Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Privredni apelacioni sud: NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV REŠENJA DA SE TUŽBA SMATRA POVUČENOM - Zakon o parničnom postupku: član 426
 • Privredni apelacioni sud: PRESUDA ZBOG IZOSTANKA - Zakon o parničnom postupku: član 351 stav 1 tačka 2)
 • Privredni apelacioni sud: PROCESNA PRETPOSTAVKA PO TUŽBI ZA PONIŠTAJ REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA KOD TUŽENOG U STEČAJU - Zakon o parničnom postupku: član 277
 • Privredni apelacioni sud: REŠENJE DA SE TUŽBA SMATRA POVUČENOM I TROŠKOVI PRISTUPA NA ROČIŠTE - Zakon o parničnom postupku: član 475 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: UČEŠĆE UMEŠAČA U PARNICI - Zakon o parničnom postupku: član 208
 • Privredni apelacioni sud: ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI IZJAVLJEN PROTIV REŠENJA KOJIM SE NE OKONČAVA POSTUPAK - Zakon o parničnom postupku: član 413 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: ŽALBA ČLANA KONZORCIJUMA KAO JEDINSTVENOG SUPARNIČARA - Zakon o parničnom postupku: čl. 205 i 378
 • Privredni apelacioni sud: ŽALBA ČLANA KONZORCIJUMA KAO PROSTOG SUPARNIČARA - Zakon o parničnom postupku: čl. 205 i 378
 • Privredni apelacioni sud: ŽALBA UMEŠAČA - Zakon o parničnom postupku: član 210
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ZASTAVA IT TURS PROTIV SRBIJE (predstavka br. 24922/12) - NESPOJIVOST PREDSTAVKE SA ODREDBAMA KONVENCIJE RATIONE PERSONAE - PODNOSILAC VLADINA ORGANIZACIJA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 34 u vezi sa članom 35 st. 3 i 4 Konvencije
Izvor: Paragraf Lex