Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 16. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. MAJA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 16. sednici odlučio o 2 predmeta, a u predmetu Už-398/2011 Sud nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 15. Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list opštine Brus", broj 7/09) u delu koji glasi: "a primenjivaće se od 01. 01. 2010. godine", u vreme važenja, nije bila u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti odredaba člana 6. i člana 13. Tarifnog broja V. tačka 6. navedene Odluke. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje preduzete na osnovu navedene Odluke. (predmet IUo-939/2010)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-1705/2010 

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 9.5.2013.