Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - "Sl. glasnik RS", br. 124/2012
• Pitanje i odgovor - STAMBENA ZGRADA KAO PRAVNO LICE
• Pitanje i odgovor - ZAŠTITA ZAPOSLENIH U SLUČAJU PROMENE POSLODAVCA I PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Izvor: Paragraf Lex