Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2013)
 • PRAVILNIK O BUCI KOJU EMITUJE OPREMA KOJA SE UPOTREBLJAVA NA OTVORENOM PROSTORU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2010, 18/2010 - ispr., 46/2010, 52/2010 - ispr., 80/2010, 60/2011 - odluka US i 1/2013)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2012)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2012)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I INVESTICIONIH AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2013. I 2014. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2012, 51/2012 i 65/2012)
 • ODLUKA O OBIMU SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2013. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2012)
 • ODLUKA O POSEBNOJ NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Beograda", br. 22/99, 6/2001, 37/2004, 29/2005, 19/2007, 43/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010 i 65/2012)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2006, 54/2011, 6/2012 - ispr. i 65/2012)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH LINIJA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 103/2012)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 38/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Pčinjskog okruga", br. 36/2008 i "Sl. glasnik Grada Vranja", br. 33/2012 i 38/2012)
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 38/2012)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 25/2010 i 38/2012)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 39/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POSEBNU NEGU DETETA DO NAVRŠENIH PET GODINA ŽIVOTA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2012)
Izvor: Paragraf Lex