Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA APOTEKAMA KOJE NISU U PLANU MREŽE RADI PRUŽANJA USLUGE IZDAVANJA LEKOVA I ODREĐENIH VRSTA POMAGALA KOJI SE PROPISUJU NA LEKARSKI RECEPT OSIGURANIM LICIMA RFZO


Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je javni poziv svim zainteresovanim apotekama, koje nisu u Planu mreže, za zaključivanje ugovora radi pružanja usluge izdavanja lekova i određenih vrsta pomagala koji se propisuju na lekarski recept osiguranim licima RFZO. Poziv možete pogledati ovde: http://www.rfzo.rs/download/poziv_za_apoteke.pdf (ONLINE)

RFZO je pripremio nacrt ugovora sa privatnim apotekama, a na osnovu Pravilnika o kriterijumima za ugovaranje sa davaocima zdravstvenih usluga koji je usvojio UO RFZO na sednici održanoj 21.12.2012. godine i saglasnosti Ministarstva zdravlja na pomenuti pravilnik. Nacrt ugovora koji možete pogledati ovde: http://www.rfzo.rs/download/Model_Apoteka.pdf (ONLINE)

Spisak koordinatora RFZO koji će biti zaduženi za ugovaranje sa privatnim apotekama kao i njihove kontakte možete pogledati ovde: http://www.rfzo.rs/download/koordinatori-apoteke.pdf (ONLINE)

Na  osnovu  člana62. stav5. Pravilnika  o  uslovima,  kriterijumima  i merilima  za  zaključenje  ugovora  sa  davaocima  zdravstvenih  usluga  i  za utvrđivanje  naknade  za  njihov  rad  za2013. godinu("Službeni  glasnik  RS", broj:125/12), (u  daljem  tekstu:  Pravilnik  o  ugovaranju),  Republički  fond  za zdravstveno osiguranje upućuje

P O Z I V

svim zainteresovanim apotekama koje nisu u Planu mreže za zaključivanje ugovora radi pružanja usluga izdavanja lekova i određenih vrsta pomagala, koji se propisuju na lekarski recept osiguranim licima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

I PREDMET UGOVORA

Izdavanje  lekova  sa  Liste  lekova  koji  se  propisuju  i  izdaju  na  teret sredstava  obaveznog  zdravstvenog  osiguranja  i  određenih  vrsta  pomagala,  u skladu  sa  opštim  aktom  Republičkog  fonda  za  zdravstveno  osiguranje  o medicinsko-tehničkim pomagalima, koji se propisuju i izdaju osiguranim licima na lekarski recept.

 

II PRAVO NA ZAKLJUČENJE UGOVORA

Na osnovu ovog poziva, pravo na zaključenje ugovora, imaju sve apoteke koje nisu  obuhvaćene  Uredbom  o  Planu  mreže  zdravstvenih  ustanova("Službeni glasnik RS", br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12 i37/12), a koje su osnovane kao privatna praksa ili kao apotekarska ustanova osnovana sredstvima u  privatnoj  svojini  i  koje  ispunjavaju  uslove  za  obavljanje  farmaceutske delatnosti, u skladu sa zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita i aktima za sprovođenje tog zakona.

Ispunjenost uslova za obavljanje farmaceutske delatnosti se dokazuje:

1) rešenjem Ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti,

2) rešenjem o registraciji privrednog subjekta,

3) potvrdom  Ministarstva  zdravlja  da  za  apoteku,  u  vreme  podnošenja ponude za zaključenje ugovora, nije na snazi zabrana obavljanja delatnosti.

 

III PONUDA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

Dostavlja se Filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na čijem području apoteka ima sedište.

Pored  izjave  o  nameri  da  se  zaključi  ugovor  pod  uslovima  utvrđenim Pravilnikom o ugovaranju, ponuda mora da sadrži i sledeće podatke:

- naziv i tačna adresa apoteke, odnosno ogranaka apoteke(ako se radi o apotekarskoj ustanovi) sa brojevima telefona,

- podaci o radnom vremenu i eventualno o uvođenju dežurstava, 

- registarski broj,

- poreski identifikacioni broj,

-  podaci  o  rukovodiocu  apoteke,  odnosno  ogranka  koji  je  odgovoran  za stručni rad.

Ugovor  se  zaključuje  sa  filijalom  Republičkog  fonda  za  zdravstveno osiguranje na čijem području apoteka ima sedište.

