Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: IZRICANJE USLOVNE OSUDE PRE ISTEKA ROKA OD PET GODINA OD PRAVNOSNAŽNOSTI OSUDE NA KAZNU ZATVORA ZA UMIŠLJAJNO KRIVIČNO DELO - Krivični zakonik: član 66 stav 3
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEDOSTATAK DOKAZA DA JE OPTUŽENI IZVRŠIO KRIVIČNO DELO KOJE MU SE STAVLJA NA TERET - Zakonik o krivičnom postupku: član 355 tačka 2)
  • Apelacioni sud u Beogradu: OSNOV ZA OSLOBAĐANJE OKRIVLJENOG OD KRIVIČNE ODGOVORNOSTI U SLUČAJU UGROŽAVANJA JAVNOG SAOBRAĆAJA - Krivični zakonik: član 289
  • Viši sud u Valjevu: ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA PO TUŽBI RADI PRESTANKA OBAVEZE ZAKONSKOG IZDRŽAVANJA - Porodični zakon: član 207
  • Viši sud u Valjevu: ODSUSTVO UTICAJA ISPLATE KUPOPRODAJNE CENE NA DONOŠENJE ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 149 stav 1
  • Viši sud u Valjevu: ZAŠTITA PRAVA STRANKE KOJA JE U POTPUNOSTI OSLOBOĐENA OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 166 stav 1
Izvor: Paragraf Lex