Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU: BUDżETSKI DEFICIT U JANUARU DUPLO NIżI OD PLANIRANOG


Deficit republičkog budžeta u januaru iznosio je 7 milijardi dinara, što je duplo manje od planiranog za ovaj mesec. Istovremeno, budžetski deficit u januaru 2013. godine bio je za 3,4 milijardi dinara manji u odnosu na januar prošle godine. Podsećamo da je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 114/2012) ukupan deficit za ovu godinu planiran u iznosu od 121,9 milijardi dinara, što predstavlja 3,3% bruto društvenog proizvoda, a to je dvostruko manje od deficita ostvarenog u prethodnoj godini.

Prihodi u januaru su ostvareni u iznosu od 66,4 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 73,4 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 36,4 milijardi dinara. Posle PDV-a, najveći prihodi zabeleženi su po osnovu uplaćenih akciza u iznosu od 16,4 milijardi dinara. Ostali oblici poreskih prihoda, kao i neporeski prihodi, naplaćeni su u skladu sa očekivanjima za januar.

Rashodi budžeta u januaru 2013. godine izvršeni su prema uobičajenoj dinamici. Najveće stavke predstavljaju isplata plata zaposlenima i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (PIO fond, RZZO, Nacionalna služba za zapošljavanje) čiji se najveći deo odnosi na penzije.

Početak ove godine doneo je određene novine, odnosno unapređenja u sistemu javnih finansija. Kraj januara je bio zakonski rok za poreske dužnike za mogući ulazak u sistem uslovne poreske amnestije. Efekti ove mere su značajni i u najvećoj meri se vide u konsolidovanom računu budžeta države. Oni se uglavnom odnose na prihode fondova obaveznog socijalnog osiguranja i prihode lokalnih samouprava, kao što su doprinosi za socijalno osiguranje i porez na imovinu. U sistemu PDV-a, mala i srednja preduzeća su počela da koriste zakonsku novinu da PDV mogu da plate tek kada robu naplate. Osim toga, radi poboljšanja likvidnosti u privredi skraćeni su rokovi povraćaja PDV-a na samo 10 dana za pretežne izvoznike, a na 30 dana za sve ostale obveznike. Počela je primena i novih odredbi Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012 i 8/2013 - usklađeni din. izn.), kojima je uveden povrećaj (refakcija) akciza za korišćenje naftnih derivata u industrijske i transportne svrhe, kao i za potrebe grejanja.

Tabele sa makroekonomskim i fiskalnim podacima mogu se preuzeti putem linka: http://mfp.gov.rs/pages/article.php?id=7161 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 10.2.2013.