 

 

M O D E L

(Štambilj matične filijale) (ŠtambiljApoteke)

Na osnovu člana177. Zakona o zdravstvenom osiguranju(„Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 109/05-ispravka, 57/11 i119/12), člana23. stav2. i člana31. stav1. tačka5. Statuta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje(„Službeni glasnik RS“, br. 81/11,57/12  i89/12), a  u  skladu  sa  odredbama  Pravilnika  o  uslovima, kriterijumima  i  merilima  za  zaključivanje  ugovora  sa  davaocima  zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za2013. godinu(„Službeni glasnik RS“, broj____) zaključuje se

U G O V O R O PRUŽANJU USLUGA IZDAVANJA LEKOVA I ODREĐENIH VRSTA POMAGALA

Između ugovornih strana:

1.  Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje(u daljem tekstu: Republički fond), sa sedištem u Beogradu, ul.Jovana Marinovića2, koga zastupa_____________________ direktor Filijale za _______________________ (u daljem tekstu: Filijala) Matični broj: 06042945  PIB broj:101288707  Broj računa: 840-296650-09 koji se vodi kod Uprave za trezor

i

2.  - Apoteka(osnovana kao ustanova u državnom ili privatnom vlasništvu) __________________ sa sedištem u___________, ul. ________________koju zastupa direktor________________ (u daljem tekstu: Apoteka) - Apoteka(osnovana kao privatna praksa), iz_______________ul_________ koju zastupa preduzetnik(lice po ovlašćenju preduzetnika) Matični broj:    PIB broj:     Broj računa: _______________ koji se vodi kod_______________

I PREDMET UGOVORA I OPŠTE ODREDBE

Član1.

Ovim  ugovorom  uređuju  se  prava  i  obaveze  između  ugovornih  strana  radi izdavanja  osiguranim licima Republičkog fonda lekova sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, (u daljem tekstu: Lista lekova) i određenih vrsta medicinsko-tehničkih pomagala(u daljem tekstu:pomagalo),u skladu sa opštim aktom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član2.

Osigurana lica Republičkog fonda, u smislu ovog ugovora, su osigurana lica na  osnovu  odredbi  Zakona  o  zdravstvenom  osiguranju(u  daljem  tekstu:  Zakon), privremeno raseljena lica sa područja AP Kosovo i Metohija i lica koja koriste zdravstvenu zaštitu na osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

Član3.

Zaključivanjem  ugovora,  ugovorne  strane  prihvataju  da  opšti  uslovi  za zaključivanje ugovora i uslovi koji se odnose na apoteke, utvrđeni Pravilnikom o uslovima,  kriterijumima  i  merilima  za  zaključivanje  ugovora  sa  davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za2013. godinu(u daljem tekstu: Pravilnik o ugovaranju), postaju sastavni deo ovog ugovora.

Član4.

Ugovor se zaključuje na osnovu ponude,odnosno plana rada Apoteke, koja je sastavni deo ovog ugovora.

Napomena:  Plan  rada  se  sačinjava  u  skladu  sa  Metodologijom  koju utvrđuje Institut„Batut“.Međutim,ako se radi o  apoteci koja prvi put stupa u ugovorni odnos sa Republičkim fondom  dostavlja se ponuda koja,pored izjave o nameri da se zaključi ugovor pod uslovima koje je Republički fond utvrdio Pravilnikom  o  ugovaranju,mora  obavezno  da  sadrži  spisak  svih ogranaka,odnosno jedinica za izdavanje gotovih lekova u sastavu apoteke(ako se radi o apoteci koja je osnovana kao ustanova),sa tačnim adresama,brojevima telefona,podatke  o  radnom  vremenu  tih  organizacionih  jedinica,podatke  o eventalnim dežurstvima i druge relevantne podatke.

II OBAVEZE APOTEKE

Član5.

U sprovođenju ovog ugovora ugovorne strane su u obavezi da se pridržavaju odredbi  zakona  kojim  se  uređuje  zdravstvena  zaštita,  zakona  kojim  se  uređuje zdravstveno osiguranje, zakona kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva, kao i opštih akata za sprovođenje ovih zakona.

Član6.

Apoteka je u obavezi da lekove  i pomagala,čije je izdavanje predmet ovog ugovora, izdaje u svim ograncima,odnosno jedinicama za izdavanje gotovih lekova u svom sastavu,u skladu sa ponudom,odnosno planom rada iz člana4. ovog ugovora.

Član7.

Obaveza Apoteka je da na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja izda lek, odnosno pomagalo pod uslovima:

1. da je lek,odnosno pomagalo propisano na obrascu  lekarskog recepta LR-1;

2. da se lekarski recept odnosi na osigurano lice;

3. da  se  propisani  lek  nalazi  na  Listi  lekova,  odnosno  da  se  pomagalo obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

4. da  su sve propisane rubrike na obrascu lekarskog recepta uredno popunjene u skladu sa Objašnjenjem načina propisivanja i izdavanja lekova na lekarski recept;

5. da je lekarski recept  propisao nadležni lekar.

3

Član8.

Apoteka  je  u  obavezi  da  izda  lek  sa  Liste  lekova,odnosno  pomagalo osiguranim licima, ako je lekarski recept propisan  u skladu sa  opštim aktima iz člana5.ovog ugovora.

Član9.

Apoteka je u obavezi da izda lek koji je propisan na lekarskom receptu. Izuzetno, u slučaju da ne raspolaže lekom propisanim na lekarskom receptu,  Apoteka može izdati drugi lek kao zamenu, istogINN, odnosno generičkog sastava, iste ili niže cene.

Apoteka je u obavezi da vodi evidenciju o vrsti i količini lekova koje je izdala u skladu sa stavom2. ovog člana i da o tome Filijali dostavlja tromesečni izveštaj.

Član10.

Apoteka je u obavezi da obezbedi potrebnu količinu i celokupan asortiman lekova  sa  Liste  lekova  i  pomagala  radi  redovnog  i  kontinuiranog  snabdevanja osiguranih lica i da obezbedi potrebne zalihe u skladu sa zakonom.

Član11.

Apoteka je u obavezi da u svim ograncima, odnosno jedinicama za izdavanje gotovih lekova istakne jasno i čitljivo obaveštenje osiguranim licima sledeće sadržine: „Apoteka ima  zaključen  ugovor  sa  Republičkim  fondom  za  zdravstveno osiguranje“.

Član12.

Apoteka je u obavezi da osiguranim licima naplaćuje participaciju za izdati lek i  pomagalo  u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje participacija osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite.

Obaveza  Apoteke  je  da  za  određene  lekove  sa  Liste  lekova  naplaćuje osiguranim licima procentualno učešće od prodajne cene leka, u skladu sa opštim aktom kojim je utvrđena Lista lekova.

O naplaćenoj participaciji,odnosno učešću iz st. 1. i2. ovog člana, Apoteka vodi propisane evidencije.

Apoteka od osiguranih lica nema pravo da naplati vrednost izdatog leka, odnosno pomagala ako ima uredno propisan lekarski recept, što mora biti jasno istaknuto na svakom mestu gde se izdaje lek, odnosno pomagalo.

Član13.

Apoteka  je  u  obavezi  da  u  procesu  izvršavanja  ugovornih  obaveza  vrši kontinuirano praćenje i unapređenje kvaliteta rada, u skladu sa opštim aktom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite, koji je doneo ministar nadležan za poslove zdravlja.

Član14.

Apoteka je u obavezi da blagovremeno obaveštava filijalu ukoliko nije u stanju  da  izvršava  ugovorne  obaveze  usled  poremećaja  na  tržištu  u  pogledu snabdevanja lekovima i pomagalima koji su predmet ovog ugovora.

III NAKNADA ZA IZDATE LEKOVE I POMAGALA

Član15.

Republički fond je u obavezi da Apoteci vrši plaćanje naknade za izdate lekove i pomagala koja obuhvata:

1) nabavnu(veleprodajnu) cenu leka, koja ne može biti viša od cene leka koja je utvrđena Listom lekova;

2) troškove  prometa  na  malo  za  izdate  lekove  u  visini12%, koji  se obračunavaju na cenu leka iz tačke1) ovog stava;

3) nabavnu cenu pomagala, koja ne može biti viša od najvišeg iznosa naknade za pomagalo koja je utvrđena Pravilnikom o ugovaranju(Prilog6.);

4) troškova prometa na malo za izdata pomagala u iznosu od4%, koji se obračunavaju na cenu pomagala iz tačke3) ovog stava.

Izuzetno od stava1. tačka2) ovog člana, za lekove na lekarski recept koji se koriste za lečenje HIV infekcije, priznaju se troškovi prometa na malo od6% na veleprodajnu cenu leka.

Pored cene iz st. 1. i2. ovog člana, Apoteci se priznaje i porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Član16.

Republički fond je u obavezi da izvrši plaćanje Apoteci u roku od 150 dana od dana ispostavljanja fakture.

Član17.

Apoteka  ispostavlja  fakturu,  po  pravilu,  Filijali  sa  kojom  je  zaključila ugovor.

Ako Apoteka ima ogranke ili jedinice za izdavanje gotovih lekova na području nadležnosti više filijala,fakturu za izdati lek odnosno pomagalo ispostavlja filijali na čijem je području ogranak odnosno jedinica za izdavanje gotovih lekova obavlja delatnost.

Fakture se ispostavljaju najkasnije do10-og u mesecu za prethodni mesec u elektronskoj formi.

Apoteka je u obavezi da do prvog ispostavljanja faktura obezbedi tehničke i organizacione  pretpostavke  za  elektronsku  komunikaciju  i  razmenu  podataka  sa informacionim sistemom Republičkog fonda.

Apoteka  je  u  obavezi  da  u  periodu  važenja  ovog  ugovora  prati  promene  u tehničkom uputstvu i da ih blagovremeno implementira u svoj informacioni sistem.

Detaljne informacije o načinu i postupku fakturisanja usluga sadržane su u aktu o fakturisanju,koji donosi Republički fond i sastavni je deo ovog ugovora.

Član18.

Pored faktura iz člana17. ovog ugovora, Apoteka obavezno dostavlja, odnosno prilaže posebno sortirane– pakovane pripadajuće recepte, odnosno naloge.

Recepti koji se prilažu uz fakture iz stava1. ovog člana, treba da budu pakovani u paketu od200 recepata po rednom broju sa recepta, odnosno po istom rednom broju kako su upisani u fakturi koja je dostavljena Filijali u elektronskoj formi, sa naznakom rednog broja od prvog do poslednjeg recepta u paketu.

Na kutijama u kojima su dostavljeni paketi recepata potrebno je naznačiti naziv i broj apoteke u kojoj su izdati recepti, redni broj kutije za tu apoteku, period na koji se recepti odnose i ukupan broj recepata sadržanih u toj kutiji za naznačeni period.

IV KONTROLA IZVRŠAVANJA OBAVEZA IZ UGOVORA

Član19.

Republički fond, odnosno Filijala vrši kontrolu pravilnosti izvršavanja obaveza iz ovog ugovora.

Kontrolu  vrši  ovlašćeni  radnik  Republičkog  fonda,  odnosno  Filijale neposrednim uvidom u medicinsku, finansijsku i ostalu dokumentaciju Apoteke.

Kontrola iz stava1. ovog člana obuhvata kontrolu cene lekova,  propisanog načina pakovanja recepata utvrđenih u članu18. ovog ugovora, prijema recepata u Filijali kao i kontrolu računa sa pripadajućim dostavljenim receptima.

Ukoliko se prilikom kontrole prijema recepata u Filijali utvrdi da recepti nisu pakovani, odnosno paketi i kutije obeleženi na način utvrđen u članu18. stav. 2. i3. ovog ugovora, vratiće se Apoteci.

Ukoliko se kontrolom recepata utvrdi da recepti nisu popunjeni na propisani način ili da se podaci u elektronskoj fakturi razlikuju od onih na receptu,a reč je o greškama  koje  se  ne  mogu  naknadno  otkloniti  i  ne  mogu  se  smatrati tehničkim,Filijala će osporiti račun za iznos takvih recepata.

Apoteka je u obavezi da, u cilju vršenja kontrole, stavi na uvid svu neophodnu dokumentaciju iz stava2. ovog člana.

Ako se u postupku kontrole u Apoteci utvrde nepravilnosti u pogledu izdatih lekova, odnosno pomagala, Apoteci će se  osporiti fakturisani iznos.

Na zahtev Republičkog fonda, odnosno Filijale Apoteka dostavlja potrebne podatke i izveštaje.

V IZMENE UGOVORA

Član20.

Ugovorne  strane  su  saglasne  da  se  sve  izmene  ovog  ugovora  mogu  vršiti isključivo u pisanoj formi na osnovu pisanog predloga jedne od ugovornih strana na koji je druga ugovorna strana dužna da odgovori u roku od15 dana od dana prijema predmeta.

VI RASKIDANJE UGOVORA

Član21.

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ovaj ugovor. Ovaj ugovor se može jednostrano raskinuti uz otkazni rok od60 dana, zbog:

1) neispunjenja ugovornih obaveza;

2) nekvalitetnog ispunjavanja obaveza;

3) prestankom interesa ugovornih strana za predmet ovog ugovora.

VII REŠAVANJE SPOROVA

Član22.

Ugovorne  strane  su  saglasne  da  sve  sporove  koji  proisteknu  u  vezi  sa zaključivanjem, izmenom i sprovođenjem  ovog ugovora, rešavaju sporazumno.

Ukoliko se nastali spor ne može rešiti na način predviđen u stavu1. Ovog člana, svaka ugovorna strana može zahtevati obrazovanje arbitraže, na osnovu člana 184. Zakona.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član23.

Ovaj ugovor se zaključuje za2013. godinu i stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih zastupnika ugovornih strana.

Član24.

Ugovor  je  sačinjen  u6 (šest)  istovetnih  primeraka,  po3 (tri)  za  svaku ugovornu stranu.

Za Republički fond                                                                               Za Apoteku

Direktor Filijale                                                                           Direktor/Preduzetnik

(m.p.)  (m.p.)

__________________  __________________

Izvor: Vebsajt Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 9.1.2013.