Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA RS USVOJILA SET FINANSIJSKIH ZAKONA


Skupština Srbija završila je u petak uveče rad usvajanjem paketa od 11 zakona, neophodnih za usvajanje Predloga Zakona o budžetu za 2014. godinu. Povećan PDV na hranu i IT opremu, obeštećenje za restituciju od 2015.

  • Donet je NOVI ZAKON O UMANJENJU ZARADA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, čime će neto plate veće od 60.000 dinara od 1. januara iduce godine biti manje za 20 odsto, a plate veće od 100.000 dinara za 25 odsto.
  • IZMENAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU se na dve godine zabranjuje zapošljavanja novih radnika u javnom sektoru. Ta mera trebalo bi u budžet da donese u 2014.usled prirodnog odliva zaposlenih, uštede od oko 0,15 odsto BDP, odnosno oko 45 miliona evra, a u 2015. godini dodatnih 0,25 odsto BDP.

Izmenama Zakona budžetskom sistemu produžava se i rok za uvođenje centralizovanog obračuna zarada u javnom sektoru do 1. januara 2015. godine. Predviđeno je i ograničenje rasta penzija i plata u javnom sektoru, tako što će u 2015. i 2016. biti povećanja od po 0,5 odsto u aprilu i oktobru.

Trenutno zakonsko rešenje predviđa usklađivanje plata i penzija sa inflacijom.

Plate i penzije će se u aprilu usklađivati zbirom stope inflacije u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta BDP u prethodnoj godini iznad četiri odsto, a u oktobru sa stopom inflacije, sve dok učešće penzija u BDP ne dostigne 10 odsto, a učešće plata osam odsto.

Usvojenim Zakonom ograničava se i ukupan broj privremeno angažovanih radnika na 10 odsto ukupnog broja zaposlenih u instituciji koja se finansira iz budžeta, a novi radnici mogu biti zaposleni samo uz saglasnost Vlade.

ZABRANA zapošljavanja ne odnosi:

- Na zaposlene u sluzbama Skupstine Srbije,
- Zaštitnika gradjana,
- Poverenika za zastitu ravnopravnosti,
- Drzavne revizorske institucije,
- Poverenika za informacije od javnog znacaja i zastitu podataka o licnosti,
- Agencije za borbu protiv korupcije
- Republička komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
- Komisija za zastitu konkurencije,
- Komisija za hartije od vrednosti,
- Fiskalni savet,
- Republicka radiodifuzna agencija i
- Agencija za energetiku.
- Zabrana ne vazi ni za sudije, javne tuzioce i zamenike javnih tuzilaca,
- Nastavno osoblje visokoškolskih ustanova i naučno i istraživacko osoblje, naučnoistraživačke organizacije,
- izabrane i imenovane radnike u drzavnim organima i organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave,
- kao i za direktore javnih preduzeća i agencija.

Zakon je predvideo i kazne za nepoštovanje zabrane i one iznose od 500.000 do dva miliona dinara za institucije i od 30.000 do dva miliona dinara za odgovorne osobe.

  • USVOJENIM IZMENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU, kojim je predvidjeno povecanje penzija dva puta godišnje,
  • IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRADJANA koje stupaju na snagu od 1. januara 2014.Predvidjeno je povecanje penzija u aprilu 2014. za 0,5 odsto i zatim u oktobru za jedan odsto, dok je za 2015. planirano povećanje za po 0,5 odsto, a toliko i u aprilu i oktobru 2016.
  • Skupština je usvojila IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DUVANU, sa ciljem da se suzbije nelegalan promet duvana.
  • IZMENAMA ZAKONA O PDV od 1. januara pdv na hranu 10%, a na IT opremu 20%

- Po nižoj stopi PDV oporezuje se hleb i drugi pekarski proizvodi, mleko i mlečni proizvodi, brašno, šećer, jestivo ulje, sveže i smrznuto voće i povrća, žitarice, lekovi. Takođe, po stopi od 10 odsto oporezivaće se i đubrivo, sredstvo za zaštitu bilja, seme za reprodukciju, dnevne novine, ogrevno drvo, usluge koje se naplaćuju u hotelima, putem ulaznica za bioskope i pozorišne predstave...

- Takođe, ubuduće će se računari i računarska oprema oporezivati višom stopom PDV a ne nižom, kako je bilo do sada, pa će tako od 1. januara 2014. godine računari biti oporezovani stopom od 20 odsto. Krstić je objasnio da je tako i u EU i da je u Srbiji ta oprema duži period bila oporezovana nižom stopom zbog modernizacije, ali da su cene hardvera kod nas znatno veće nego u regionu, tako da bi tržište trebalo da apsorbuje to povećanje PDV-a.

Iako je prvobitno bilo najavljeno da će se i hotelijerske usluge oporezivati stopom od 20 odsto, do toga ipak neće doći, odnosno hoteljijerske usluge će se i dalje oporezivati nižom stopom, što je rezultat dogovra sa udruženjima hoteljijera. Predviđa se da će povećanje niže stope PDV-a dovesti do priliva u budžet od 21,4 milijarde dinara.

