Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2010 i 12/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010 i 12/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2010 i 12/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2010 i 12/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2010 i 12/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/2001, 9/2002, 9/2003, 22/2004, 1/2005, 7/2005, 12/2006, 9/2013 i 11/2013)
 • ODLUKA O STRATEGIJI eUPRAVE POKRAJINSKIH ORGANA SA AKCIONIM PLANOM DO 2015. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 26/2013)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2012 i 26/2013)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRETANJU I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA ZADUŽIVANJA EMITOVANJEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 26/2013)
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNI OBROK U NARODNOJ KUHINJI NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 16/2013)
 • PRAVILNIK O RADU DNEVNOG CENTRA ZA DECU I OMLADINU SA INVALIDITETOM "ALTERNATIVA" ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 16/2013)
 • PRAVILNIK O RADU PRIHVATILIŠTA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA I ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA - "SIGURNE KUĆE" U GRADU ZRENJANINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 16/2013)
 • ZAKLJUČAK O OBRAZOVANJU STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA POLJOPRIVREDU NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 16/2013)
 • ZAKLJUČAK O OBRAZOVANJU STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 16/2013)
 • ZAKLJUČAK O OBRAZOVANJU STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 16/2013)
 • ZAKLJUČAK O OBRAZOVANJU STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA ZBRINJAVANJE I EVAKUACIJU UGROŽENOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 16/2013)
 • ZAKLJUČAK O OBRAZOVANJU STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZIMSKE SLUŽBE NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 16/2013)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2009, 3/2011 i 4/2013)
 • ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 3/2009 i 4/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA AUTO-TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 9/2009, 11/2010, 4/2011, 1/2012, 2/2013 i 4/2013)
 • STATUT PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 11/2010, 13/2011 i 4/2013)
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 5.7.2013.
Izvor: Paragraf Lex