Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST PRODUŽENJA PRITVORA U PONOVLJENOM POSTUPKU NAKON NJEGOVOG UKIDANJA U POSTUPKU U KOME JE ZAVRŠENA ISTRAGA I PODIGNUTA OPTUŽNICA - Zakonik o krivičnom postupku: član 215 stav 2
  -> Online kupovina
 • Apelacioni sud u Beogradu: UTICAJ PROTEKA VREMENA OD IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA DO POKRETANJA KRIVIČNOG POSTUPKA NA OCENU RAZLOGA O POSTOJANJU UZNEMIRAVANJA JAVNOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 211 stav 1 tačka 4)
  -> Online kupovina
 • Privredni apelacioni sud: NEBLAGOVREMENOST PREDLOGA ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE KOD MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O PROMETU ROBE I USLUGA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 374 i 389
  -> Online kupovina
 • Privredni apelacioni sud: ODSUSTVO UTICAJA NEPRAVILNOG OZNAČAVANJA VRSTE NAKNADE U FAKTURI ORGANIZACIJE NA OBAVEZU PLAĆANJA JEDINSTVENE NAKNADE ZA UTVRĐENO KORIŠĆENJE - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 127 i član 156 st. 5 i 6
  -> Online kupovina
 • Privredni apelacioni sud: OVLAŠĆENJE KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE DA ŠTITI NOSIOCE SRODNOG PRAVA KOJI SU DOMAĆI DRŽAVLJANI ILI IMAJU SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 167
  -> Online kupovina
 • Privredni apelacioni sud: PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA SASTAVA ŽALBE I TROŠKOVA NA IME SUDSKIH TAKSI - Zakon o parničnom postupku: član 150
  -> Online kupovina
 • Privredni apelacioni sud: PRIMENA ODREDBE O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA NAKNADE ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 171a st. 3 i 4
  -> Online kupovina
 • Privredni apelacioni sud: PRINUDNE MERE PROPISANE ZAKONOM O STEČAJU KAO IZUZETAK OD OPŠTEG PRAVILA O OSTVARIVANJU SUBJEKTIVNOG IMOVINSKOG PRAVA - Zakon o stečaju: član 105
  -> Online kupovina
 • Viši prekršajni sud: NEPOSTOJANJE NAČELA NEPOSREDNOSTI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU ODNOSNO POVREDE PRAVA NA ODBRANU OKRIVLJENIH - Zakon o prekršajima: član 234
  -> Online kupovina
 • Viši prekršajni sud: POTPISIVANJE ZAPISNIKA O SUOČENJU OD STRANE BRANIOCA OKRIVLJENOG BEZ PRIMEDBI O USKRAĆIVANJU PRAVA NA POSTAVLJANJE PITANJA - Zakon o prekršajima: član 234 stav 1
  -> Online kupovina
Izvor: Paragraf Lex