Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZEĆA SREDNJE TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2011, 10/2012, 91/2012 i 13/2013)
 • ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2013)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA SA KRALJEVINOM SAUDIJSKOM ARABIJOM NA REZIDENCIJALNOJ OSNOVI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2013)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2007, 7/2010 i 13/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI JAVNIH BIBLIOTEKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2013)
 • PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 i 13/2013)
 • PRAVILNIK O UNIFORMI I OZNAKAMA CIVILNE ZAŠTITE, OZNAKAMA FUNKCIJA I SPECIJALNOSTI I LIČNOJ KARTI PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2013)
 • PROTOKOL O SARADNJI ORGANIZACIJE MUZIČKIH AUTORA SRBIJE - SOKOJ I ASOCIJACIJE NEZAVISNIH ELEKTRONSKIH MEDIJA - ANEM ("Sl. glasnik RS", br. 13/2013)
 • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2013)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA SUBVENCIJA JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA U 2013. GODINI (SPORTSKI CENTAR "PARK KRAGUJEVAC") ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2013)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA ŠKOLSKI SPORT U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2013)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI CENA USLUGA JKP "ČISTOĆA" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2013)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2013)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/2012)
 • PROGRAM POSTAVLJANJA PLOVEĆIH OBJEKATA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/2012 i 15/2012)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI PO "LASTA" VALJEVO NA POVEĆANJE CENA PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 15/2012)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI PREDUZEĆU "EVROPA-BUS" VALJEVO NA POVEĆANJE CENA PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 15/2012)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/2009, 7/2010, 10/2011 i 18/2012)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2011, 9/2011 i 18/2012)
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA GRAD SREMSKA MITROVICA U PERIODU 2010 - 2014. GODINE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2010 i 18/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/2012)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 69/2012 OD 27.12.2012. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 8.2.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex