Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PUTEVIMA 15. SEPTEMBRA 2017. GODINE U BEOGRADU


Zakon o javnim putevima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 i 104/2013) donet je 2005. godine, a 2007, 2011, 2012. i 2013. godine pretrpeo je neznatne izmene i dopune. S obzirom na to da je u prethodnom periodu došlo do značajnih promena zakonske regulative u Republici Srbiji, predloženi Nacrt zakona o putevima trebalo bi da reši uočene nedostatke i nepravilnosti u primeni važećih propisa iz oblasti puteva, da uredi uslove i način upravljanja, zaštite i održavanja puteva i finansiranje pomenutih intervencija na putnoj mreži, omogući usaglašavanje sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), kao i Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US).

 

Postojeći Zakon o javnim putevima nije u dovoljnoj meri regulisao upravljanje javnim putevima u svojini pokrajina i lokalnih samouprava u odnosu na državne puteve. Takođe, nije tretirao nekategorisane puteve.

Takođe, u cilju nesmetanog održavanja i rekonstrukcije javnih puteva, ovim zakonom propisana je procedura za utvrđivanje javnog interesa i rešavanje imovinsko pravnih odnosa na javnim putevima.

Prema Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, ovim Zakonom nastavljena je procedura uvođenja Direktiva i Odluka EU.

Javna rasprava o Nacrtu zakona biće održana 15. septembra 2017. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, Ulica Resavska 15.

Kontakt: Ivana Vuletić, T: 011 41 49 445, E: gradjevinarstvo@pks.rs.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 10.09.2017.
Naslov: Redakcija