Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DAVANJE NOVOGODIŠNJIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH I PENZIONERIMA: STRUČNI KOMENTAR SA PRIMERIMA OBRAČUNA OBJAVLJEN U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), u članu 119. stav 2. utvrđeno je da poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Ova primanja se, shodno članu 105. stav 3. Zakona o radu, ne smatraju zaradom do iznosa koji je utvrđen zakonom.

Navedenom odredbom člana 119. stav 2. Zakona o radu je predviđena mogućnost da poslodavac obezbedi poklone deci zaposlenog, do određenog iznosa i uzrasta dece, s tim da nije navedeno kojim aktom će tu mogućnost poslodavac da utvrdi. Uglavnom je mogućnost davanja poklona deci za Novu godinu i Božić uređena opštim aktom poslodavca (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu). Međutim, kod poslodavca koji nema opšti akt, ili tim aktom nije utvrdio mogućnost davanja deci zaposlenih poklona povodom Nove godine i Božića, nema smetnji da, neposrednom primenom Zakona o radu (član 119. stav 2.) direktor, donese odluku o mogućnosti davanja poklona deci zaposlenih povodom Nove godine i Božića.

Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr. i 108/2013) u članu 18. stav 1. tačka 6), propisano je da se "ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - do 8.689 dinara godišnje po jednom detetu.

Kako isplata većeg iznosa na ime poklona od neoporezivog ima karakter zarade, to proizilazi da je poslodavac dužan da na iznos poklona koji je veći od neoporezivog plati porez i doprinose kao na zaradu.

 

Vrednost poklona koji se daje deci zaposlenih

 

U vezi utvrđivanja vrednosti poklona deci zaposlenih, ukazujemo sledeće:

1) Zakonom o radu se daje mogućnost do visine propisanog neoporezivog iznosa, što za sada iznosi 8.689 dinara godišnje po jednom detetu. To znači, ako poslodavac do ovog iznosa daje poklone deci zaposlenih povodom Božića ili Nove godine (pojedinačni poklon po jednom detetu godišnje), neće plaćati porez na zarade shodno članu 18. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dohodak građana. Takođe, na taj iznos poslodavac nema obavezu da plaća ni doprinose za obavezno socijalno osiguranje s obzirom da je odredbom člana 105. stav 3. Zakona o radu utvrđeno da primanja iz člana 119. ne čine zaradu zaposlenog.

Polazeći od odredbe člana 8. stav 2. Zakona o radu, da se opštim aktom i ugovorom o radu mogu utvrditi veća prava i povoljniji uslovi rada, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, poslodavac može opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi i veću vrednost za davanje poklona deci zaposlenog od vrednosti koja je utvrđena zakonom, tj. od neoporezivog iznosa (8.689 dinara). Takođe, poslodavac može svojim opštim aktom da utvrdi mogućnost da se pokloni daju i deci zaposlenih koja su starija od 15 godina.

U konkretnom slučaju, ako je poslodavac utvrdio svojim opštim aktom da se pokloni daju u većem iznosu od neoporezivog, iznos koji na osnovu toga, poslodavac obezbedi i isplati na ime poklona deci zaposlenog preko neoporezivog, tj. preko 8.689 dinara, predstavlja zaradu zaposlenog i podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

Ako poslodavac, shodno odredbama svog opšteg akta, daje poklone deci zaposlenih koja su starija od 15 godina, ceo iznos tog poklona, bilo da se daje u novcu ili robi, ima poreski tretman zarade i oporezuje se po stopama poreza i doprinosa utvrđenim za zarade.

2) Odredbom Zakona o radu vrednost poklon paketa deci zaposlenih se vezuje za neoporezivi iznos prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana (iznos od 8.689 dinara), koji predstavlja ukupan godišnji neoporezivi iznos po jednom detetu. Praktično, ako poslodavac utvrdi mogućnost za davanje poklona deci zaposlenih i povodom Nove godine i povodom Božića, može samo jednom da koristi neoporezivi iznos, dok drugi poklon paket ako se daje u istoj godini, i isplaćuje iznad neoporezivog iznosa (računajući oba poklona), predstavljaće zaradu zaposlenom. Na primer, poslodavac daje poklone deci zaposlenih povodom Nove godine (2014.) u vrednosti od po 7.000 dinara po detetu, na ovu vrednost poklona poslodavac nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa jer je manja od neoporezivog iznosa (8.689 din.).

Ako poslodavac odluči da u istoj godini, pored novogodišnjih poklona, daje poklone deci zaposlenih i povodom Božića, u vrednosti, takođe, od po 7.000 dinara po detetu, poreski tretman je sledeći:

 

Red. br.

OPIS

Iznos (u din)

1.

Vrednost poklona povodom Nove godine

7.000

2.

Vrednost poklona za Božić

7.000

3.

Ukupan godišnji iznos poklona po detetu (red. br. 1 + red. br. 2)

14.000

4.

Neoporezivi iznos po jednom detetu godišnje

8.689

5.

Vrednost poklona po jednom detetu preko neoporezivog iznosa isplaćen u jednoj godini - čini zaradu (red. br. 3 - red. br. 4)

5.311

 

Dakle, na iznos od 5.311 dinara poslodavac je dužan da obračuna i plati porez i doprinose kao na zarade.

3) Vrednost poklona deci zaposlenih utvrđena u članu 119. stav 2. Zakona o radu podjednako se odnosi na poklone koji se daju u novcu i poklone u robi. Dakle, neoporezivi iznos od 8.689 dinara, odnosi se i na novčane poklone i na robne poklone, tj. iznos poklona koji se daje deci zaposlenih iznad neoporezivog, predstavlja zaradu zaposlenog nezavisno od toga da li se isplaćuje u novcu ili se daje u robi.

 

Poklon povodom Novogodišnjih i Božićnih praznika u slučaju kad roditelji koji imaju zajedničko dete ili decu, rade kod istog poslodavca

 

Primanja zaposlenog po osnovu poklona koji se od strane poslodavca daje deci svojih zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića predstavlja primanje zaposlenog po osnovu radnog odnosa, u skladu sa Zakonom o radu. Postavlja se pitanje da li to pravo može da ostvari pojedinačno svaki roditelj za zajedničko dete ili decu, ako su sticajem okolnosti oba roditelja zaposlena kod istog poslodavca.

Smatramo da ostvarivanje ovog prava ili mogućnosti, pod jednakim uslovima treba da bude obezbeđeno za sve zaposlene, jer se odnosi na lično primanje zaposlenog iz radnog odnosa povodom Novogodišnjih i Božićnih praznika, po osnovu poklona koje poslodavac daje deci zaposlenih. Suprotno bi značilo dovođenje u neravnopravan položaj na ostvarivanje propisanih prava iz radnog odnosa zaposlenog kao pojedinca u odnosu na ostale zaposlene. Naime, propisano poresko oslobođenje odnosi se na primanje svakog zaposlenog ponaosob po osnovu poklona deci u visini neoporezivog godišnjeg iznosa po jednom detetu zaposlenog, pa prema tome činjenica da lica zaposlena kod istog poslodavaca imaju zajedničko dete (decu) nije od značaja na ostvarivanje prava na neoporezivi iznos.

Praktično, kad oba bračna druga rade kod istog poslodavca, svaki od njih kao zaposleni ima pravo na poklon povodom Nove godine ili Božića za dete, odnosno za decu.

 

Uslovi za obezbeđivanje poklona deci

 

Odredbom člana 119. Zakona o radu, omogućeno je davanje poklona do neoporezivog iznosa samo deci zaposlenog kod poslodavca, što znači ne i deci bivših zaposlenih ili deci poslovnih partnera poslodavca, odnosno deci drugih lica koji nisu u radnom odnosu kod poslodavca (npr. deci poslovnih partnera ili penzionera). Međutim, zakon takvu mogućnost ne zabranjuje, te ukoliko poslodavac obezbedi i daje poklone i deci zaposlenih koja nisu više u radnom odnosu kod njega ili deci poslovnih partnera, odnosno drugim licima, takav oblik davanja smatra se ostalim prihodima koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica i oporezuje se u skladu sa članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana. Dakle, na ceo iznos ovakvog poklona plaća se porez 20% na oporezivi prihod koji se dobije kada se od bruto poklona umanje normirani troškovi od 20%. Preračun na bruto vrši se primenom koeficijenta 1,19047619.

