Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 7.3.2013. godine)
 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 7.3.2013. godine)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 108/2012, 8/2013 i 22/2013)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2013, 14/2013 i 22/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - dr. pravilnik, 119/2012 - dr. pravilnik i 22/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA STICANJE VIŠIH STRUČNIH ZVANJA U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013)
 • PRAVILNIK O MERAMA TEHNIČKE ZAŠTITE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013)
 • PRAVILNIK O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012 i 22/2013)
 • PRAVILNIK O ROKOVIMA, SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O NABAVCI I PRODAJI NAFTE, DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA I KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA KATEGORISANE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013)
 • PRAVILNIK O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012 i 22/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012 i 22/2013)
 • SPISAK ROBA KOJE PODLEŽU ZDRAVSTVENO SANITARNOJ KONTROLI PRI UVOZU (Ažurirano 7.3.2013. godine)
 • SPISAK ROBA SA TARIFNIM OZNAKAMA KOJE PRI UVOZU PODLEŽU FITO-SANITARNOJ KONTROLI SHODNO ZAKONU O BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) (Ažurirano 2.3.2013. godine)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM KUPACA NA PODRUČJU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2010 i 21/2010 i "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 - odluka US)
 • TUŽBA RADI POBIJANJA DUŽNIKOVOG TERETNOG RASPOLAGANJA KADA JE TREĆEM LICU MOGLO BITI POZNATO POSTOJANJE SPORNOG POTRAŽIVANJA
 • TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NEPOSTOJANJA PRAVA ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA BRAČNOG DRUGA OSTAVIOCA ZBOG OSNOVANOSTI TUŽBE ZA RAZVOD BRAKA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE BAČKA PALANKA", BR. 7/2013 OD 7.3.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 8.3.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex