Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSNOVNA NAČELA ZAŠTITE KOJA PROPISUJE ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA


  • Osnovna načela zaštite korisnika koju Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga propisuje je pravo na ravnopravan odnos s davaocem finansijske usluge, pravo na zaštitu od diskriminacije, pravo na informisanje, pravo na određenost ili odredivost ugovorne obaveze, kao i pravo na zaštitu prava i interesa.

Prva od stavki na koju nekako uvek zaboravimo je obaveza banaka i finansijskih institucija da pri oglašavanju usluga pruže informacije koje moraju biti jasne i precizne i ne smeju potencijalnog korisnika dovesti u zabludu pod kojim uslovima može koristiti određenu uslugu

DAKLE, I PRE I U TOKU UGOVARANJA BILO KAKVOG POSLOVNOG ODNOSA SA BANKAMA, FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA, IMATE PRAVO DA ZNATE SLEDEĆE:

- jasno iskazanu visinu i vrstu kamatne stope, promenljivost kamatne stope, EKS

- metod koji se primenjuje kod obračuna kamate

- iznos i broj rata kredita, lizinga

- vrstu i visinu svih nakanada i troškova koje padaju na teret korisnika

- visinu kamate koja se primenjuje u slučaju docnje

- upozorenje o posledicama u slučaju neizmirivanja obaveza, uslove, postupak i posledice otkaza, odnosno raskida ugovora o kreditu

- uslove i način prevremene otplate i naknade vezane za prevremenu otplatu

- pravo na odustanak od ugovora, uslove i način odustanka

- pravo na prigovor i mogućnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rešavanja odnosa

- opšte uslove poslovanja

Naravno, sve ove informacije i u predugovornoj fazi imate pravo da dobijete u vidu ponude u pismenom obliku koja mora da sadrži sve gore navedene uslove pod kojima bi se koristila određena usluga.

Dakle, zakon je na našoj strani.

Ako se samo raspitujete ili štaviše zaključujete ugovor o kreditu ili kreditnoj kartici iskoristite svoje pravo da se informišete o svim navedenim stavkama i obavezno pročitajte nacrt ugovora pre nego što ga potpišete.

Ako vam nešto nije jasno insistirajte da dobijete dovoljno kvalitetno objašnjenje kako biste sagledali u kakav ugovoreni odnos ulazite stavljanjem svog potpisa.

Izvor: kamatica.com