 

Utvrđivanje odgovarajućim aktom neophodnih kriterijuma za davanje novogodišnjih poklona

 

Nezavisno od toga kojim aktom se uređuje mogućnost davanja novogodišnjih poklona deci zaposlenih, odredbe tog akta treba da sadrže odgovarajuće kriterijume koji opredeljuju ovaj oblik davanja. Poslodavac koji ovu mogućnost utvrđuje opštim aktom, treba da vodi računa, pre svega, kako će da definiše samu normu, da li kao pravo zaposlenog iz čega proizilazi obaveza poslodavca da daje poklone, ili kao mogućnost, što znači da će davati poklone ako se za to steknu uslovi, finansijski ili drugi. Dok poslodavac koji davanje poklona utvrđuje odlukom nadležnog organa, (shodno članu 119. stav 2. Zakona o radu), neophodne kriterijume utvrđuje tom odlukom. Bitni elemente iz kojih jasno proizilaze osnov i kriterijumi za dodelu poklona, mogu biti:

- praznik povodom kog se dodeljuje poklon (Božić ili Nova godina);

- za koju decu se obezbeđuje poklon - rođenu, usvojenu, pastorke i sl;

- do kog uzrasta deteta se obezbeđuje poklon;

- vrednost poklona;

- oblik davanja - novčani ili robni.

Dakle, ovi kriterijumi, ili drugi odgovarajući, ako nisu utvrđeni opštim aktom poslodavca, mogu se utvrditi odlukom direktora.

 

PRIMER ODLUKE:

 

Na osnovu člana ___ (navesti akt poslodavca koji daje ovlašćenje donosiocu odluke da raspolaže finansijskim sredstvima) _____________ i člana ___ Kolektivnog ugovora ili Pravilnika o radu (navodi se akt kojim je uređeno), a za poslodavca koji nema opšti akt, u skladu sa odredbom člana 119. stav 2. Zakona o radu, donosim

 

O D L U K U
O DAVANJU NOVOGODIŠNJIH POKLONA
DECI ZAPOSLENIH

 

1. Obezbeđuju se i dodeljuju novogodišnji poklon detetu zaposlenog, pastorku ili usvojeniku, u pojedinačnom iznosu od _____ dinara.

2. Za obezbeđivanje poklona iz tačke 1. ove odluke izdvaja se ukupan iznos od ________ dinara bruto.

3. Pravo na poklon iz stava 1. ove odluke ima dete, usvojenik ili pastorak zaposlenog, do navršenih ___ godina života ili do završetka __ razreda _____ škole.

4. Poklon iz tačke 1. ove odluke uručuje se dana _______ godine.

Broj __________

U ____________ dana __________

potpis odgovornog lica - direktora

 

Novogodišnji poklon paketi deci zaposlenih mogu da se obezbeđuju iz sredstava poslodavca ili iz sredstava sindikata. Ukoliko se obezbeđuju iz sredstava sindikata, odluku donosi nadležni organ sindikata, odnosno predsednik sindikata.

 

Obaveze koje se plaćaju na davanje novogodišnjih poklona deci zaposlenih - zavisno od vrednosti poklona

 

Kod utvrđivanja obaveza koje se plaćaju na poklone deci zaposlenih koje poslodavac daje povodom Nove godine ili Božića, polazi se, pre svega, od odredbe člana 119. stav 2. Zakona o radu. Ovom odredbom je limitirana vrednost poklona do iznosa na koju se ne plaćaju porez i doprinosi, a to je do neoporezivog iznosa prema zakonu koji uređuje porez na dohodak građana (8.689 dinara), a takođe, kod utvrđivanja ovih obaveza treba imati u vidu i odredbu člana 105. stav 3. Zakona o radu, kojom je utvrđeno da primanja iz člana 119. ne čine zaradu zaposlenog. U skladu sa navedenim, neoporezivi iznos poklona je do 8.689 dinara, a vrednost poklona preko ovog iznosa predstavlja zaradu zaposlenog bez obzira u kom obliku se poklon daje, u novcu ili u robi.

 

Davanje poklona u novcu

 

Ako poslodavac odluči da deci zaposlenih povodom Nove godine ili povodom Božića dodeli poklone u gotovom novcu ili u obliku poklon čestitke u vrednosti od po 8.689 dinara po detetu, isplata ovog iznosa u gotovom ili u obliku poklon čestitke će se izvršiti bez ikakve obaveze poslodavca, shodno članu 119. stav 2. Zakona o radi i odredbi člana 18. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dohodak građana. Ne postoji obaveza popunjavanja nikakvih obrazaca.

