Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JANUARA 2013. GODINE POČELA PRIMENA PRAVILNIKA O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA, KOJI JE USKLAĐEN SA UREDBOM EU 453/2010: BEZBEDNOSNI LIST I DALJE SADRżI 16 OBAVEZUJUćIH POGLAVLJA, ALI JE NOVINA TO šTO POGLAVLJA SADRżE I OBAVEZUJUćA PODPOGLAVLJA


Na osnovu člana 20. stav 5. Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 92/11) i tačke 8. stav 5. podtačka 11) Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije ("Službeni glasnik RS", broj 78/09), Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 22. decembra 2011. godine, doneo je PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA, koji je stupio na snagu 6. Januara 2012. Godine, a poceo da se primenjuje 1. Januara 2013. godine

PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži sadržaj bezbednosnog lista.

Član 2

Bezbednosni list sadrži podatke svrstane u 16 poglavlja, i to:

1) Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet;

2) Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti;

3) Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima;

4) Poglavlje 4. Mere prve pomoći;

5) Poglavlje 5. Mere za gašenje požara;

6) Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa;

7) Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje;

8) Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita;

9) Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva;

10) Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost;

11) Poglavlje 11. Toksikološki podaci;

12) Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci;

13) Poglavlje 13. Odlaganje;

14) Poglavlje 14. Podaci o transportu;

15) Poglavlje 15. Regulatorni podaci;

16) Poglavlje 16. Ostali podaci.

Poglavlja iz stava 1. ovog člana sadrže podpoglavlja.

Član 3

Ako jedan bezbednosni list u svim poglavljima sadrži podatke koji su u potpunosti odgovarajući za dve ili više hemikalija, za te hemikalije može se dostaviti jedan bezbednosni list, pod uslovom da je u Poglavlju 1. navedena identifikacija za sve hemikalije.

Član 4

Podaci koji se navode u bezbednosnom listu moraju biti jasni i sažeti, a jezik koji se koristi jasan, jednostavan, precizan, bez suvišnih reči, žargona, akronima i skraćenica, odnosno takav da isključuje svaku dvosmislenost.

U bezbednosnom listu ne smeju da se koriste navodi koji ukazuju da hemikalija nije opasna, kao i navodi koji ne odgovaraju klasifikaciji hemikalije (npr. može biti opasan, nema efekata na zdravlje, bezbedan za većinu načina korišćenja, bezopasan).

Član 5

Na prvoj strani bezbednosnog lista mora da se navede datum izrade.

Ako je bezbednosni list izmenjen ili dopunjen na prvoj strani moraju da se navedu: datum izrade revidiranog bezbednosnog lista, broj verzije, broj revizije i datum od kog se zamenjuje prethodna verzija bezbednosnog lista.

Sve strane bezbednosnog lista, uključujući i anekse, moraju biti numerisane i imati oznaku ukupnog broja strana (npr. strana 1 od 3) ili navod da postoji sledeća strana odnosno da je ta strana poslednja strana bezbednosnog lista (npr. kraj bezbednosnog lista).

Bezbednosni list ne sme da sadrži prazna podpoglavlja.

Član 6

Pri navođenju podataka u bezbednosnom listu koriste se zakonske merne jedinice.

PROPIS U CELINI DOSTUPAN U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX

Izvor: