i njihovo donošenje je u nadležnosti Nacionalnog prosvetnog saveta.

U diskusiji je naglašeno da su potrebne jasne procedure i zajednički rad, u okviru radne grupe, oba saveta, oba zavoda i ministarstva na planovima i programima za listu opšteobrazovnih i listu stručnih predmeta.

Razjašnjen je nesporazum u pogledu standarda postignuća opšteobrazovnih ishoda za kraj srednjeg obrazovanja, na kojima sada radi Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Istaknuto je da se oni odnose na sve obrazovne profile u srednjem obrazovanju i vaspitanju, i da su u testiranju standarda učestvovali kako učenici gimnazija tako i učenici trogodišnjih i četvorogodišnji srednjih stručnih škola.

Dogovoreno je da se međuresorna radna grupa za praćenje ogleda u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju dopuni sa još dva člana NPS i da ona predstavlja stalno koordinaciono telo koje će se sastajati kada se pojave problemi u vezi ogleda koje je potrebno rešiti pre sednica oba Saveta.

Pod 2. Urađen je pregled statusa postojećih ogleda.

Oglede koji su dobili pozitivno mišljenje SSSOO treba da razmatra NPS:

Područje rada Šumarstvo i obrada drveta: stolar (3 god.), tehničar za primarnu obradu drveta (4 god.), tapetar-dekorater (3 god.).

Područje rada Elektrotehnika: elektrotehničar telekomunikacija (4 god.), elektrotehničar za elektroniku na vozilima (4 god.), tehničar mehatronike (4 god.)

Područje rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam: turistički tehničar (4 god.)

Pre razmatranja od strane NPS, određena usaglašavanja u SSSOO treba izvršiti za profile: zlatar (3 god.), monter suve gradnje (3 god.), bankarski službenik (4 god.), službenik osiguranja (4 god.), komercijalista (4 god.) i tehničar za restauraciju i konzervaciju (4 god.).

Osam ogleda u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita SSSOO neće razmatrati, s obzirom da spadaju u regulisane profesije.

Inovirani nastavni plan i program za obrazovni profil trgovac SSSOO neće razmatrati, jer nije ogled. Ovaj predlog neće razmatrati ni NPS na osnovu svoje odluke da ne razmatra inovirane programe do potpune reforme kurikuluma u srednjoj školi kroz projekat IPA11, koju je Savet doneo na svojoj 83. sednici održanoj 4. decembra 2012. godine.

U diskusiji je skrenuta pažnja da velike probleme pri usvajanju ogleda pravi nefleksibilnost u definisanju područja rada, jer se time onemogućava spajanje nekih zanimanja i ukrupnjavanje obrazovnih profila.

Pod 3. Savet je dobio ekspertize jednog rukopisa udžbeničkog kompleta.

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 11.3.2013.