Međutim, ako poslodavac odluči da na ime poklona deci zaposlenih povodom Nove godine isplati iznos od 10.000 dinara, u tom slučaju vrednost poklona preko neoporezivog iznosa od 8.689 dinara predstavlja zaradu zaposlenog, u ovom slučaju to je iznos od 1.311 dinara. Ovaj iznos se kumulira sa zaradom koja se isplaćuje u mesecu u kojem se vrši davanje poklona, na primer u decembru se daju pokloni kada se isplaćuje novembarska zarada sa kojom će se kumulirati oporezivi iznos poklona. Ako je zarada iskazana u bruto iznosu, radi kumuliranja sa zaradom treba iznos poklona preračunati u bruto po formuli Bruto = Neto / 0,701, a to bi, u našem slučaju, na neto iznos poklona preko neoporezivog (1.311 dinara) iznosilo 1.870,18 dinara bruto, a ako je zarada iskazana u neto iznosu, što je slučaj kod budžetskih korisnika, ili drugih poslodavaca koji zaradu iskazuju u neto iznosu, neto poklon preko neoporezivog iznosa sabrati sa neto zaradom i ukupan iznos preračunati u bruto po formuli Bruto = (Neto - 1.100) / 0,701. Ukoliko bi se zaposlenom u toku meseca vršila isplata samo poklona za Novu godinu, bez isplate zarade, takav oblik isplate (preko neoporezivog iznosa) imao bi tretman akontacije zarade, odnosno isplate prvog dela zarade, a u tom slučaju se, ako je deo zarade manji od najniže osnovice za plaćanje doprinosa, doprinosi obračunavali i plaćali na najnižu osnovicu. Ovakvih slučajeva će biti vrlo retko, s obzirom na to da se pokloni deci povodom Nove godine uglavnom daju u drugoj polovini decembra meseca kada se isplaćuje ili akontacija zarade za decembar ili se isplaćuje novembarska zarada tako da se oporezivi iznos poklona kumulira sa isplatom te zarade.

 

PRIMER: obračun ako se deo poklona na koji se plaća porez i doprinosi kumulira sa zaradom zaposlenog koja se isplaćuje u mesecu u kojem se daju i pokloni deci (primer kada je zarada ugovorena u neto iznosu a pokloni se daju u novcu)

 

Red.
br.

Opis

Iznos

1.

Iznos na ime poklona - neto

10.000,00

2.

Neoporezivi iznos poklona - neto

8.689,00

3.

Iznos poklona za oporezivanje koji čini zaradu - neto (red. br. 1 - red. br. 2)

1.311,00

4.

Zarada zaposlenog - neto

30.000,00

5.

Ukupno zarada i oporezivi deo poklona koji čini zaradu - neto (red. br. 3 + red. br. 4)

31.311,00

6.

Bruto zarada zajedno sa oporezivim iznosom poklona (red. br. 5 - 1.100 / 0,701)

43.097,00

7.

Najniža osnovica doprinosa

21.210,00

8.

Osnovica za plaćanje poreza (red. br. 6 - 11.000)

32.097,00

9.

Porez na zarade (red. br. 8 x 10%)

3.209,70

10.

Doprinosi na teret zaposlenog (zbirno PIO, zdravstvo i za nezaposlenost - red. br. 6 x 19,9%)

8.576,30

11.

Neto iznos koji se isplaćuje na ime zarade plus poklon za dete (red. br. 6 - red. br. 9 - red. br. 10 + red. br. 2)

40.000,00

12.

Doprinosi na teret poslodavca (zbirno PIO, zdravstvo i za nezaposlenost - red. br. 6 x 17,9%)

7.714,36

 

Pošto je iznos poklona koji se isplaćuje preko neoporezivog iznosa kumuliran sa zaradom i na ukupan iznos izvršen obračun poreza i doprinosa, popunjavaju se obrasci PP OPJ i PP OD u svemu kao na zaradu.

 

Utvrđivanje ukupnog iznosa po osnovu poklona deci zaposlenih koji predstavlja trošak poslodavca

 

Ukupan iznos koji poslodavac treba da izdvoji na ime davanja poklona (tačka 2. u Odluci), treba da se utvrdi prema bruto iznosu troška poslodavca po jednom poklonu, i broja dece za koje se pokloni obezbeđuju, odnosno daju u gotovom novcu (bruto iznos jednog poklona x broj dece).