Amandmanom je predviđeno, a skupština je usvojila, da se radni odnos, odnosno angažovanje po ugovoru o delu u Skupštini Srbije i nezavisnim državnim organima i organizacijama koje bira parlament, može zasnovati, odnosno angažovati po ugovoru, uz saglasnost skupštinskog odbora nadležnog za administrativno-budžetska pitanja.

Ta mera trebalo bi u budžet da donese u 2014. godini, usled prirodnog odliva zaposlenih, uštede od oko 0,15 odsto BDP, odnosno oko 45 miliona evra, a u 2015. godini dodatnih 0,25 odsto BDP.

  • IZMENAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU, prema kojem će se akontacija obeštećenja po odredbama ovog zakona utvrđivati i isplaćivati počev od 1. januara 2015. godine.

Izmenama zakona o restituciji, kako je popularno nazvan u domaćoj javnosti, propisano je da će Republika Srbija isplatiti bespovratno akontaciju obeštećenja u novcu bivšem vlasniku, na osnovu pravosnažnog rešenja u iznosu od 10 odsto od osnovice obeštećenja, s tim da taj iznos ne može preći 10.000 evra.

Da nisu usvojene izmene i dopune Zakona o restituciji, iz republičkog budžeta u 2014. godini trebalo je izdvojiti oko 20 miliona evra.

Početak isplate akontacije u iznosu od 10 odsto utvrđenog iznosa obeštećenja vlasnicima nacionalizovane imovine kojima ta imovina nije mogla da se vrati u naturi odlaže se za godinu dana. To je predviđeno Predlogom Zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i restituciji, koji je upravo u skupštinskoj proceduri.

Umesto 1. januara 2014. godine ta će isplata početi 1. januara 2015. godine. Iznos te akontacije, rekli su Danasu u Agenciji za restituciju, opteretio bi budžet za 2014. godinu sa otprilike 20 miliona evra. Izmenama zakona preciziran je i način obračuna te akontacije.

Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju predviđeno je da se obeštećenje vrši u obveznicama sa 15-godišnjim prispećem i u novcu za isplatu akontacije. Zakonom je predviđeno da ukupan iznos opterećenja republičkom budžeta ne može iznositi više od dve milijarde evra plus pripadajuća kamata obračunata po stopi od dva odsto godišnje za period od 1. januara 2015. godine do isplate kompletnog obeštećenja.

  • IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA, koji počinje da se primenjuje od 1. januara 2014. godine i odnosi se na pravo korišćenja poreskih podsticaja kod novih investicija.

- Pravo na poreski podsticaj kod ulaganja pravna lica ne mogu ostvariti za nabavku opreme koja je već korišćena na teritoriji Republike Srbije, niti na neka osnovna sredstva za rad.

- Zakonodavac je propisao da u osnovna sredstva za rad, ne računa vazduhoplove i plovne objekte koji se ne koriste za obavljanje delatnosti; putničke automobile, osim automobila za taksi prevoz, rent-a-kar, obuku vozača i specijalnih putničkih automobila sa ugrađenim uređajima za bolesnike.

U osnovna sredstva za rad, na koja se ne mogu ostvariti poreski podsticaji za pravna lica, ne ubrajaju se i nameštaj, osim nameštaja za opremanje hotela, motela, restorana, omladinskih, dečijih i radničkih odmarališta; tepihe; umetnička dela likovne i primenjene umetnosti i ukrasne predmete za uređenje prostora, mobilne telefone, klima uređaje, opremu za video nadzor; oglasna sredstva, kao i alat i inventar sa kalkulativnim otpisom.

Budžetski rashod u 2012. godini, po osnovu odobravanja poreskih podsticaja iznosio 23,8 milijardi dinara, a prvi prihodi od ukidanja poreske olakšice mogu se očekivati u 2015. godini, jer izmene i dopune novog zakona neće imati efekta na prihod od poreza na dobit u 2014. godini.

Zakonodavac, odnosno vlada, očekuje da će u 2015. godini efekti primene izmene tog propisa iznositi oko 8,5 milijardi dinara u budžet.

Izmene tog zakona donete su sa ciljem da se stvore uslovi za povećanje priliva i naplate javnih prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica.

  • IZMENAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI predviđa se da se pojedinačne poreske prijave za poreze po odbitku podnose od 1. januara 2014. godine.

Svi poreski obveznici će tako do 1. januara iduće godine umesto 11 poreskih prijava podnositi samo jednu, koja će se predavati elektronski, upotrebom kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Podnošenje poreske prijave obavezno je isključivo elektronskim putem pre svake isplate zarade, naknade zarade i drugih prihoda za koje postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku, a to će, kako se očekuje, značajno pojednostaviti postupak za poreske obveznike, ali i za Poresku upravu i smanjiti troškove poslovanja.

Usvajanjem Zakona uvodi se novi obrazac pojedinačne poreske prijave za poreze po odbitku koji će sadržati pojedinačne i zbirne podatke o obračunatim porezima i doprinosima.

Izmene poreskog postupka, kako se očekuje, imaće pozitivne efekte i na poslovanje banaka, koje imaju obavezu podnošenja poreske prijave za poreze po odbitku i plaćanja tog poreza pri isplati kamate na štedne uloge.

Izvor: Tanjug