Trošak poslodavca po jednom poklonu u vrednosti od 10.000 dinara neto (pod uslovom da se ne isplaćuje pre isplate zarade)utvrđuje se na sledeći način:

 

Red.
br.

Opis

Iznos

1.

Iznos na ime poklona deci - neto

10.000,00

2.

Neoporezivi iznos

8.689,00

3.

Iznos za oporezivanje koji čini zaradu neto (red. br. 1 - red. br. 2)

1.311,00

4.

Iznos oporezivog poklona bruto (red. br. 3 / 0,701)

1.870,19

5.

Doprinosi na teret zaposlenog (zbirno PIO, zdravstvo i za nezaposlenost - red. br. 4 x 19,9%)

372,17

6.

Porez na zarade (red. br. 4 x 10%)

187,02

7.

Neto iznos poklona koji se isplaćuje (red. br. 4 - red. br. 5 - red. br. 6 + red. br. 2)

10.000,00

8.

Doprinosi na teret poslodavca (zbirno PIO, zdravstvo i za nezaposlenost - red. br. 4 x 17,9%)

334,76

9.

Ukupan (bruto) trošak poslodavca po jednom poklon paketu (red. br. 1 + red. br. 5 + red. br. 6 + red. br. 8)

10.893,95

 

Ukupan trošak poslodavca po jednom poklonu, u konkretnom slučaju iznosi 10.893,95 dinara, a dobija se sabiranjem neto iznosa na ime poklona od 10.000 dinara; poreza u iznosu od 187,02 dinara; doprinosa iz zarade od 372,17 dinara i doprinosa na zarade od 334,76 dinara. Ukupan iznos sredstava koji poslodavac treba da izdvoji za poklone deci zaposlenih utvrđuje se množenjem vrednosti pojedinačnog bruto poklona sa brojem dece za koje se obezbeđuju pokloni. Dobijeni ukupan iznos se unosi u Odluku pod tač. 2. radi obezbeđivanja sredstava.

Prilikom obračuna i plaćanja poreza i doprinosa na deo poklona deci zaposlenih preko neoporezivog iznosa popunjavaju se obrasci PP OPJ, Specifikacija za porez i obrazac PP OD.

Uplatni računi su isti kao kod plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

 

Poreski tretman poklona deci zaposlenih koji se daje u robi

 

Obezbeđivanje i davanje poklona deci zaposlenih povodom Nove godine ili Božića u robi, ima isti tretman kao i davanje poklona u novcu. To praktično znači da ukoliko se poklon obezbeđuje u robi čija vrednost iznosi više od neoporezivog iznosa od 8.689 dinara, taj iznos poklona preko neoporezivog čini zaradu zaposlenog. Na ovaj iznos se, kao i u slučaju kada se pokloni daju u novcu, obračunava i plaća porez i doprinosi kao na zarade, odnosno taj iznos se kumulira sa zaradom i obračunavaju i plaćaju porez i doprinosi na ukupan iznos zarade plus poklona.

Prema tome, sa aspekta plaćanja poreza i doprinosa na poklone koji se daju deci zaposlenih povodom Nove godine ili Božića, nema razlike u načinu obezbeđivanja, tj. na isti način se tretira davanje poklona u novcu i davanje poklona u robnom obliku, shodno članu 119. stav 2. Zakona o radu.

 

Obezbeđivanje poklona iz sredstava sindikata

 

Novogodišnji poklon paketi deci zaposlenih mogu da se obezbeđuju i iz sredstava sindikata i to u obliku robnih poklona ili davanjem u novcu. Obaveze koje se plaćaju na poklone deci zaposlenih koji se daju iz sredstava sindikata zavise od toga da li se pokloni plaćaju iz sredstava koja su prikupljena od sindikalne članarine ili se daju iz sredstava koje je sindikat stekao iz drugih izvora.

 

Davanje poklona iz sindikalnih članarina

 

Ako se Novogodišnji ili Božićni pokloni deci zaposlenih obezbeđuju iz sredstava sindikalne članarine, bilo u robi ili u novčanom obliku, takvo davanje u celosti ne podleže obavezi plaćanja poreza na dohodak građana na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na visinu vrednosti poklona, s obzirom na to da se sindikalna članarina plaća iz zarade zaposlenog iz koje je prethodno plaćen porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Kod nabavke, odnosno davanja Novogodišnjih ili Božićnih poklona deci zaposlenih iz sredstava sindikalne članarine, neophodno je da se iz sindikalne dokumentacije jasno i nedvosmisleno može utvrditi da se radi o davanjima iz sredstava koja su isključivo prikupljena iz sindikalne članarine.

 

Davanje poklona iz drugih sindikalnih prihoda

 

Ako se pokloni deci zaposlenih (bilo u novcu ili u robi) daju iz sredstava sindikata koja nisu ostvarena iz članarine zaposlenih, već iz drugih izvora koje je sindikat stekao mimo sindikalne članarine, (prenos sa računa poslodavca, izdvajanjem po završnom računi i sl.), takav oblik davanja poklona, preko neoporezivog iznosa, podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

 

Poreski tretman organizovanja novogodišnjeg programa i Deda Mraza za decu

 

Ako poslodavac povodom Nove godine ili Božića organizuje novogodišnji program za decu zaposlenih, u prostorijama poslodavca ili samih pozorišnih kuća, angažovanjem pozorišnih grupa ili samostalnih umetnika ili pojedinaca za ulogu Deda Mraza, isplata se vrši na osnovu autorskog ugovora. Na ove isplate plaća se porez po stopi od 20% i doprinos za PIO po stopi od 24%, na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za 43% normiranih troškova. Koeficijent za preračun na bruto je 1,334757074. U ovom slučaju se pretpostavlja da je lice osigurano po drugom osnovu te se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, a ako nije osigurano plaća se i ovaj doprinos po stopi od 12,3%, a koeficijent za preračun na bruto je 1,472558866.

 

PRIMER: obračun poreza i doprinosa po autorskom ugovoru na neto naknadu od 15.000,00 dinara

 

Red.
br.

Opis

Iznos

1.

Neto autorski honorar za predstavu Deda Mraza

15.000,00

2.

Bruto iznos paketića (red. br. 1 x 1,334757074)

20.021,36

3.

Normirani troškovi (red. br. 2 x 43%)

8.609,18

4.

Osnovica za porez (red. br. 2 - red. br. 3)

11.412,17

5.

Porez (red. br. 4 x 20%)

2.282,43

6.

Doprinos za PIO (red. br. 4 x 24%)

2.738,92

7.

Za isplatu (red. br. 2 - 5 - 6)

15.000,00

8.

Ukupan trošak poslodavca za predstavu Deda Mraza (red. br. 1 + red. br. 5 + red. br. 6)

20.021,36

 

Prilikom obračunavanja i plaćanja poreza na autorske honorare isplatilac je dužan da podnese obrasce PP OPJ-2 i M-UN.

Ukoliko je za izvođenje programa angažovan samostalni umetnik - osiguranik, fizičko lice koje samostalno, u vidu zanimanja, obavlja umetničku delatnost i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast kulture, isplatilac je dužan da prilikom isplate honorara obračuna samo porez na dohodak građana po osnovu ugovora o autorskom delu, saglasno čl. 99. i 101. Zakona o porezu na dohodak građana. Obaveza plaćanja doprinosa za samostalne umetnike utvrđuje se rešenjem Poreske uprave, saglasno članu 58a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013 i 108/2013).

 

Davanje poklona licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca (penzionerima, poslovnim partnerima i drugima)

 

Poslodavac može povodom Nove godine ili Božića da daje poklone i penzionerima (svojim bivšim radnicima) ili deci svojih bivših radnika, poslovnim partnerima i drugim licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca.

Davanje poklona licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca (penzionerima, deci bivših radnika i drugim licima), bilo da se poklon daje u robi ili u novcu, ima tretman drugih primanja iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana, na koja se plaća samo porez na dohodak građana po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto iznos umanjen za 20% normiranih troškova.

Prilikom obračunavanja i plaćanja poreza na druge prihode poslodavac je dužan da podnese Obrazac PP OPJ-8 i Specifikaciju uz poresku prijavu, u skladu sa čl. 5. i 17. Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 82/2006 i 61/2013).

 

Davanje Novogodišnjih i Božićnih poklona zaposlenima

 

Davanje poklona zaposlenima od strane poslodavca povodom Novogodišnjih i Božićnih praznika, ima tretman zarade bez obzira da li se pokloni daju u novcu ili u robi (koja može da bude iz sopstvenog proizvodnog asortimana) i poslodavac je dužan da na to davanje obračuna i plati porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade.

 

Izvor: Pravna baza Paragraf Lex, 11.12.2013.